lengyel-angol fordítás erre a szóra: odbyć się

PL

"odbyć się" angol fordítás

volume_up
odbyć się {bef. visszah. ige}
volume_up
odbyć się {visszah. i}

PL odbyć się
volume_up
{befejezett visszaható ige}

odbyć się (és: odbywać się)
Dlatego przedmiotowa dyskusja powinna odbyć się na szczeblu globalnym, a nie tylko w ramach UE.
This discussion should therefore be held at global level and not merely within the EU.
Jednak powinna odbyć się jeszcze jedna debata.
However, there is another debate which needs to be held.
Dlatego przedmiotowa dyskusja powinna odbyć się na szczeblu globalnym, a nie tylko w ramach UE.
This discussion should therefore be held at a global level and not merely within the EU.

Hasonló fordítások a(z) "odbyć się" szóra angolul

odbyć ige
się névmás

Példamondatok a(z) "odbyć się" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishW całej Unii Europejskiej powinny się teraz odbyć referenda w tej sprawie.
We should now have referendums across the European Union on this question.
PolishPragnę teraz powrócić do konsultacji, które mają odbyć się dzisiaj.
Again, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
PolishJeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
PolishPowtórne referendum winno odbyć się jesienią przyszłego roku, być może w październiku.
A second referendum should be called during the autumn of next year, possibly in October.
PolishWynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.
The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
PolishSzczyt UE-Afryka w Lizbonie w grudniu nie może odbyć się zbyt wcześnie.
The EU-Africa Summit in Lisbon in December cannot come too soon.
PolishMam nadzieję, że przyjrzymy się tej kwestii po wyborach, jakie mają się odbyć w najbliższych dniach.
I would hope that, after the elections in the next couple of days, we will review that.
PolishPowiedziano mi, że zgodnie z Regulaminem głosowanie może odbyć się dopiero w środę.
I have been told that, in accordance with our Rules of Procedure, it is only possible to vote on Wednesday.
PolishObecnie trwają tam przygotowania do wyborów, które mają się odbyć jeszcze tego lata.
They are preparing for elections later this summer.
PolishNależy zjednoczyć ludność Afryki, a to musi odbyć się przy udziale ich własnych parlamentów.
The peoples of Africa must be brought together and it is through their parliaments that we must do it.
PolishMa się odbyć międzynarodowa konferencja, podczas której zostaną przedyskutowane te wszystkie kwestie.
There is going to be an international conference to discuss it all.
PolishW dzisiejszej Europie jest nie do pomyślenia, że ten proces nie może się odbyć w kraju europejskim.
In present-day Europe, it is inconceivable that this process cannot happen in a European country.
PolishJeżeli nie ma nic do ukrycia, to dochodzenie powinno się odbyć.
If it has nothing to hide, the inquiry should be carried out.
PolishNie sądzę również, aby takie spotkanie mogło się kiedykolwiek odbyć.
Nor do I believe that such a meeting could ever happen.
PolishDlatego też popieram rezolucję i spotkanie, które ma się odbyć.
Therefore I support the resolution and the upcoming meeting.
PolishCzy w Europie ma się odbyć nadzwyczajna debata w sprawie Iranu?
Are you willing to call an emergency talk in Europe on Iran?
Polish(NL) W marcu ma się odbyć kolejny szczyt ONZ, tym razem na temat handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt.
(NL) There is another UN summit in March, this time on the trade in threatened animal species.
PolishPrawdopodobnie do tego nie dojdzie, ale gdyby tak się stało, proces ten musi być pokojowy i odbyć się za obopólną zgodą.
It probably will not happen but, if it does, it must be peaceful and by consensus.
PolishNie rozumiem, dlaczego debata nie może się odbyć tylko dlatego, że przypadkowo przeoczono zgłoszenie do zabrania głosu.
I do not see why we cannot have a debate simply because a request was accidentally missed.
PolishRada stwierdza, że konsolidacja powinna odbyć się w pierwszej kolejności w państwach członkowskich o dużym deficycie.
The Council states consolidation should be frontloaded in Member States with large deficits.