lengyel-angol fordítás erre a szóra: mówiący

PL

"mówiący" angol fordítás

volume_up
mówiący {mn hímn.}
EN

PL mówiący
volume_up
{melléknév, hímnem}

mówiący (és: dźwiękowy, wymowny)
Więc ja mówiący o uczuciach, to tak jak Gandhi mówiący o łakomstwie. ~~~ Jest to jednak kluczowy proces organizacyjny w naszym sposobie myślenia.
So me talking about emotion is like Gandhi talking about gluttony, but it is the central organizing process of the way we think.
. ~~~ To moja obsesja... chciałem zrobić o nich następny reportaż, mówiący o potrzebie ich ochrony.
And because I love sharks -- I'm somewhat obsessed with sharks -- I wanted to do another, more celebratory, story about sharks, as a way of talking about the need for shark conservation.
Osoby mówiące o spekulacjach muszą pamiętać, że podstawą tego wszystkiego są dobrze uporządkowane finanse publiczne i gospodarka.
Those talking about speculation should bear in mind that a well ordered economy and public finances form the basis for this.

Példamondatok a(z) "mówiący" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishArgument mówiący o tym, że UE produkuje stosunkowo niewiele tytoniu, jest nietrafiony.
The argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.
PolishI stał się głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie.
And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him.
PolishNiechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe.
Who have said, With our tongue will we prevail; Our lips are our own: who is lord over us?
PolishNa produktach znajduje się kod kreskowy mówiący komputerowi czym jest dana rzecz.
And so there's a barcode on that product that tells the computer exactly what the product is.
PolishA oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.
and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
PolishNie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.
I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.
PolishA oto do niego głos mówiący: Co tu czynisz Elijaszu?
And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah?
PolishI usłyszałem głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze; rzeż, a jedz.
And I heard also a voice saying unto me, Rise, Peter; kill and eat.
PolishI Brytyjski rząd mówiący, "Musicie być w pierwszej piątce.
And the British government saying, "You need to be in the top five."
Polish♫ ♫ Kim-że są ci, mówiący, że 'nigdy już więcej wierszy miłosnych'?
♫ ♫ So who are they who says, no more love poems now? ♫
PolishMusimy wysłać jednogłośny sygnał poparcia i zachęty, mówiący, że Europa wspiera Grecję.
It is crucial to send an unequivocal message of support and encouragement that Europe is standing behind Greece.
PolishA padłszy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu
and he fell upon the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?
PolishA z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów.
and from among your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them.
PolishTo jest szczególny przypadek mówiący o zasadach pochodzenia, zarówno preferencyjnych i niepreferencyjnych.
That is particularly the case concerning the rules of origin, both non-preferential and preferential.
PolishPo pierwsze był argument mówiący, że ceny dla konsumentów będą niższe jeśli zostanie wprowadzona klauzula o naprawach.
First of all, there was the argument that consumer prices would be lower if the repair clause were introduced.
PolishWyjaśnienie tych rzeczy, przygotuje nas na bardzo oryginalny pomysł, mówiący o tym, jak można by leczyć raka.
Having explained those, that will set up for what I think will be a different idea about how to go about treating cancer.
PolishMają rację oczywiście moi przedmówcy mówiący o pewnej alternatywie w postaci rozwinięcia sieci pociągowej.
Of course, the previous speakers who spoke about a certain alternative in the form of developing the rail network are right.
PolishDrugie wyjaśnienie to występujący w rożnych czasach i miejscach powszechny sentyment mówiący, że "życie ludzkie jest tanie".
The second explanation is that in many times and places, there is a widespread sentiment that life is cheap.
PolishI stał się obłok, który je zacienił, a przyszedł głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, tegoż słuchajcie.
And there came a cloud overshadowing them: and there came a voice out of the cloud, This is my beloved Son: hear ye him.
PolishLudzie mówiący jednym językiem przetestowani w Taipei i Seattle na dźwięki mandaryńskiego pokazywali ten sam wzorzec.
We knew that, when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern.