lengyel-angol fordítás erre a szóra: poprawka

PL

"poprawka" angol fordítás

PL poprawka
volume_up
{nőnem}

1. általános

Poprawka 27 została przyjęta; Poprawka 92 została więc unieważniona.
Amendment 27 was accepted; Amendment 92 was therefore invalidated.
Przed głosowaniem nad poprawką 28 (dotyczy głosowania nad poprawką 27):
Before the vote on Amendment 28 (concerns the vote on Amendment 27):
Z kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
To tylko poprawka lub korekta techniczna, która nie skutkuje żadną zmianą w sprawozdaniu ani nie ma żadnych innych implikacji.
This is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
(PL) Pani Przewodnicząca! Chciałbym poprosić o to, żeby w przedstawionej przeze mnie poprawce dokonać małej korekty.
(PL) Madam President, I would like to ask whether a small correction could be made to the Amendment I tabled.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym wprowadzić poprawkę odnoszącą się wyłącznie do faktów.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make a purely factual correction.
Uważam, że jest to również mile widziana poprawka do procedur, które mamy obecnie.
I think that is also a welcome adjustment to the procedures that we have at the moment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
Once again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
W dwóch obszarach - komisarz również o tym wspomniał - jest nadal miejsce na poprawki.
In two areas - and the Commissioner also referred to these - there is still some room for adjustment.
Dlatego zgłosiłem poprawkę popierającą tę zmianę, która, mam nadzieję, zostanie poparta przez wszystkich posłów i posłanki.
I have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Pani przewodnicząca! Najwyraźniej zaszła zmiana ustnej poprawki i została ona teraz poparta przez autora.
Madam President, there has clearly been an alteration to the oral amendment, and the author is now in favour of that oral amendment.
Niektóre poprawki nie mają żadnego zasadniczego wpływu na przedmiotowy temat, ponieważ są to zmiany czysto językowe.
Some of them have no fundamental impact on the topic in question, being simply linguistic alterations.
poprawka (és: powtórka)
poprawka (és: różnica, brzeg, skraj, margines)
Ubolewam nad faktem, że pewne bardzo rozsądne poprawki zostały odrzucone niewielką większością głosów.
I regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Z drugiej strony oczywiście jesteśmy o wiele bardziej zaniepokojeni tym, że poprawki Parlamentu Europejskiego doprowadzą do znacznego ograniczenia niektórych marginesów.
On the other hand, we are obviously much more concerned that the European Parliament amendments would considerably reduce some margins.
poprawka (és: korekta)
Dlatego nie można przyjąć poprawki 41 w sprawie środków naprawczych.
Thus, Amendment 41 on corrective measures cannot be accepted.
Podobnie Komisja nie może się zgodzić na poprawkę 103, w której proponuje się skreślenie przepisów w sprawie środków naprawczych.
Similarly, the Commission cannot accept Amendment 103, which deletes the provisions on corrective measures.
poprawka

2. IT

poprawka (és: łatka komputerowa)

3. köznyelvi

Powtarzam, że nie widzę powodu, aby stawiać się na poprawkę w czerwcu.
To reiterate, I by no means feel the need to turn up for a resit in June.
You have your resit in June.

Példamondatok a(z) "poprawka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPoprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
This change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
PolishPoprawka ta stanowi kolejny przykład wiedzy praktycznej wynikającej z doświadczenia.
Once again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
PolishJedną z nich stanowi poprawka, w której podkreślona została istota przełomowych badań.
One example is the underlining of the importance of breakthrough research.
Polish(Poprawka ustna złożona przez posła Romeva i Rueda nie została zaakceptowana.
(The oral amendments tabled by Mr Romeva i Rueda were not accepted.
PolishBędziemy teraz głosować nad punktem B preambuły zmienionym poprawką posła Tannocka.
We shall therefore vote now on recital B, as amended by Mr Tannock.
PolishPoprawka taka jest warta zachodu i powinna ożywić nasze debaty.
That is something that should liven up our debates and is well worthwhile.
PolishTa poprawka także została ujęta w moim wcześniejszym oświadczeniu.
Mr President, this is also covered by my earlier statement.
PolishNiektóre poprawki są niezgodne z rozporządzeniem podstawowym, a konkretnie poprawka 10, 11 i 18.
Some of the amendments do not comply with the basic regulation, namely Amendments 10, 11 and 18.
PolishO ile wiem, ta poprawka została ujęta w moim wcześniejszym oświadczeniu.
rapporteur. - Mr President, I think this is covered by my earlier statement.
PolishGdyby Pani słuchała, usłyszałaby Pani, że poprawka przepadła.
If you had been listening you would have heard that it fell.
PolishDopóki nie zostanie przeprowadzone głosowanie, nie będzie pan wiedział, czy poprawka ta została przyjęta czy też nie.
You will not know until after the vote, though, whether it has been accepted or not.
PolishPoprawka 52 odbiega znacznie od tekstu oryginalnego i to ją powinniśmy głosować w drugiej kolejności.
52 is furthest away and should have been voted second.
PolishJest to wspólna poprawka złożona przez pięć grup politycznych.
This is a joint proposal by five political groups.
PolishNie widzę sprzeciwu, zatem zagłosujemy teraz nad tą poprawką.
I do not see any opposition, so we will vote on it.
PolishKolejna poprawka, o zupełnie innym charakterze, ma na celu ożywienie naszych debat i wystąpień.
Another change, of a completely different sort, is to liven up our debates and the way we conduct our speaking time.
PolishUważam że to najważniejsza poprawka roku 2006.
I think it's the most important legislation of 2006.
PolishSześciu z nich zagłosowało na tak, więc poprawka przeszła, po głosowaniu 47 do 32. ~~~ (Aplauz) Proszę.
Six of those seven voted yes in favor of the bill, so it passed, and it passed by a vote of 47 to 32. (Applause) Please.
PolishMam nadzieję, że poprawka ta zyska Państwa poparcie.
PolishPoprawka ta miałaby zgubne skutki dla bezpieczeństwa dostaw w Europie; po jej przyjęciu trudno byłoby utrzymać w Europie włączone światła.
This would be detrimental to Europe's security of supply and to keeping the lights on in Europe.
Polish34, zgodnie z poprawką nr 5. Niezbędne jest wyraźne określenie wielkości tego śladu węglowego, a ponadto określenie jego kosztów.
It is very important that we clarify the size of this carbon footprint and, furthermore, discover its costs.