lengyel-angol fordítás erre a szóra: mianowicie

PL

"mianowicie" angol fordítás

PL mianowicie
volume_up
{határozószó}

mianowicie
Traktat wprowadza również trzeci element, mianowicie element spójności terytorialnej.
It also adds a third component, namely that of territorial cohesion.
Mianowicie, że gdy odlewają dzwony, to umieszczają na nich inskrypcje.
Namely, that when they cast bells, they write inscriptions on them.
Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
mianowicie
volume_up
say {hsz}
Pragnę zakończyć mówiąc na temat podniesiony przez kilka osób, a mianowicie kwestii długu.
Mr President, I would like to say a final word on a subject that several of you have raised, that is to say, debt.
Mianowicie: "Łatwiej jest oczyścić pluton niż oczyścić złego ducha człowieka".
He said, "It's easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man."
Trzeba mianowicie rozmawiać o naszej relacji z agencjami ratingowymi.
What needs to be said is, let us discuss our relationship with credit rating agencies.
mianowicie (és: a mianowicie)
Komisja ma szczególne trudności z określeniem "negatywnych priorytetów”, mianowicie działań, które są zbędne lub mniej ważne, i których należy zaniechać.
The Commission has particular difficulties determining the 'negative priorities', to wit, the activities that are unnecessary or less important and which should be abandoned.
mianowicie
volume_up
viz {hsz}

Szinonimák (lengyelül) a(z) mianowicie szóra:

mianowicie

Példamondatok a(z) "mianowicie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPrzejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
PolishJest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
PolishDo kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.
I want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.
PolishMianowicie: "Łatwiej jest oczyścić pluton niż oczyścić złego ducha człowieka".
He said, "It's easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man."
PolishAle problem w tym, że mój pomysł miał jedną zasadniczą wadę, mianowicie...
But the problem was, you see, my idea had one fatal flaw, and that flaw was this.
PolishMianowicie, że w społeczeństwach islamskich nie ma podziału między religią a państwem.
This is that in Islamic societies there is no separation of religion and state.
PolishJest jednak coś, co oczywiście nadal nas martwi, a mianowicie jakość tego porozumienia.
But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.
PolishI na koniec, chcę wrócić do punktu, z którego zacząłem, mianowicie do szczęścia.
And in closing, I want to end the same place I started, with happiness.
PolishMamy też inną możliwość, nad którą właśnie pracujemy, mianowicie budowanie hybryd.
We have another possibility we are working [on] in our lab, [which] is to build hybrids.
Polish(EL) W programach imigracyjnych brakuje wielkiego słowa, a mianowicie słowa "solidarność”.
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
PolishMianowicie z tej przyczyny, że nie możemy stworzyć wydajności bez konkurencji.
The reason is that we cannot create efficiency without competition.
PolishMianowicie my, Parlament Europejski, nigdy faktycznie nie uznaliśmy ich w naszym Regulaminie.
We, the European Parliament, have never actually recognised them in our Rules.
PolishUmożliwia mianowicie osiąganie wyższych standardów jakości i porównywalności statystyk.
It enables higher standards to be achieved in the quality and comparability of statistics.
PolishTrzeba mianowicie rozmawiać o naszej relacji z agencjami ratingowymi.
What needs to be said is, let us discuss our relationship with credit rating agencies.
PolishPowiedział on mianowicie: "Nie jestem pesymistą ani optymistą, jestem tylko zdeterminowany”.
He said: 'I am neither pessimistic nor optimistic, I am merely determined'.
PolishMianowicie powinniśmy zareagować również w wymiarze budżetowym na to, co się stało w Gruzji.
We should react, on a budgetary level too, to what has happened in Georgia.
PolishWydaje mi się, że trzeba tu wyciągnąć wnioski, a mianowicie: to dlaczego mamy ratować to jabłko?
And I guess there's a lesson to be learned here, and the lesson is: so why save it?
PolishA mianowicie, moim zadaniem optymiści żyją znacznie dłużej od pesymistów.
And that is, I understand that optimists greatly outlive pessimists.
PolishTeraz chciałbym zwrócić Państwa uwagę na główne cele tego szczytu, a mianowicie:
Now I would like to turn your attention to our main objectives for the summit, which are as follows:
PolishChcę poruszyć tylko jedną kwestię, mianowicie fundusze strukturalne.
I only wish to address one issue, which is that of the Structural Funds.