lengyel-angol fordítás erre a szóra: problem

PL

"problem" angol fordítás

EN

"problem" lengyel fordítás

PL problem
volume_up
{hímnem}

Problem Sahary Zachodniej jest problemem politycznym, problemem dekolonizacji.
The problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Takie podejście stanowi duży problem i jest to pański problem, panie przewodniczący.
There is a problem with this approach, and it is your problem, Mr President.
Jest to niezwykle istotny problem, ale jest to problem państw członkowskich.
That is a fundamental problem, but it is a fundamental problem for the Member States.
Problem jest taki, że żeby pchnąć inwestycje, trzeba rynku.
The difficulty is that there needs to be a real marketplace to drive the investment.
Inny problem jest związany z faktem, że trzęsienie uszkodziło niektóre zapory.
An additional difficulty is the damage that the earthquake has caused to a number of dams.
jeśli u pacjenta występuje problem z regulacją temperatury ciała lub przegrzanie organizmu.
if you have difficulty controlling core body temperature or overheating.
Natomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
Obviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
To pokazuje, że omawiany problem to rzeczywistość, a nie teoria.
This demonstrates that the problem in question is not theoretical, but real.
Drugie pytanie dotyczyło problem określenia uprawnień w aktualnym rozporządzeniu.
The second question pointed to the problem of defining eligibility in the current regulation.
problem (és: trud, fatyga, krzyż, kłopot)
Problem ze słuchaniem to dochodzący hałas, otaczający nas cały czas.
The trouble with listening is that so much of what we hear is noise, surrounding us all the time.
Tak więc mamy problem z ryzykiem, które nie występuje zbyt często.
So we have trouble with the risks that aren't very common.
Czyli odkryli – to problem z kodem: „Znalazłem usterkę w kodzie – mam nadzieję”.
"Found trouble in code, I hope."
problem (és: postrach, straszak, szkopuł)
Jeśli każde państwo będzie chciało renegocjować swój własny, konkretny problem, wówczas, panie i panowie, nigdy nie uda nam się osiągnąć porozumienia.
If every country starts wanting to renegotiate its own particular bugbear, the things it has a problem with, then, ladies and gentlemen, we will never reach an agreement.
problem (és: kłopot)
volume_up
pitfall {fn} (problem)
Tylko w ten sposób Europa w dobie światowego kryzysu gospodarczego oraz globalnej konkurencji ze wszystkich stron zdoła uporać się z wyzwaniami i problemami XXI wieku.
Only in this way will Europe, in a period of global economic crisis and global competition from all quarters, be able to overcome the challenges and pitfalls of the 21st century.
problem (és: trudność, zagwozdka)
problem (és: lęk, zahamowanie, kompleks)
volume_up
hung-up {fn} [közny.]
problem (és: emisja, sprawa, numer, wystawienie)
To nie jest tylko problem Hiszpanii lub Francji, to jest problem europejski.
This is not just a Spanish or French issue, it is a European issue.
Jest jednak jeszcze inny problem: problem tłumaczeń.
However, there is also another issue: the issue of translations.
Nie jest to problem Włoch; jest to problem całej Europy.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
Teraz pańskie umiłowane euro ponosi porażkę; odniosło porażkę pod względem politycznym już przy pierwszym poważnym problemie.
Now your beloved euro has failed; it has failed politically at its first major hurdle.
Okazuje się, że jazda drogowa, ze wszystkimi swoimi wymogami projektowymi i regulacyjnymi, jest trudniejszym problemem do rozwiązania niż latanie.
It turns out that driving, with its associated design implementation and regulatory hurdles, is actually a harder problem to solve than flying.
Dowodzi to, że narody zniewolone za czasów radzieckich, mimo przeszkód i problemów, stały się silnymi i niepodległymi państwami, które same tworzą własną politykę.
It shows that the former captive nations of Soviet times have, with all the hurdles and problems, become strong independent states that determine their own policies.
problem (és: afera, sprawa, sprawunek, rzecz)
Jak to możliwe, skoro problem Włoch nie jest sprawą wewnętrzną?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Problem z planami zarządzania trzeba pilnie rozwiązać.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Również problem kurdyjski bezwzględnie wymaga rozwiązania politycznego.
The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.

Szinonimák (lengyelül) a(z) problem szóra:

problem

Szinonimák (angolul) a(z) problem szóra:

problem
English

Példamondatok a(z) "problem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishObydwa kraje zajmują też wysokie pozycje, jeżeli chodzi o problem handlu ludźmi.
Both countries also have worryingly high scores when it comes to human trafficking.
PolishW tym przypadku problem został oczywiście stworzony przez samą Unię Europejską.
This has, in that case, been created by the European Union itself, of course.
PolishJednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
PolishNiedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
PolishKryzys związany z BSE wykazał, że problem pasz dla zwierząt wymaga uregulowania.
The BSE crisis proved that what we feed our animals needs to be regulated.
PolishMamy nadzieję i wierzymy, że problem spowodowany podstawą prawną zostanie rozwiązany.
We hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
PolishSkąd zatem bierze się ten problem, którego według pana komisarza nie da się zmierzyć.
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
PolishOczywiście mamy nadzieję, że problem rozwiąże przede wszystkim mediacja afrykańska.
Clearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.
PolishMamy problem z wielkością agencji, a przez to ze skutecznością ich działania.
We have problems with the size of the agencies and, therefore, with their efficiency.
PolishMam wrażenie, że spadł na Pana ten problem, który niechętnie Pan podejmuje.
Perhaps a new Commissioner will have a new opportunity to take action in this area.
PolishMamy nadzieję, że ten problem już zniknął, a negocjacje ponownie nabiorą tempa.
Let us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
PolishRozwiązując problem braku równych możliwości, należy przyjąć podejście zintegrowane.
An integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
PolishI jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
And if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
PolishNasilanie się dyskryminacji i nietolerancji to coraz poważniejszy problem społeczny.
The growth in discrimination and intolerance are increasingly serious social problems.
PolishJesteśmy zainteresowani tym, aby problem śmieci został rozwiązany lokalnie w Kampanii.
We are interested in seeing the waste problems being dealt with locally in Campania.
PolishRozwiązaliśmy ten problem za pomocą wielu rodzajów interfejsów niewizualnych.
So for this, we developed many different types of non-visual user interface technology.
PolishMyślę też, że Komisja powinna zareagować na ten problem w swoich przyszłych działaniach.
I think it is important that the Commission respond to that in future actions.
PolishProblem stanowi również fragmentaryczny charakter programów wspierających MŚP.
The fragmented nature of programmes supporting SMEs is also problematic.
PolishWyobrażam sobie, że część członków obecnej Komisji miała z tym pewien problem.
I imagine that this was not without difficulties for those within the current Commission.