lengyel-angol fordítás erre a szóra: przemyśl to

PL

"przemyśl to" angol fordítás

PL przemyśl to
volume_up

przemyśl to
Take some time to rest and think about things.

Hasonló fordítások a(z) "przemyśl to" szóra angolul

to határozószó
English
to kötőszó
English
to névmás
przemysł főnév
English

Példamondatok a(z) "przemyśl to" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishTo, że przemysł samochodowy w Europie ma problem strategiczny, to jedno.
The fact that the motor industry in Europe has a strategic problem is one thing.
PolishNiemniej jednak handel i przemysł wykorzystały to kosztem rolników i konsumentów.
Nonetheless, trade and industry have exploited this at the expense of farmers and consumers.
PolishA więc nowoczesny, energooszczędny przemysł to taki, który przetrwa.
Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive.
PolishNollywood to fantastyczny przemysł, który się dopiero narodził w tej części świata.
Sonny McDon W: Nollywood is a fantastic industry that has just been born in this part of the world.
PolishWszyscy wiemy, że przemysł farmaceutyczny to ogromny biznes.
We all know that the pharmaceutical industry is very big business.
PolishKraje europejskie muszą chronić nasz przemysł indywidualnie - to moim zdaniem jest najlepsze - lub wspólnie.
European countries must individually - my preference - or collectively protect our industries.
PolishTo przemysł wart 265 milionów dolarów i szybko rośnie.
It's a 265 million dollar industry and it's increasing rapidly.
PolishAle czy przemysł zbrojeniowy to narzędzie odbudowy czy gra?
But is gun industries a tool to rebuild, or is it a game?
PolishSą oznaki tego, że przemysł odbiera to przesłanie.
And there are signs that the industry is getting the message.
PolishJeżeli Cargill zdecyduje się na coś, to cały przemysł oleju palmowego zareaguje, a przynajmniej 40-50 procent.
If Cargill makes a decision, the entire palm oil industry moves, or at least 40 or 50 percent of it.
PolishJeśli chodzi przemysł motoryzacyjny, to ustanowiliśmy wspaniałą współpracę pomiędzy różnymi stronami.
As far as the car industry is concerned, we have established excellent cooperation among the different parties.
PolishWięc jeśli oczekujesz, że rozwinięty przemysł wejdzie, to nie dobre - w ochronę naturanych żyjątek.
And so if you're looking for growth industries to get into, that's not a good one -- protecting natural creatures.
PolishBezpieczeństwo dzieci musi być dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że przemysł zabawkarski weźmie to pod uwagę.
Children's safety has to be our paramount consideration and I hope that the toy industry will take heed.
PolishTrzeci ważny obszar to przemysł budowlany.
A third important area is the construction industry.
PolishPrzemysł ten to 3,5% europejskiego PKB.
This industry represents 3.5% of European GDP.
PolishCały przemysł motoryzacyjny to ogromna branża.
PolishBranża, która szczególnie ucierpiała w wyniku światowego kryzysu to przemysł stoczniowy i transport morski.
One branch of industry which has been affected especially badly as a result of the world crisis is shipbuilding and maritime transport.
PolishKomisja uświadomiła sobie, że ten cel nie zostanie zrealizowany przez przemysł samochodowy, a sam przemysł również to przyznał.
The Commission realised that this target would not be met by the car industry and the industry itself admitted this.
PolishPrzekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.
So you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.
PolishCo na to przemysł motoryzacyjny?
Now where is the car industry on that?