lengyel-angol fordítás erre a szóra: monitorować

PL

"monitorować" angol fordítás

PL monitorować
volume_up
{folyamatos ige}

monitorować (és: inwigilować)
Komisja będzie monitorować te zagadnienie ogólnie poprzez Eurobarometr.
The Commission will monitor these issues in general, through the Eurobarometer.
Będziemy musieli monitorować sytuację i współpracować z państwami członkowskimi.
We will have to monitor the situation and work with the Member States.
Firma produkująca preparat Inovelon będzie uważnie monitorować bezpieczeństwo tego leku.
The company that makes Inovelon will closely monitor the safety of the medicine.

Példamondatok a(z) "monitorować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPacjentów tych należy uważnie monitorować i podjąć odpowiednie środki ostrożności.
These patients should be monitored closely and appropriate precautions taken.
PolishPacjentów należy monitorować pod względem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII.
Patients should be monitored for the development of factor VIII inhibitors.
PolishOprócz tego po urodzeniu należy monitorować działania niepożądane zależne od dawki.
In addition, dose-related undesirable effects should be monitored after birth.
PolishJeżeli leczenie jest kontynuowane, należy ściśle monitorować czynność wątroby.
If the treatment is continued, hepatic function should be monitored closely.
Polishw czasie leczenia lekiem TRACTOCILE należy monitorować skurcze macicy i tętno płodu
during treatment with TRACTOCILE, your contractions and the fetal heart rate may be
PolishPacjentów z tych grup należy dokładnie monitorować podczas leczenia celekoksybem.
Such patients should be carefully monitored while receiving treatment with celecoxib.
PolishDlatego należy monitorować pacjentów podczas pierwszych trzech dni po ILP.
Therefore patients should be monitored during the first three days after the ILP.
PolishZapewnijcie, by rynek energetyczny zarówno był przejrzysty, jak i dał się monitorować.
Ensure that the energy market is both transparent and capable of being monitored.
PolishTrzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.
For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.
PolishU takich dzieci należy monitorować oddech przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishJeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.
If the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.
PolishNależy monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej (CK).
Liver function tests should be performed and serum CPK levels should be monitored.
PolishW trakcie leczenia mykafunginą należy dokładnie monitorować czynność wątroby.
Liver function should be carefully monitored during micafungin treatment.
PolishWierzę, że będzie pani ściśle monitorować system, jak to pani obiecała.
I believe that you will be closely monitoring the system, as you have promised.
PolishW regularnych odstępach czasu należy również monitorować liczbę płytek en
Platelet counts and haemoglobin level should also be monitored at regular intervals.
PolishU wszystkich pacjentów należy monitorować ewentualny rozwój inhibitorów czynnika IX.
Patients should be monitored for the development of factor IX inhibitors.
PolishDlatego u tych pacjentów należy ściśle monitorować odpowiedź kliniczną na leczenie.
Therefore, clinical response to treatment should be closely monitored in these patients.
PolishNależy dokładnie monitorować pacjentów w kierunku pogorszenia czynności nerek.
Patients should be closely monitored for worsening of renal function.
PolishOddychanie należy monitorować przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishNależy monitorować poziom cystyny w krwinkach białych i odpowiednio korygować dawkę leku.
Cystine levels in white blood cells should be monitored to adjust the dose.