lengyel-angol fordítás erre a szóra: punkt

PL

"punkt" angol fordítás

volume_up
punkt {hímn.}

PL punkt
volume_up
{hímnem}

1. általános

punkt (és: sprawa, cel, temat, sens)
Dlatego powinniśmy sprawdzić ten punkt w prawodawstwie poświęconym etykietowaniu.
We should therefore review that point in the legislation on labelling.
Punkt drugi dotyczy kontrowersyjnej kwestii wymiany informacji.
The second point is on the controversial matter of exchange of information.
Taki jest punkt wyjścia naszej analizy, a także punkt wyjścia sprawozdania Komisji.
That was the starting point for our analysis and also the starting point for the report produced by the Commission.
punkt (és: kropka)
volume_up
dot {fn}
Będę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania progresywnego
Freeze frame on moving dot using progressive scan
Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania z przeplotem
Freeze frame on moving dot using interlaced scan
Między tymi dwoma punktami skupienia żadne przepisy nie regulują okresu stosowania pestycydów.
Between these two points of focus no law covers the period when pesticides are used.
Obsesja na punkcie konsolidacji fiskalnej w czasach kryzysu może okazać się dla nas zabójcza.
The obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
Informacje na temat okresów przerwy w leczeniu — patrz punkt 4. 2 i 4. 4.
See 4.2 an d 4.4 for information on rest periods.
punkt (és: sklep, warsztat)
Wzywam państwa członkowskie do informowania społeczeństwa o punktach kompleksowej obsługi i oferowanych przez nie usługach.
I call on Member States to increase public awareness of the one-stop shop and its constituent services.
Tego rodzaju system jednego punktu kompleksowej obsługi uprości procedurę administracyjną, obniży jej koszty i przyśpieszy realizację.
This one-stop shop system will make the administrative procedure simpler, less expensive and quicker.
Popieram zatem wniosek dotyczący utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego dla różnych unijnych instrumentów finansowania przeznaczonych dla MŚP.
I therefore support the proposal to establish a one-stop shop for the various EU financing instruments aimed at SMEs.
punkt (és: plama, odrobina, miejsce, krosta)
Stymulujemy pewien punkt, a martwy facet, albo kobieta, robi tak...
. ~~~ You trigger the spot. ~~~ The dead guy, or gal, goes ... like that.
Bóg próbuje uderzyć w najczulszy punkt zbiorowości – w możliwosc komunikacji.
God tries to hit the community at its most sensitive spot, the possibility to communicate among themselves.
Pojazdy elektryczne pomagają w rozwiązaniu problemu energii ze źródeł odnawialnych, która ma jeden słaby punkt - jest nieregularna.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
punkt
punkt (és: kropka)

2. "światła"

punkt (és: czubek szpilki)

3. politika

punkt
volume_up
item {fn} (on the agenda)
Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.
The next item is the Question Hour with the President of the Commission.
Kolejny punkt to oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech.
The next item is the Commission statement on the situation of the Roma in Italy.
Następnym punkt stanowią oświadczenia Rady i Komisji na temat sytuacji w Birmie.
The next item is the statements by the Council and the Commission on the situation in Burma.

Szinonimák (lengyelül) a(z) punkt szóra:

punkt

Példamondatok a(z) "punkt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZydowudyna nie wykazuje wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
Zidovudine has no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
PolishEpoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
Epoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
PolishNależy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
PolishPowinien być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z rytonawirem (patrz punkt 4. 2).
Invirase should only be given in combination with ritonavir (see section 4.2).
PolishNajczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
The most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
PolishNajczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
The most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
PolishPacjenci z Clkr ≥ 20 ml/ min nie wymagają dostosowania dawki, patrz punkt 5. 2.
Patients with CLcr ≥ 20 ml/ min do not require a dose adjustment, see section 5.2.
PolishNie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).
Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).
PolishZydowudyna nie wykazywała wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
Zidovudine had no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
PolishZ tego względu nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego (patrz punkt 5. 1).
Therefore, antiplatelet therapies should not be discontinued (see section 5.1).
PolishDlatego jednoczesne stosowanie należy podejmować ostrożnie (patrz punkt 4. 4).
Therefore, concomitant use should be undertaken with caution (see section 4.4).
PolishU pacjentów tych zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 20 mg (patrz punkt 4. 4).
A lower starting dose of 20 mg is recommended in these patients (see section 4.4).
Polish7, 5 mg alkoholu benzylowego Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.
Excipient:7.5 mg benzyl alcohol For a full list of excipients, see section 6.1.
PolishNależy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4. 4).
Close monitoring of glycaemic control should be considered (see section 4.4).
PolishNie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
Co-administration of sildenafil with ritonavir is not advised (see section 4.5).
PolishNie stwierdzono interakcji z pokarmem o znaczeniu klinicznym (patrz punkt 4. 2).
No clinically relevant interaction with food was observed (see section 4.2).
PolishNależy unikać jednoczesnego stosowania trabektedyny i alkoholu (patrz punkt 4. 5).
The concomitant use of trabectedin with alcohol must be avoided (see section 4.5).
PolishSubstancje działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4. 5).
CNS active substances may worsen the respiratory depression (see section 4.5).
PolishNależy zastosować odpowiednie leczenie zaburzeń lipidowych (patrz punkt 4. 8).
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
PolishTo samo może dotyczyć ketaminy i dekstrometorfanu (patrz również punkt 4. 4).
The 26 same may be true for ketamine and dextromethorphan (see also section 4.4).