lengyel-angol fordítás erre a szóra: ograniczenie

PL

"ograniczenie" angol fordítás

PL ograniczenie
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

ograniczenie
volume_up
circumscription {fn} (of freedom, powers)
ograniczenie (és: skrępowanie, przymus)
Ze względu na ograniczenie czasu wypowiedzi, poprzednio nie mogłem sobie pozwolić na powiedzenie kilku słów na temat zdrowego trybu życia.
Due to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
Oto dlaczego zasadnicze znaczenie ma dostosowanie polityk Wspólnoty w sposób uwzględniający to ograniczenie.
This is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness.
W ten sposób przeciwstawia się konkurencji, zewnętrznej krzywej, która stanowi główne ograniczenie rządu.
In doing so, it sets its face against the competition, the external curve, which is the main constraint on government.
ograniczenie (és: krawędź)
Pochwalam przedmiotowy wniosek, którego celem jest ograniczenie liczby sfałszowanych produktów leczniczych.
I welcome this proposal, which aims to curb falsified medical products.
Przede wszystkim powinniśmy zapewnić ograniczenie eksportu takich produktów do państw trzecich.
Above all, we should ensure that we curb exports of such products to the rest of the world.
Rejestracja umożliwi nam ograniczenie w większym stopniu nielegalnego posiadania lub transferu broni palnej.
Registration will enable us to curb the illegal ownership or transfer of firearms to an even greater extent.
Zmniejszona powierzchnia gruntów spowoduje dalsze ograniczenie pomocy.
The reduced area of land will result in a further curtailment of aid.
Wszelkie ograniczenie podstawowych wolności i praw w Unii Europejskiej znajduje odbicie w piętnastu krajach objętych polityką sąsiedztwa, nie mówiąc już o Rosji czy Chinach.
Any curtailment of fundamental freedoms and rights in the European Union is reflected back fifteen-fold by the 15 neighbourhood policy countries, to say nothing of Russia and China.
ograniczenie
Stanowi ograniczenie podstawowych wolności Traktatu.
It is a limitation of one of the basic freedoms of the Treaty.
To ograniczenie fundamentalnych swobód traktatowych.
It is a limitation of a fundamental freedom of the Treaty.
To uzasadnienie jest zupełnie błędne i tak samo błędne jest ograniczenie celu.
Now, everything is wrong with the justification, everything is wrong with the purpose limitation.
Pan poseł Fernandes używa takich słów, jak konsolidacja, ograniczenie i powściągliwość.
Mr Fernandes uses words like consolidation, containment and self-restraint.
Jednakże to ograniczenie konsumpcji nie jest spowodowane jedynie kryzysem na rynkach finansowych.
It is not just the crisis in the financial markets that leads to this restraint, however.
ograniczenie (és: ostra krytyka)
ograniczenie (és: ścisk, tłok, ucisk, uścisk)
Kredytowe ograniczenie (credit squeeze) było obecne niemalże wszędzie.
There has been a credit squeeze pretty much everywhere.

2. "czegoś"

ograniczenie (és: ściślejsza kontrola)
volume_up
clampdown {fn} (on sth)
ograniczenie
volume_up
encumbrance {fn} (to sth)

Példamondatok a(z) "ograniczenie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNaszym celem jest zastąpienie, ograniczenie i udoskonalenie badań na zwierzętach.
Our objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
PolishZ drugiej strony to, co mi nie odpowiada, to ograniczenie krajowego prawa weta.
What I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
PolishOgraniczenie zużycia energii zwiększyłoby konkurencyjność naszych towarów.
A reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.
PolishOgraniczenie dotychczasowych poziomów pomocy krajowej jest niemożliwe do zaakceptowania.
Restrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
PolishPopiera ona także potencjalne ograniczenie emisji CO2 o 50 milionów ton.
It is also advocating a possible reduction in CO2 emissions of 50 million tonnes.
PolishSamo drastyczne ograniczenie deficytów budżetowych również nie rozwiąże tego problemu.
Just cutting budget deficits drastically would not help much in this regard either.
PolishJedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego.
One important element would be for it to cut back on its military budget.
PolishByłby to sposób na łatwiejsze ograniczenie ogólnej zależności energetycznej UE.
This would facilitate a reduction in the EU's overall energy dependence.
PolishI to co możemy zrobić, aby to osiągnąć to ograniczenie dostępu do pewnych informacji.
And what we have to do to do that is we have to limit access to certain information.
PolishPołowa tych pieniędzy mogłaby być lepiej spożytkowana na ograniczenie ubóstwa.
The other half of that money would be better spent on poverty reduction.
PolishTylko zaprzestanie działań wojennych da szansę na ograniczenie naruszeń praw człowieka.
Only an end to war can make it possible to reduce violations of human rights.
PolishOgraniczenie roli takiej instytucji jak Parlament Europejski jest błędem.
Restricting the role of an institution like the European Parliament is wrong.
PolishWielu spośród nas uważa, że konieczne jest ograniczenie emisji o 30-40 % do 2020 roku.
Many of us consider it necessary to reduce emissions by between 30% and 40% by 2020.
PolishSzwecja ma monopol na ograniczenie hazardu, ale UE zagraża postępowaniem sądowym.
Sweden has a gambling monopoly to limit gambling, but the EU is threatening court action.
PolishJest to ważne, gdyż stanowiłoby to poważne ograniczenie swobód i praw obywatelskich.
This is important because it is a very serious restriction of civil freedoms and rights.
PolishZ zadowoleniem trzeba również przyjąć ograniczenie przez Komisję formalizmu i biurokracji.
Also, the cutting of red tape and bureaucracy by the Commission has to be welcomed.
PolishPamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję również ograniczenie pracy papierkowej, to krok w dobrym kierunku.
I also welcome the reduction in the paperwork. It is a step in the right direction.
PolishJak więc ograniczenie elastyczności może nagle stać się rozwiązaniem problemów budżetowych?
So how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
PolishZ zadowoleniem przyjmuję także ograniczenie reklamy w programach dla dzieci.
The restriction on advertising in children's programmes is also something which I welcome.