lengyel-angol fordítás erre a szóra: mieć świadomość

PL

"mieć świadomość" angol fordítás

PL mieć świadomość
volume_up
{ige}

Wszystkie strony procesu powinny mieć świadomość, że Unia Europejska nie może podejmować działań militarnych, które będą niszczyły owoce naszej solidarności finansowej.
All parties will have to realise that the European Union cannot have military actions destroying the fruits of our financial solidarity.
mieć świadomość (és: wypełnić, wypełniać, zdawać, zdać)

Szinonimák (lengyelül) a(z) mieć świadomość szóra:

mieć świadomość

Hasonló fordítások a(z) "mieć świadomość" szóra angolul

mieć ige
świadomość főnév

Példamondatok a(z) "mieć świadomość" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishTrzeba je wdrożyć, lecz spowoduje ono też problemy i musimy mieć tego świadomość.
It needs to be implemented but it will also create problems, and we need to recognise that.
PolishWażne jest, aby mieć świadomość, że lek CIALIS nie działa przy braku stymulacji seksualnej.
It is important to note that CIALIS does not work if there is no sexual stimulation.
PolishPowinniśmy mieć świadomość także tego aspektu gruzińskiego nacjonalizmu.
We do need to be mindful of this aspect of Georgian nationalism as well.
PolishMusimy jednak mieć świadomość wyzwań, przed jakimi stoi nasza wspólnota.
We must, however, recognise the challenges facing our Community.
PolishWażne jest, aby mieć świadomość, że lek Tadalafil Lilly nie działa przy braku stymulacji seksualnej.
It is important to note that Tadalafil Lilly does not work if there is no sexual stimulation.
PolishPotrzebujemy współczucia, żeby zacząć działać, i oświeconego egoizmu, żeby mieć świadomość powagi sytuacji.
We need compassion to get ourselves started, and enlightened self-interest to get ourselves serious.
PolishMusimy zatem mieć świadomość, iż nie ma wiele czasu ani wielu sposobności, by wzmocnić partnerstwo.
Therefore, it is crucial to recognise that time and opportunities for strengthening mutual partnership are limited.
PolishByć może jednak warto pamiętać i mieć świadomość, że przez 30 lat UE i Zachód popierały Mubaraka.
Perhaps, though, it is worth remembering and acknowledging that for 30 years the EU and the West have supported Mubarak.
PolishTakże konsumenci muszą mieć większą świadomość.
Consumers also need to have greater awareness.
PolishTo zadziwiające mieć świadomość, że w każdej minucie tego przemówienia na YouTube zostanie wrzuconych 25 godzin materiału wideo.
I mean, it's amazing to think that, in every single minute of this speech, 25 hours of YouTube video will be loaded.
PolishKiedy podejmujemy decyzje polityczne, powinniśmy już mieć świadomość, jak dalece możemy być pewni tego, co wywiera wpływ na zmiany klimatyczne.
We should already know how sure we can be of what influences climate change when we make political decisions.
PolishUważam, że w przypadku każdego partnerstwa trzeba mieć świadomość, z kim prowadzimy dialog; często odbywa się on na szczeblu rządowym.
In any partnership, I think it is important that we recognise who our dialogue is with; often it is government-to-government.
PolishOstatecznie jednak obywatele Unii Europejskiej powinni mieć pełną świadomość kierunku ewentualnej dalszej integracji europejskiej.
At the end of the day, however, the citizens of Europe must have a clear idea of the direction which the European process is to take.
PolishSzanowni państwo, musimy jednak mieć świadomość, że niektóre państwa członkowskie, w szczególności Grecja, odmawiają włączenia się do systemu.
But let us be clear on this, ladies and gentlemen, some Member States, notably Greece, are refusing to be part of the system.
PolishJakkolwiek nie sposób sprzeciwiać się potrzebie takiego systemu gwarancji dochodu minimalnego, trzeba mieć świadomość, że oczywiście może on być podatny na nadużycia.
Although no one can argue against the need for such a guaranteed minimum income scheme, it may obviously be open to abuse.
PolishPartie rządzące Mołdawią powinny mieć pełną świadomość, że krokiem poprzedzającym wdrożenie reform musi być przyjęcie aktów prawnych, które na takie reformy pozwalają.
Moldova's governing parties should be in no doubt that implementation of reforms must follow the legal acts which permit such reforms.
PolishAPTIVUS nie jest lekarstwem na zakażenie wirusem HIV i należy mieć świadomość, że nadal mogą występować zakażenia lub inne choroby związane z chorobą HIV.
APTIVUS is not a cure for HIV infection and you should know that you may continue to develop infections and other illnesses associated with HIV disease.
PolishNaturalnie, dobrze jest mieć świadomość, że nie wpłynie to na programy współdecyzji, ale co z rolnictwem, które jak wiemy, wciąż jej nie podlega?
Naturally, it is good to know that this will not affect the codecision programmes, but what about agriculture, which we know still does not fall under codecision?
PolishGwoli własnej wiarygodności powinniśmy mieć świadomość, że region arktyczny jest zdecydowanie odmienny od Antarktydy i ta świadomość powinna przyświecać naszej politycznej odpowiedzi.
To be credible, we should recognise that the Arctic region is radically different from the Antarctic and this recognition should guide our policy response.
PolishTen proces ustawodawczy stanowił wielkie wyznanie dla nas wszystkich, niemniej jednak musimy mieć świadomość, że chodzi tutaj o przyszłość niezwykle ważnego sektora.
This is a law-making process that has created great challenges for us all, but we must be clear that what we are talking about here is the future of an extraordinarily important sector.