lengyel-angol fordítás erre a szóra: sąsiedni

PL

"sąsiedni" angol fordítás

volume_up
sąsiedni {mn hímn.}

PL sąsiedni
volume_up
{melléknév, hímnem}

1. általános

Podejmowanie działań wymierzonych w grupę terrorystów znacznie różni się od głosowania w sprawie ataku na sąsiedni kraj.
Taking measures against a terrorist group is rather different from voting to invade a neighbouring country.
Zwykle przy tego rodzaju umowach konsultujemy się z sąsiednimi krajami i terytoriami.
Normally in these kinds of agreements we actually consult with neighbouring countries and neighbouring territories.
Moim zdaniem punkty te powinny posługiwać się językami sąsiednich krajów.
In my view, the languages of the neighbouring countries should be used.
sąsiedni (és: przyległy)
Możesz klikać i przeciągać mapy, aby natychmiast wyświetlić sąsiednie sekcje.
Click and dragmaps to view adjacent sections immediately.
Sąsiadujące przestrzenie przestały być sąsiednimi momentami, więc podstawowa idea komiksu była naruszana raz za razem.
Adjacent spaces were no longer adjacent moments, so the basic idea of comics was being broken again and again and again and again.
Jest to prawdopodobnie wynik wstawienia antracykliny między sąsiednie pary zasad w podwójnej helisie DNA, co uniemożliwia jej rozwinięcie konieczne do replikacji.
This is probably the result of intercalation of the anthracycline between adjacent base pairs of the DNA double helix thus preventing their unwinding for replication.
sąsiedni (és: przyległy)
sąsiedni (és: ościenny, sąsiadujący)
A celem najbardziej agresywne zachowań są przeważnie osobniki z sąsiedniego stada.
And these really aggressive behaviors, for the most part, are directed against individuals of the neighboring social group.
W 1991 takie same bakterie cholery dostały się do Limy w Peru, w dwa miesiące rozprzestrzeniając się na sąsiednie tereny.
In 1991, this cholera organism got into Lima, Peru, and within two months it had spread to the neighboring areas.
Setki ludzi straciły życie, a ponad 100 tysięcy zostało przesiedlonych, w tym wielu etnicznych Uzbeków, którzy uciekli do sąsiedniego Uzbekistanu.
Hundreds have been killed, and more than 100,000 displaced, including many ethnic Uzbeks who fled to neighboring Uzbekistan.
Samochód widoczny na ekranie w jednym pokoju może zostać skopiowany w sąsiednim pokoju w przeciągu 5 minut.
A car on display in one room can be copied in the space of 5 minutes in the room next door.
Bez żadnej prowokacji, nagle zaatakowała, pomimo zakazu ze strony premiera, sąsiednie pola naftowe.
Without provocation, suddenly she attacked, against her Prime Minister's orders, the next-door neighbor's oil fields.
sąsiedni (és: najbliższy)
Samochód widoczny na ekranie w jednym pokoju może zostać skopiowany w sąsiednim pokoju w przeciągu 5 minut.
A car on display in one room can be copied in the space of 5 minutes in the room next door.
Bez żadnej prowokacji, nagle zaatakowała, pomimo zakazu ze strony premiera, sąsiednie pola naftowe.
Without provocation, suddenly she attacked, against her Prime Minister's orders, the next-door neighbor's oil fields.
sąsiedni

2. "ząb"

sąsiedni (és: proksymalny)