lengyel-angol fordítás erre a szóra: ochrony zdrowia

PL

"ochrony zdrowia" angol fordítás

PL ochrony zdrowia
volume_up
{melléknév}

ochrony zdrowia (és: opieki medycznej)
Jeżeli to zrobimy, możemy zmienić oblicze ochrony zdrowia w Afryce.
If we do this, we can change the face of health care in Africa.
Chodzi nie tylko o dostęp do ochrony zdrowia i edukacji.
Access to health care and education is not the end of it.
(ET) Dzisiaj rano dyskutowaliśmy również i głosowaliśmy nad pewnymi sprawozdaniami z pakietu ochrony zdrowia.
(ET) This morning we also discussed and just voted on certain reports from the health care package.

Hasonló fordítások a(z) "ochrony zdrowia" szóra angolul

ochrona főnév
zdrowie főnév

Példamondatok a(z) "ochrony zdrowia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNiełatwo przechodzi to przez usta szwedzkiego profesora ochrony zdrowia.
And that doesn't come easy from the mouth of a Swedish public health professor.
PolishTo ważne informacje dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Unii Europejskiej.
This is important information for the protection of the life and health of EU citizens.
PolishWczesne wykrywanie i badania stanowią solidną podstawę ochrony zdrowia.
Early diagnosis and research provide a solid foundation for health protection.
PolishWytrenowali 35,000 pracowników ochrony zdrowia by nieśli ludziom pomoc.
They trained 35,000 health extension workers to deliver care directly to the people.
PolishTo samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
The same applies to healthcare, housing and a host of other issues.
PolishWiązałoby się to również z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i ochrony środowiska.
It would also have very serious health and environmental repercussions.
PolishJest to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
This is a further step towards the protection of the environment and people's health.
PolishMusimy wdrożyć rzeczywiste gwarancje ochrony zdrowia tych kobiet na rynku pracy.
We must implement genuine guarantees to protect the health of these women in the labour market.
PolishZapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi jest jednym z celów Unii Europejskiej.
A high level of protection of human health is one of the European Union's objectives.
PolishUnia Europejska musi przyjąć zdecydowane stanowisko w celu ochrony konsumentów i ich zdrowia.
The EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
PolishStrategia na rzecz ochrony zdrowia zwierząt musi objąć wszystkie zwierzęta w UE.
The Animal Health Strategy must extend to all animals in the EU.
PolishBędzie to ułatwienie dla wielu krajów, szczególnie tam, gdzie dotyczy to sektora ochrony zdrowia.
This will help many countries, particularly where the health sector is concerned.
PolishPragniemy jednak zagwarantować naszym konsumentom odpowiednie warunki konsumpcji i ochrony zdrowia.
Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
PolishCzy dysponujemy odpowiednimi danymi w sprawie ochrony zdrowia kobiet w państwach członkowskich?
Do we have sufficient data on the protection of women's health in the Member States?
PolishNależy uzdrowić sytuację w dziedzinach bezpieczeństwa, finansów, a zwłaszcza ochrony zdrowia.
The situation must be resolved in the areas of security, finance and especially health.
PolishTo niezwykle ważny dokument z punktu widzenia ochrony zdrowia konsumentów.
It is a highly important document for protecting consumer health.
PolishRozwiązania są odpowiednie i nie wpływają negatywnie na stabilność systemów ochrony zdrowia.
The solutions are adequate and do not adversely affect the stability of the health systems.
PolishPoniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników ochrony zdrowia:
The following information is intended for medical or healthcare professionals only
Polish17), tj. norm społecznych dotyczących ochrony zdrowia, środowiska naturalnego i innych.
17), i.e. social, health, environmental and other standards.
Polishpolepszanie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety;