lengyel-angol fordítás erre a szóra: ratyfikować

PL

"ratyfikować" angol fordítás

PL ratyfikować
volume_up
{folyamatos ige}

ratyfikować (és: zatwierdzać)
Polska obwieściła, że zamierza bezzwłocznie ratyfikować traktat.
Poland announced that it is going to ratify the Treaty immediately.
Nie będziemy mogli ratyfikować porozumienia, które Komisja już przyjęła.
We will not be able to ratify the agreement that the Commission has already concluded.
Dlatego też parlamenty obydwu krajów powinny z góry ratyfikować wynik arbitrażu.
This is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.

Példamondatok a(z) "ratyfikować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPodkreślono również, że dokument ten należy ratyfikować jak najszybciej.
The need for its urgent ratification was also stressed.
PolishDlatego zgadzam się, że nałożone sankcje należy ostatecznie znieść i ratyfikować UPiW.
I therefore do agree that the targeted sanctions need to be eventually lifted and a PCA eventually ratified.
PolishTa Izba nie ma dzisiaj ratyfikować traktatu lizbońskiego.
It is not a question of ratifying the Treaty of Lisbon here today.
PolishDzisiaj jest nas 27 i dlatego trzeba ratyfikować traktat lizboński, ale nie z powodu rozszerzenia.
Today there are 27 of us and therefore the Lisbon Treaty must be ratified, but not because of enlargement.
PolishJest to moim zdaniem najbardziej znaczące doświadczenie; właśnie dlatego należy ratyfikować traktat lizboński.
This, I think, is the most significant lesson; it is why the Lisbon Treaty ought to be ratified.
PolishPo co ratyfikować Traktat, który jeszcze bardziej chroni interesy rynku kosztem interesów pracowników?
Why approve a Treaty which further strengthens the interests of the market against those of working people?
PolishJeśli nowy traktat ma wejść w życie, to oczywistym jest, że musi go ratyfikować 27 państw członkowskich.
If a new Treaty is to come into force, it is very clear that it has to be ratified by the 27 Member States.
PolishPowinniśmy również pamiętać, że aby układ wszedł w życie, musi go ratyfikować 27 państw członkowskich.
We should also remember that in order for the agreement to enter into force, it needs to be ratified by the 27 Member States.
PolishChciałabym, aby byli państwo świadomi, że Irlandia jest jedynym krajem, który będzie ratyfikować go poprzez proces referendum.
You will be aware that Ireland is the only country that will be ratifying it through the referendum process.
PolishCzy Stany Zjednoczone mogą ratyfikować ACTA?
Can ACTA be ratified by the United States?
PolishDlatego też te konwencje trzeba ratyfikować i wprowadzić w życie na całym świecie, żeby wszyscy dostawcy mogli się do nich stosować.
Therefore these conventions need to be ratified and implemented across the globe so that all suppliers can adhere to them.
PolishJestem jednak zażenowana faktem, że rozszerzenie przedstawia się jako jedną z przyczyn, dla której trzeba ratyfikować traktat lizboński.
However, I am taken aback by the fact that enlargement is presented as a reason why the Lisbon Treaty must be ratified.
PolishUważam, że nowej umowy z Marokiem w żadnym wypadku nie można ratyfikować, zanim nie wyjaśni się tych wszystkich kwestii.
I believe that there is no way that a new agreement with Morocco should be ratified until all the details we have set out are resolved.
PolishTen traktat będzie drogowskazem do sprawniejszej, bardziej transparentnej i bardziej demokratycznej Europy, i dlatego też trzeba go ratyfikować w tym roku.
The treaty is a signpost to a more transparent, more democratic Europe, and it should therefore be ratified this year.
PolishMam nadzieję, że wszyscy państwo poinformujecie własne krajowe parlamenty i rządy, by tę konwencję można było ratyfikować w możliwie najkrótszym terminie.
I hope that all my fellow Members inform their national parliaments and governments so that this Convention can be ratified as quickly as possible.
PolishAle mieć tekst Traktatu to jedno, a ratyfikować go - drugie. Wprowadzić go w życie to jeszcze coś zupełnie innego - być może, najważniejsze ze wszystkich zadań, jakie nas teraz czekają.
Having a text is one thing, however, but ratification is another, and implementation another thing again: this may be the most important of the tasks now facing us.