PL poważny
volume_up
{melléknév, hímnem}

1. általános

poważny (és: autentyczny, ważki)
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Poważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.
Serious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.
. - Przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem na świecie.
. - Violence against women is a serious concern in the world.
To niezwykle ważny i poważny problem w Europie.
This is an extremely important and serious problem in Europe.
To tylko dla zrozumienia, jak duży i poważny jest ten problem.
That is just to understand how big and important this problem is.
Stanowi on poważny wkład w politykę finansową posłów, przejrzystości oraz public relations.
It is an important contribution to the policy on Members' finances, transparency and public relations.
poważny (és: rzeczowy)
poważny (és: usilny)
Z tego względu wzywam instytucje europejskie do poważnego zainteresowania się tym problemem.
This is why I am calling on the European institutions to start dealing with this matter in earnest.
To powinno dać państwu czas na poważną pracę nad kolejnym planem, a jednocześnie zagwarantować, by beneficjenci GSP nie pozostali na lodzie.
This should give you the time to work in earnest on the successor scheme whilst ensuring that GSP beneficiaries are not left out in the cold.
Wezwiemy rząd tego kraju, aby zaczął zachowywać się w sposób poważny i demokratyczny i zaprzestał łamania praw człowieka przynależnych swoim obywatelom.
We will call on the Government of that country in earnest to start behaving sensibly and democratically and to stop violating the human rights of its citizens.
poważny
Istnieją poważne obawy dotyczące pojawiania się niezidentyfikowanych zwierząt w rzeźniach.
There are grave concerns about unidentified cattle in slaughterhouses.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Wzywam zatem wspólne przedsiębiorstwo do szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu.
I therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
poważny (és: głęboki, dotkliwy, bolesny)
poważny (és: sprawdzony, czysty)
poważny (és: stateczny)
poważny (és: ostry, wyraźny, skrajny, czysty)
Jest to najpoważniejszy i najbardziej przejmujący zarzut pod adresem niesprawiedliwego, eksploatującego, irracjonalnego, a więc tym samym napiętnowanego system gospodarczego.
This is the starkest and most cutting indictment of an unfair, exploitative, irrational and, therefore, historically reviled economic system.
poważny (és: srogi, surowy)
To poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
Dlaczego decydenci nie wyciągnęli żadnych wniosków z poprzednich kryzysów, choć pojawiały się poważne ostrzeżenia?
Why have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
poważny (és: bystry, palący, ostry, dotkliwy)
Niestety, problem pariasów jest nadal poważny.
Unfortunately, the problem of the untouchables is still acute.
Najpoważniejsze problemy dotyczące konsumpcji alkoholu dotyczą młodych ludzi.
The most acute problems of alcohol consumption relate to young people.
W czasach kryzysu, zwłaszcza poważnego kryzysu, potrzeba nam wizji.
In times of crisis, especially acute crisis, we need a vision.
Jego rząd jest w poważnych kłopotach finansowych.
His government is in critical financial trouble.
Druga kwestia jest tak samo poważna, czyli Iran.
The second point is just as critical, namely Iran.
To są rozstrzygające decyzje, mające wpływ na życie każdego Europejczyka i zasługują na poważne traktowanie.
These are critical decisions impacting on the life of every European.
poważny (és: skromny, powściągliwy)
poważny
poważny
poważny (és: ostry, dotkliwy, srogi, ciężki)
Ponadto proces ten ma poważny wpływ na najbardziej bezbronne warstwy społeczne.
Furthermore, the process has a severe impact on the most defenceless layers of society.
To ewidentnie nieodpowiedzialne zachowanie miało poważny wpływ na setki rolników brytyjskich.
This apparent irresponsible behaviour has had severe effects on hundreds of farmers on the island.
poważny wzrost ciśnienia tętniczego krwi
severe increase in blood pressure

2. jog: "o zbrodni"

poważny
volume_up
grand {mn} (of a crime)
Ale tylko poważny kryzys lub wielki, historyczny kompromis może do tego doprowadzić.
But only a major crisis or a grand historic compromise can bring this about.
W tym szczególnym okresie poważne spotkania szefów państw, złożony z 40 członków sekretariat oraz pakiety sąsiedzkie nie są przejawem oszczędnej polityki gospodarczej.
Grand meetings of Heads of State, a 40-strong secretariat and neighbourhood packages do not represent a frugal economic policy at this particular time.
poważny
volume_up
serious {mn} (of a crime)
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Poważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.
Serious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.
. - Przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem na świecie.
. - Violence against women is a serious concern in the world.

Példamondatok a(z) "poważny" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNiech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
PolishTo jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
That is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
PolishPoważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.
It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
PolishW sytuacji, gdy ma miejsce poważny wypadek, konsekwencje ponoszą mieszkańcy wybrzeża.
When a major accident happens, those who live along the coast pay the consequences.
PolishChce powiedzieć troszkę o epidemii otyłości, ponieważ jest to poważny problem.
I want to talk a little bit about the obesity epidemic, because it really is a problem.
PolishZ czasem jednak ta reakcja na stres zaczyna mieć bardzo poważny wpływ na organizm.
And so over time, this becomes a stress response, which has enormous effects on the body.
PolishMusimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
PolishSytuacja mojej misji w tej chwili jest taka, że nadal potrzebny jest poważny sponsor.
The status of my mission at the moment is it still needs a major sponsor.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
In the following situations, the management of your diabetes may require a lot of care:
PolishOszustwa podatkowe to niewątpliwie poważny problem, który obniża wpływy do budżetów państw.
Tax fraud is undoubtedly a major problem which reduces State budget revenues.
PolishChoroby neurodegeneracyjne stanowią w Europie poważny problem opieki zdrowotnej.
Neurodegenerative diseases pose a major health problem in Europe.
PolishZmiany klimatu stanowią poważny problem naszych czasów.
(PT) Mr President, climate change is the great problem of our time.
Polishpoważny zabieg chirurgiczny, biopsja narządu miąższowego lub znaczący uraz w okresie
Major surgery, biopsy of a parenchymal organ, or significant trauma within the past 2 months
PolishPakiet telekomunikacyjny stanowi jednak również poważny wkład w rozwój demokracji.
The telecoms package also, however, makes a major contribution to the development of democracy.
PolishZgodnie z tym, co powiedział tu dziś pan Reinfeldt, UE obiecała wnieść poważny wkład.
Just as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
PolishZ pewnością nie podziela pańskich poglądów, ale nie sądzę żeby to był jakiś poważny problem.
She certainly does not share your views, but I do not think that is really a problem.
PolishPoważny wkład w jakość tekstu wnieśli również wyspecjalizowani asystenci.
A major contribution to the quality of the text was also made by the specialist assistants.
PolishJest to poważny problem dla obecnego wspólnego systemu walutowego.
It represents a significant challenge to the present single currency system.
PolishWobec zasad UE, oznacza to bardzo poważny konflikt interesów.
Under the rules of the EU, this means a very significant conflict of interests.