lengyel-angol fordítás erre a szóra: przeprowadzać

PL

"przeprowadzać" angol fordítás

PL przeprowadzać
volume_up
[przeprowadzam|przeprowadzałbym] {folyamatos ige}

Należy regularnie przeprowadzać rutynowe badania laboratoryjne oceniające przebieg cukrzycy.
The usual laboratory tests for diabetes monitoring should be performed regularly.
Odstawianie stosowanego wziewnie tlenku azotu należy przeprowadzać ostrożnie.
Weaning from inhaled nitric oxide should be performed with caution.
Dlatego też należy okresowo przeprowadzać badania oceniające czynność wątroby.
Therefore liver function tests should be performed periodically.
Mam wielką nadzieję, że to prawodawstwo nie doprowadzi do wzmożonego przeprowadzania takich testów.
I very much hope that this legislation does not lead to an increase in the number of tests on animals.
Pozwoliłoby ono efektywniej planować i przeprowadzać różnorodne operacje, a uniknięcie powielania wysiłków ograniczyłoby też koszty.
In addition, avoiding duplication of work would also lead to cost savings.
Z powodu znacznego zaawansowania w sprawach związanych z przyjęciem ustawodawstwa Wspólnoty, Chorwacja jest także bardziej zintegrowana z rynkiem energetycznym UE i przeprowadza kilka projektów.
Because of its more advanced stage in respect of the acquis, Croatia is also more integrated into the EU energy market and is leading a couple of projects.
przeprowadzać (és: przeprowadzić)
Wstyd mi, że muszę przeprowadzać tę debatę w odniesieniu do działań jednego z istniejących państw członkowskich.
It is a shame that I am now having to conduct this debate on account of the actions of the government of an existing Member State.
Owszem, przeprowadzają kontrole zagraniczne, około 12 rocznie, czasem do 20.
They actually do conduct a few investigations overseas -- about a dozen a year -- maybe 20 in a good year.
Ponadto proces integracyjny powinno się przeprowadzać z poszanowaniem prawa międzynarodowego i międzynarodowych procedur.
Also, the integration process should be conducted with respect for international law and international procedures.
Jeżeli chcemy walczyć z terroryzmem z sukcesem, musimy zdefiniować światową rolę Europy w tej potyczce, zamiast zdawać się na działania krajowe, które przeprowadzane są jedynie w Europie.
If we wish to combat terrorism successfully we must define Europe's worldwide role in this fight, rather than pursuing national actionism, which is then carried out only in Europe.

Szinonimák (lengyelül) a(z) przeprowadzać szóra:

przeprowadzać

Példamondatok a(z) "przeprowadzać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.
Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
PolishUważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
I think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
PolishNie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.
There was no reason to launch a specific consultation under the former article.
PolishBo jeśli z góry znasz wynik eksperymentu, nie musisz go przeprowadzać.
Because if you already know the answer to your trial, you shouldn't be doing one.
PolishPodczas stosowania leku Avaglim lekarz powinien regularnie przeprowadzać badania krwi.
Your doctor should regularly test your blood while you are taking Avaglim.
PolishPonadto każdą ocenę należy przeprowadzać na podstawie wymiernych celów społecznych.
Furthermore, any evaluation needs to be made on the basis of quantifiable social targets.
PolishKonsultacje z Parlamentem Europejskim należy przeprowadzać na jak najwcześniejszym etapie.
The European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
PolishNależy regularnie przeprowadzać rutynowe badania laboratoryjne oceniające przebieg cukrzycy.
The usual laboratory tests for diabetes monitoring should be performed regularly.
PolishByła to symulacja, ale podobne doświadczenia można przeprowadzać z prawdziwymi urządzeniami.
So that was all done in simulation, but we can also do that on a real machine.
PolishNależy przeprowadzać więcej kontroli w zakresie używanego nazewnictwa tych gatunków ryb.
More checks should be done on the use of the names of these fish species.
PolishCzy w postkomunistycznym kraju można głębokie reformy przeprowadzać bez tej obietnicy?
Can far-reaching reforms be carried out in a post-communist country without that promise?
PolishOdstawianie stosowanego wziewnie tlenku azotu należy przeprowadzać ostrożnie.
Weaning from inhaled nitric oxide should be performed with caution.
PolishStarsi pacjenci powinni przeprowadzać regularną kontrolę czynności nerek.
Elderly patients should have their kidney function monitored regularly.
PolishZarówno Parlament, jak i Komisja mogą w pełni uczestniczyć w pracach i przeprowadzać je wspólnie.
Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
PolishDlatego też należy okresowo przeprowadzać badania oceniające czynność wątroby.
Therefore liver function tests should be performed periodically.
PolishNależy regularnie przeprowadzać badania poziomu cukru we krwi pacjenta w celu znalezienia aż
Velosulin is a fast-acting insulin and may be used with longer-acting insulin products.
PolishNie powininem przeprowadzać technologicznych pokazów na forum publicznym, to bez sensu.
I should know not to do technology demos in front of an audience. ~~~ It's just, like, absurd.
PolishPaństwa członkowskie same muszą inicjować reformy i przeprowadzać je.
Member States themselves must initiate reforms and carry them through.
PolishNie mam zamiaru przeprowadzać diagnozy kryzysu finansowego.
(ES) Madam President, I am not really going to talk about the diagnosis of the financial crisis.
PolishNastępnie zacząłem przeprowadzać eksperymenty dla różnych firm.
And so, after this I began to do experiments for different companies.