lengyel-angol fordítás erre a szóra: oznaka

PL

"oznaka" angol fordítás

PL oznaka
volume_up
{nőnem}

oznaka (és: objaw, symptom)
W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji krwinek produkowanych przez szpik kostny.
In rare cases these symptoms can be signs of disturbances in blood cell production in the bone marrow.
Długotrwałe przedawkowanie może powodować pojawienie się oznak i objawów akromegalii i gigantyzmu.
Long-term overdose may result in signs and symptoms of acromegaly or gigantism.
Decyzje dotyczące terapii muszą być podejmowane na podstawie wywiadu klinicznego i (lub) objawów i oznak zatrucia cyjankami.
Treatment decisions must be made on the basis of clinical history and/ or signs and symptoms of cyanide intoxication.
oznaka (és: znaczek, oznaczenie, znak, szyld)
Długodystansowe przemieszczanie przedmiotów jest oznaką handlu nie migracji.
So long-distance movement of tools is a sign of trade, not migration.
Jest to oznaka potencjału rozwojowego całego ruchu lotniczego.
This is a sign of the development potential of air traffic as a whole.
Najbardziej dramatyczną jego oznaką jest wysoki poziom bezrobocia.
Its most dramatic sign is the high level of unemployment.

Példamondatok a(z) "oznaka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishTak jak gdyby został on pominięty, wymazany z mapy - co nie jest oznaką pozytywną.
It is as though they have been overlooked, wiped out, which is not good.
PolishUżywanie takich wybiegów prawnych przez Parlament jest oznaką słabości, nie siły;
Parliament is showing weakness rather than strength by resorting to such legal manoeuvres.
PolishJest to oznaką wiary w zrozumienie przez Europę także sytuacji małych państw.
This demonstrates confidence in Europe's comprehension of the situation of small states too.
PolishKwestią fundamentalną jest to, że dla mnie projekt jest pierwszą oznaką ludzkich intencji.
The fundamental issue is that, for me, design is the first signal of human intentions.
PolishZnaczna hiperkalcemia może być oznaką ukrytej nadczynności przytarczyc.
Marked hypercalcaemia may be evidence of hidden hyperparathyroidism.
PolishDla wielu naszych obywateli jest to więc oznaka prawdziwego postępu Europy.
Therefore, for many of our citizens, this is an indication of real progress being made by Europe.
PolishJego słowa są świadectwem mądrości i dobrą oznaką jego wnikliwości.
His words are a testament to the wisdom and good sense of his insight.
PolishOznaką stanu finansów naszej rodziny było śniadanie.
The bellwether for whether our family was broke or not was breakfast.
PolishNiedawne wybuchy przemocy w Nigerii są oznaką poważniejszego problemu, z jakim boryka się ten kraj.
The recent outbreaks of violence in Nigeria are emblematic of a wider problem that faces the country.
PolishByłaby to korzystna oznaka zacieśnionej współpracy.
This would have been a pleasing indication of the close cooperation.
PolishUważam, że jest to oznaka jednomyślności całej Izby.
I believe this is indicative of unanimity across the Chamber.
PolishW rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji krwinek produkowanych przez szpik kostny.
In rare cases these symptoms can be signs of disturbances in blood cell production in the bone marrow.
PolishTen obrazek jest oznaką cenzury w książkach.
This picture is the hallmark of censorship in the book record.
PolishNiektóre z tych zaburzeń (jadłowstręt) mogą być początkową oznaką zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego.
Some of these effects (anorexia) may constitute the hallmark of initial central nervous system impairment.
PolishIch osobiste ataki są oznaką braku argumentów.
Their personal attacks reveal their lack of arguments.
PolishMogłoby być postrzegane jako oznaka protekcjonizmu UE, a nawet zostać zakwestionowane przez naszych partnerów w ramach WTO.
It could be seen as a signal of EU protectionism, and it could even be questioned by our WTO partners.
PolishW ich oczach takie podziały są oznaką naszej słabości.
PolishGniew wywoływany przez niekończących się kawalkady i radiowozy obecne na ulicach Lublany jest oznaką ogólnego niepokoju.
The anger at the endless motorcades and police cars on the streets of Ljubliana is symptomatic of a wider unease.
PolishByłaby to oznaka naszego poparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, oraz pozytywny przykład dla innych rządów.
That would be a signal of our support for the International Criminal Court, as well as a positive example for other governments.
PolishTa pomoc powinna być bowiem nie tylko oznaką naszej solidarności, ale powinna być szybka i skuteczna przy minimum biurokracji.
The aid from it should not just be a token of our solidarity, but needs to be fast and effective, with a minimum of red tape.