lengyel-angol fordítás erre a szóra: otrzymać od

PL

"otrzymać od" angol fordítás

PL otrzymać od
volume_up
{ige}

otrzymać od
Kupujący będą wiedzieć, jakie informacje mają prawo otrzymać od sprzedającego, drobiazgowo zostaną wyjaśnione też zasady dotyczące dostaw.
Buyers will know what information they are entitled to receive from the seller, and rules on deliveries will be spelt out.
Wyraziła swoje najgłębsze współczucie dla rodzin ofiar i podkreśliła, że chciałaby otrzymać od chińskiego rządu pilne wyjaśnienie sytuacji w Tybecie.
It expressed its deepest sympathies to victims' families and stressed that it would like to receive from the Chinese government urgent clarification of the situation in Tibet.
Mieszkańcy Haiti, poważnie doświadczani przez historię i naturę, muszą otrzymać od społeczności międzynarodowej niezbędne instrumenty, które nauczą ich pomagać samym sobie.
The Haitian people, sorely tried by history and nature, must receive from the international community the necessary instruments to learn to help themselves.

Hasonló fordítások a(z) "otrzymać od" szóra angolul

otrzymać ige
od prepozíció
od
English
od határozószó
English

Példamondatok a(z) "otrzymać od" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishSą dwie kwestie, na temat których chciałbym otrzymać odpowiedź od pana komisarza.
There are two points that I would like the Commissioner to shed some light on for me.
PolishChciałbym otrzymać od Komisji jakieś naprawdę wiążące informacje na temat całej tej kwestii.
I would like some really head-on information from the Commission on this whole issue.
PolishPoniższe publikacje można otrzymać od EBC nieodpłatnie, do wyczerpania nakładu.
The publications shown below are available free of charge from the ECB for as long as stocks last.
PolishMożesz ją otrzymać od zakładu ubezpieczeń zdrowotnych lub społecznych w swoim kraju pochodzenia.
You can get one from your home-country healthcare provider or social security authority.
PolishMożesz ją otrzymać od zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju pochodzenia.
You can get one from your home healthcare authority.
PolishJesteśmy bardzo zadowoleni, że jeszcze dziś mamy otrzymać odpowiedź od Komisji Europejskiej.
We are pleased that we are to receive a response from the European Commission in this House today.
PolishUSA chcą otrzymać od nas więcej aniżeli są gotowe nam zaproponować.
The USA wants to take more from us than it is prepared to give.
PolishMogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji.
Can obtain EU funding through grants, loans and guarantees.
PolishJednakże zanim rozpoczniemy, chciałbym najpierw otrzymać nieco wskazówek od jednej z pytających osób.
First, however, I should like to take some guidance from one of the questioners before we proceed.
PolishWszyscy obywatele muszą otrzymać wiedzę i umiejętności od nich wymagane, muszą także ustawicznie je odświeżać.
All citizens must gain the knowledge and skills required of them and continuously update them.
PolishMyślę, że taki sygnał chcą jutro od nas otrzymać.
I think that is the message they will be waiting to hear tomorrow.
PolishJednak według obecnego stanu prawnego musielibyśmy otrzymać od państw członkowskich sygnał albo wniosek o pomoc urzędu OLAF.
But there must, at present, be an indication and request from Member States for OLAF assistance.
PolishLek FORCALTONIN można otrzymać wyłącznie od lekarza.
FORCALTONIN is only available from your doctor.
PolishChciałbym otrzymać potwierdzenie od Komisarza Tajaniego, czy to ostatnie założenie zostanie uwzględnione.
I would be interested to hear Commissioner Tajani confirm whether this last supposition would be taken into account.
PolishMusimy otrzymać jakieś odpowiedzi od Komisji.
We need some answers from the Commission.
Polish    W przypadku głosowania każdy członek Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków.
Where a vote is taken, any member of the European Council may also act on behalf of not more than one other member.
PolishPowinniście byli otrzymać egzemplarz listu od Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nadesłanego z tej okazji.
You should have received in the last few days a copy of the message from the UN Secretary-General to mark the occasion.
PolishBłękitna karta umożliwi legalną migrację, lecz z uwagi na to, że nie każdy będzie mógł ją otrzymać, wstrzymałem się od głosu.
The blue card will make legal migration possible, but because this certainly does not apply to everyone, I have abstained.
PolishBardzo chciałbym jednak otrzymać od Komisji informacje na temat politycznego nadużywania psychiatrii przez Pekin.
What I very much look forward to, however, is receiving information from the Commission about the political misuse of psychiatry by Beijing.
PolishDokument ten, który możesz otrzymać od każdego upoważnionego weterynarza, musi zawierać informacje o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.
This passport is available from any authorised veterinarian and must contain details of a valid anti-rabies vaccination.