lengyel-angol fordítás erre a szóra: ograniczenia

PL

"ograniczenia" angol fordítás

PL ograniczenia
volume_up
{nőnem, többes szám}

ograniczenia (és: wymogi)
Ponadto istnieją ścisłe ograniczenia czasowe przydatności organów.
Additionally, there are tight time constraints on organ viability.
Wybór przestaje oferować możliwości, a zamiast tego narzuca ograniczenia.
Choice no longer offers opportunities, but imposes constraints.
W niektórych krajach ograniczenia finansowe pojawią się dopiero teraz.
In some countries, financial constraints will only appear now.
Ograniczenia naszej efektywności leżą w europejskich stolicach.
The limitations of our effectiveness are to be found in European capitals.
Ograniczenia można wprowadzać wyłącznie po sprawiedliwym i niezależnym procesie.
Limitations should only be introduced after a fair and independent process.
Jednakże rynek ten w okrutny sposób ujawnia teraz swoje ograniczenia.
However, that market is now revealing its limitations, and cruelly so.
ograniczenia (és: restrykcje)
To również parodia demokracji, jeżeli chodzi o ograniczenia dopuszczalności.
It is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
Wręcz przeciwnie, doprowadziły one do niedopuszczalnego ograniczenia praw obywateli.
On the contrary, they have resulted in unacceptable restrictions of citizens rights.
Możemy potwierdzić, że stosowane są poważne ograniczenia wolności pracy.
We can confirm that there are serious restrictions on the freedom of the press.
ograniczenia
na piśmie - (NL) Prawo amerykańskie już nałożyło ograniczenia na nielegalną eksploatację "surowców mineralnych na obszarach objętych konfliktami”.
. - (NL) An American law has already placed curbs on the illegal exploitation of 'conflict minerals'.

Példamondatok a(z) "ograniczenia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPotrzebujemy zadowalających celów w zakresie ograniczenia wielkości odpadów.
We need to achieve satisfactory targets in the reduction in the volume of waste.
PolishSprawozdanie utrudni nadużycia i doprowadzi do ograniczenia zakłóceń konkurencji.
The report will make abuse more difficult and reduce the distortion of competition.
PolishOgraniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.
This quota system applies to nationals of all EU countries, Norway and Iceland.
PolishObejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
PolishWażne jest, aby nie doszło do ograniczenia inwestycji i wywołanego nim bezrobocia.
It is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
PolishPodejmowane przez Unię Europejską próby ograniczenia użycia węgla są słuszne i zasadne.
The European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
PolishBędzie to wymagało ograniczenia prawodawstwa wyłącznie do przypadków transgranicznych.
This will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
PolishPonadto obniżenie ograniczenia prędkości umożliwi nam walkę z efektem cieplarnianym.
Also, reducing the speed limit will allow us to fight the greenhouse effect.
PolishUPG są ważnym narzędziem rozwoju, integracji regionalnej i ograniczenia biedy.
EPAs are an important tool of development, regional integration and poverty reduction.
PolishZawsze są i zawsze będą ograniczenia nakładane przez państwa członkowskie.
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
PolishUE ma wszelkie możliwości aby być liderem działań na rzecz ograniczenia emisji CO2.
The EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
PolishTo oczywiście przyczynia się również do ograniczenia ryzyka napływu migrantów do Europy.
This, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
PolishTak właśnie Komisja postąpiła i wiecie państwo, że zaproponowaliśmy ograniczenia cenowe.
That is what the Commission did, and you know that we have proposed price caps.
Polishintensywnego leczenia moczopędnego, ograniczenia spożycia soli, biegunki lub wymiotów.
Such conditions should be corrected before the administration of PritorPlus.
PolishUE konsekwentnie inicjowała wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu zmian klimatu.
The EU has consistently taken the lead in efforts to reduce the impact of climate change.
Polish1. środki cywilne na rzecz ograniczenia i kontroli wpływów wojska w Turcji;
1. civilian measures to restrict and control the influence of the military in Turkey;
PolishOby wyszli poza swoje ograniczenia i spojrzeli poza krótkoterminowe interesy gospodarcze.
Let them surpass themselves and look beyond economic interests in the short term.
PolishZ tego względu duże znaczenie ma badanie dawców w celu ograniczenia ryzyka dla biorców.
Donor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
PolishPotem widzieliśmy konsekwencje kryzysu prowadzącego do ograniczenia dostępności kredytu.
Then we have seen the consequences of the crisis giving us the credit crunch.
PolishEfektywność energetyczna jest także najtańszym sposobem ograniczenia emisji CO2.
Energy efficiency is also the cheapest way of reducing CO2 emissions.