lengyel-angol fordítás erre a szóra: przymus

PL

"przymus" angol fordítás

PL przymus
volume_up
{hímnem}

1. általános

przymus
Środkami zachęty nie może być przymus.
Incentive measures must not be coercion measures.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
To jest sposób, by tworzyć nowe zasady i pozwolić ludziom się przyłączać bez przymusu i sprzeciwu, który przymus wywołuje.
It's a way to create new rules, and let people opt-in without coercion, and the opposition that coercion can force.
przymus
Przymus w tej sytuacji jest całkowicie nie do przyjęcia.
Employing compulsion in this situation is completely unacceptable.
Następnym krokiem jest oczywiście przymus.
The next step, of course, is compulsion.
Opowiadamy się raczej za współpracą, a nie przymusem; dlatego właśnie głosowaliśmy przeciwko temu sprawozdaniu.
We believe in cooperation rather than compulsion; and therefore we voted against this report.
Rada Europejska nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji ani władzy wywierania przymusu na inne instytucje.
The European Council has no decision-making powers or powers of constraint vis-à-vis the other institutions.
Mienie i aktywa Unii nie podlegają żadnym środkom przymusu administracyjnego lub prawnego bez upoważnienia Trybunału Sprawiedliwości.
The property and assets of the Union shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorisation of the Court of Justice.
Jestem całkowicie przekonany o korzyściach zbliżenia tych, na których spoczywa odpowiedzialność: zgoda, a nie przymus, porozumienie przede wszystkim, wzajemne zaufanie i wspólna praca.
I fundamentally believe in the benefit of pooling those in charge: agreement rather than constraint, agreement first, mutual trust and shared labour.
przymus
Chciałem spróbować w najbardziej skrajnych sytuacjach zobaczyć czy jestem w stanie zwolnić moje tętno pod przymusem.
I wanted to try it in the most extreme situations to see if I could slow my heart rate down under duress.
We wniosku otwiera się sprawę wiktymizacji ofiar, uprawniając sądy do niekarania ofiar za przestępstwa popełnione pod przymusem.
The proposal opens the issue of the victimisation of victims, entitling courts not to impose penalties on criminal activities of victims which are committed under duress.
Dyrektywa powinna stwarzać pacjentom sposobność wynikającą z potrzeb, a nie środków, wyboru świadomego, a nie wyboru dokonanego pod przymusem.
The directive is intended to offer patients a choice which is based on their needs, not their means, and which is informed, not made under duress.
przymus (és: ścisk, ograniczenie, tłok, ucisk)

2. "brydż"

przymus

Példamondatok a(z) "przymus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishW 14 minucie miałem te straszne skurcze, jakby przymus oddychania.
At 14 minutes, I had these awful contractions, like this urge to breathe.
PolishADARTREL zmniejsza uczucie dyskomfortu oraz ogranicza przymus poruszania kończynami, który powoduje zaburzenia snu w nocy.
ADARTREL relieves the discomfort and reduces the urge to move the limbs that disrupt night time sleep.
PolishI rzekł Pan do sługi: Wynijdź na drogi i między opłotki, a przymuś wnijść, aby był napełniony dom mój.
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and constrain [them] to come in, that my house may be filled.
PolishPrawo nie jest miękkie, prawo to przymus.
PolishAle dlaczego potrzebny jest przymus?
PolishNasza edukacja to przymus.
PolishJednakże przymus zatrudnienia, kiedy to pracownik nie ma wyboru, bo na przykład nie może znaleźć pracy, przypomina zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.
However, forced employment, where the worker has no choice, but is perhaps unable to find a job, looks like part-time unemployment.
PolishTen rodzaj ekonomii behawioralnej może tak zmienić zachowanie ludzi, jak nie zmieni przymus i wszystkie informacje i wiercenie dziury w brzuchu przez rząd.
That sort of behavioral economics can transform people's behavior in a way that all the bullying and all the information and all the badgering from a government cannot possibly achieve.