lengyel-angol fordítás erre a szóra: nadzwyczajny

PL

"nadzwyczajny" angol fordítás

PL nadzwyczajny
volume_up
{melléknév, hímnem}

Komisja zareagowała wprowadzając refundacje wywozowe jako środek nadzwyczajny.
The Commission responded with export refunds as an emergency measure.
W każdym razie w Syrii od 1963 roku obowiązuje stan nadzwyczajny.
In any case, Syria has been under emergency law since 1963.
To sytuacja nadzwyczajna, ale negocjacje praktycznie zatrzymały się.
This is an emergency, but the negotiations are at a virtual standstill.
Projekt ten zapewni obywatelom nadzwyczajny dostęp do informacji i kultury.
This project will provide citizens with extraordinary access to information and culture.
Chciałbym również podziękować Fredrikowi Reinfeldtowi za nadzwyczajny przegląd i sprawozdanie.
I would also like to thank Fredrik Reinfeldt for an extraordinary review and report.
Był to naprawdę nadzwyczajny moment.
It was a really extraordinary moment.
nadzwyczajny (és: niezwykły, groźny, ogromny, potężny)
(FR) Ma Pan rację! Wysłaliśmy już misję i wiedząc, że Pan w niej uczestniczył przyznaję, że była nadzwyczajna.
(FR) You are right, we have already sent a mission and I acknowledge the formidable character of that mission, seeing that you worked on it.

Példamondatok a(z) "nadzwyczajny" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOkoło dekady temu, Steve Badylak, z Uniwersytetu Pittsburgh, miał nadzwyczajny pomysł.
Steve Badylak -- who's at the University of Pittsburgh -- about a decade ago had a remarkable idea.
PolishWidzimy nadzwyczajny rozwój jego kontroli nad ruchem.
And by this age we see a remarkable evolution in its capacity to control movement.
PolishTo słuszne, że raz jeszcze ten Parlament okazuje swój nadzwyczajny spokój, szacunek i demokratyczną dojrzałość.
It is right that, once again, this Parliament shows its superior equanimity, respect and democratic maturity.
PolishWręcz przeciwnie: stan jej zdrowia nie jest nadzwyczajny, gdyż PKB spadł o 4%, a 23 miliony obywateli nie mają pracy.
Far from it: with GDP down by 4% and 23 million citizens without jobs, its state of health is not exactly brilliant.
PolishBył to dla mnie nadzwyczajny pomysł .
It was an amazing sort of insight for me.
PolishW każdym razie, panie urzędujący przewodniczący, chciałbym także zobaczyć nadzwyczajny pocisk ambicji wystrzelony na wiosennym szczycie.
At any rate, Mr President-in-Office, I would like to see an extra shot of social ambition injected into the spring summit.
PolishUnia Europejska przyznała państwom Bałkanów Zachodnich nadzwyczajny nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku UE dla niemal wszystkich produktów.
The European Union has granted the countries of the Western Balkans exceptional unlimited duty-free access to the EU market for nearly all products.
PolishMoje skromne doświadczenie mówi jednak, iż częste sięganie po ten nadzwyczajny instrument rzadko spełnia kryteria, przewidziane w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.
In my modest experience, however, use of this exceptional instrument rarely meets the criteria laid down in the interinstitutional agreement.
PolishPaństwa Bałkanów Zachodnich są w takiej sytuacji, a produkty z nich pochodzące mają status bezcłowy i nadzwyczajny nieograniczony dostęp to rynku UE.
The countries of the Western Balkans are in this situation, and products originating from them enjoy duty-free status and exceptional unlimited access to the EU market.
PolishDlatego właśnie, zważywszy na pilną potrzebę przyjęcia instrumentów finansowych, musimy podjąć nadzwyczajny krok polegający na przygotowaniu odpowiednio dostosowanego do nich rozwiązania.
That is why, in view of the urgent need to adopt the financing instruments, we must take the exceptional step of developing a solution that is specifically tailored to them.