lengyel-angol fordítás erre a szóra: przemawiający


#searchterm# szótári alakja: #szótári alakban#
PL

"przemawiający" angol fordítás

PL przemawiać
volume_up
[przemawiam|przemawiałbym] {folyamatos ige}

1. általános

Chciałbym jeszcze raz podziękować, że miałem możliwość tutaj dziś przemawiać.
Member of the Commission. - Madam President, let me once again thank you for the opportunity of addressing you today.
Był pierwszym Czechem, który przemawiał w Parlamencie Europejskim. W imieniu nas wszystkich pragnę życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.
He was the first Czech to address this European Parliament, and on behalf of us all I would like to wish him a speedy recovery.
Pochodzi on z Syrii i przemawiał do nas jako wysłannik pokojowego islamu.
He is from Syria and addressed us as a messenger of peaceful Islam.
W naszych rozmowach z Rosją musimy, co mówiło już wielu spośród państwa, przemawiać jednym głosem.
Like so many of you have said, we need to speak with one voice when we talk to Russia.
Muszę przyznać, że jest to jedyny obszar, w którym Izba ta przemawia jednym głosem.
I have to say this is one area where this House speaks with one voice.
Kiedy Europa przemawia jednym głosem, nie ma ona nic do powiedzenia.
When Europe does speak with one voice, it has nothing to say.
przemawiać (és: przemówić)

2. "przeciw czemuś"

przemawiać (és: wystąpić)
volume_up
to militate [militated|militated] {i.} [form.] (against sth)

3. "za czymś"

przemawiać
volume_up
to militate [militated|militated] {i.} [form.] (for/in favour of sth)

Szinonimák (lengyelül) a(z) przemawiać szóra:

przemawiać

Példamondatok a(z) "przemawiający" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishJest to zatem mocny argument przemawiający za ograniczeniem czasu pracy.
There is therefore a solid argument for restrictions on working time.
PolishPrzejdźmy więc to kwestii wizualnych Najbardziej oczywistym wizualnym obiektem na scenie jest przemawiający.
Now, let's go to the visuals. ~~~ The most obvious visual thing on stage is the speaker.
PolishW rzeczywistości jest to jedyny argument przemawiający za projektem.
That, in truth, is the only possible argument for it.
PolishBył to kluczowy czynnik przemawiający za przeglądem dyrektywy.
This was a key factor in favour of revising the directive.
Polish(Śmiech) Wreszcie, jest czymś w porządku jeśli przemawiający -- to dobre wieści -- udaje wyższe kompetencje intelektualne.
(Laughter) And finally, it's okay for the speaker -- that's the good news -- to fake intellectual capacity.
PolishOczywiście jest to główny argument przemawiający na korzyść umowy o wolnym handlu, którą zasadniczo należy poprzeć.
Naturally this is a major argument in favour of a free trade agreement, something that should be supported in principle.
PolishTo również zasadniczy argument polityczny, przemawiający za naszą opinią, że podejście horyzontalne jest odpowiednie.
This is also a very fundamental political argument in favour of why we consider a horizontal approach to be the right one.
PolishKażdy przemawiający poseł, w tym posłowie, którzy przemawiali do siebie nawzajem, otrzymał więcej niż czas, który był mu przeznaczony.
All speakers, including those who have been speaking among themselves, have been given more than their share of time.
PolishPo pierwsze, muszę, jako przemawiający, świadczyć publiczności usługi i mówić o tym co wam dam, zamiast o tym czego nie mogę mieć.
First of all, I must, as a speaker, provide a service to the audience and talk about what I will give you, instead of saying what I can't have.
PolishJako pierwszy Irlandczyk przemawiający w tej debacie, dziękuję kolegom za uprzejme słowa pod adresem irlandzkich wyborców.
Mr President, as the first Irish person to speak in this debate, may I thank colleagues for their kind comments about the Irish electorate.
PolishWszyscy przemawiający i wszystkie grupy parlamentarne zgadzają się co do potrzeby uchwalenia prawdziwie europejskiego prawa w zakresie gwarancji procesowych.
All the speakers and all the Parliamentary groups agree on the need to draw up a genuine European law on procedural guarantees.
PolishJest to kolejny argument przemawiający za wprowadzeniem w życie tego Traktatu i w moim przekonaniu opowiada się za nim ogromna większość w tym Parlamencie.
This is another argument in favour of putting the treaty into force and I am convinced that there is a broad majority for the treaty in this Parliament.
PolishKolejny mocny argument przemawiający za naszą wolnością do wyrażania opinii to fakt, że "Rumunię uważa się w regionie za lidera w obszarze szybkiej łączności szerokopasmowej”.
Another strong argument to prove our freedom of expression is that 'Romania is considered a regional leader in high-speed broadband connections'.
PolishZasadniczo nie pozwalam, by przemawiający przekraczali przysługujący im czas, ale myślę, że wszyscy zgadzamy się, że słowa pani poseł Tzaveli były dla nas szczególnie ważne.
As a rule, I do not allow speakers to exceed the allotted time, but I think we are all agreed that Mrs Tzavela's statement was particularly important for us.
PolishJest to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, aby w Unii Europejskiej funkcjonował sprawny i jednolity system kontroli zgodności instalacji z wymogami ochrony środowiska.
This is another argument in favour of the European Union having an efficient and uniform system for monitoring facilities for compliance with environmental requirements.
PolishCo więcej, w sprawozdaniu zawarto argument przemawiający za podatkiem solidarnościowym od biletów lotniczych z myślą o walce z problemami zdrowia publicznego i opłatach w sektorze transportu.
Furthermore, the report includes an argument for a solidarity levy on air tickets, so that we can combat public health problems and reduce charges in the transport sector.
PolishJak wszyscy mówili, również ci przemawiający dziś rano, migracja jest priorytetem dla Unii Europejskiej i dla stosunków Euromedu.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, as everyone has said, including those speaking this morning, migration is a priority for the European Union and for Euromed relations.