lengyel-angol fordítás erre a szóra: kształtować

PL

"kształtować" angol fordítás

PL kształtować
volume_up
[kształtuję|kształtowałbym] {folyamatos ige}

W konsekwencji można dokładniej i efektywniej kształtować oczekiwania rynkowe.
Market expectations can thus be formed more efficiently and accurately.
Zdecydowanie uważam, że w najbliższej przyszłości zacznie się kształtować to praktyczne poczucie europejskości.
I firmly believe that in the near future this practical sense of European-ness will begin to form.
Wreszcie ktoś z Rady rozumie, że Europa nie może się kształtować bez pracowników, a co dopiero wbrew pracownikom.
Finally, somebody in the Council understands that Europe cannot be formed without workers, and much less so against workers.
Tylko mając zjednoczoną Europę możemy kształtować globalizację.
Only with a united Europe can we shape globalisation.
Tylko z ich pomocą i dzięki ich wysiłkom będzie mogła kształtować się nowa Białoruś.
It is only with their help and through their efforts that the new Belarus will be able to take shape.
UE ma wyjątkową możliwość, aby na szczeblu ponadnarodowym kształtować formę działań i nie dopuszczać do nieprawidłowości.
The EU has unique power at supranational level to shape things and to challenge excesses.
kształtować (és: formować, ukształtować)
volume_up
to mold [molded|molded] {tárgy. i} [Am.]
Kiedy kształtuje się i odlewa modele czyli wrzuca do silikonu i odlewa z żywicy, traci się odrobinę objętości i rozmiaru.
There's a thing that happens when you mold and cast things, which is that every time you throw it into silicone and cast it in resin, you lose a little bit of volume, you lose a little bit of size.
Karmeloza nadaje produktowi plastyczną konsystencję podobną do kitu, ułatwiając kształtowanie i aplikację po obu stronach kręgosłupa.
The carmellose imparts a putty-like consistency to the medicinal product for ease of molding and placement on each side of the spine.
Ale w rzeczywistości dziewięciomiesięczny proces modelowania i kształtowania, który ma miejsce w łonie jest dużo bardziej wewnętrzny i logicznie uzasadniony.
But actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.

Példamondatok a(z) "kształtować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishWtedy właśnie projekt Solar Impulse zaczął kształtować się w mojej głowie.
And this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
PolishW konsekwencji można dokładniej i efektywniej kształtować oczekiwania rynkowe.
Market expectations can thus be formed more efficiently and accurately.
PolishWierzę, że możemy kształtować globalizację nie siłą, ale inspiracją.
I believe that we can manage this globalisation not by force but with inspiration.
PolishTo są ludzie, wokół których chcecie kształtować politykę zagraniczną w dziedzinie energetyki.
These are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
PolishTo nie my będziemy kształtować politykę światową, to polityka światowa będzie kształtować nas.
Instead of influencing policies in the world, we will be affected by them.
PolishTylko w ten sposób można kształtować bardziej konkurencyjną i dobrze prosperującą Europę.
Only in this way will Europe become more competitive and prosperous.
PolishNiech państwa członkowskie same określą, w jaki sposób chcą kształtować swoje programy nauczania.
Let the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
PolishNie przewidują przyszłych wyzwań, a jeżeli już, to w małym stopniu próbują je kształtować.
They do not foresee future challenges, and where they do, they make little attempt to influence them.
PolishMogą one być wyrazem niewymiernych wartości i kształtować tożsamość.
They can manifest the intangible and create identity.
PolishZobaczmy, jak możemy pragmatycznie kształtować nasze stosunki.
Let us see how we can develop our relations pragmatically.
PolishRównież one chcą kształtować zachodzące zmiany.
They, too, wish to become shapers of the changes that are taking place.
PolishJako że jesteśmy wspólną Europą, wspólną przestrzenią dla ludzi, możemy wspólnie kształtować politykę wizową.
Since we are a common Europe, a common space for people, we are able to create a common visa policy.
PolishPonieważ sytuacja jest niestabilna, musimy zarówno radzić sobie z sytuacją na miejscu, jak i kształtować ją.
As the situation is volatile, we need to both work with, and to influence, the situation on the ground.
PolishJak zamierza pan kształtować politykę energetyczną bez podstaw położonych w tym zakresie w traktacie lizbońskim?
How are you going to make energy policy without the basis laid down for this in the Treaty of Lisbon?
PolishPaństwa członkowskie są na lepszej niż instytucje UE pozycji, by kształtować udaną politykę w tych obszarach.
The Member States are better placed than the EU institutions to develop successful policy in these areas.
PolishPytanie pierwsze dotyczy tego, w jaki sposób Komisja zamierza promować i kształtować przejście do instrumentów SEPA.
The first question asks how the Commission intends to promote and foster migration to SEPA instruments.
PolishKształtowanie, oni wciąż próbowali kształtować.
Modeling, they tried modeling all the time.
PolishWreszcie ktoś z Rady rozumie, że Europa nie może się kształtować bez pracowników, a co dopiero wbrew pracownikom.
Finally, somebody in the Council understands that Europe cannot be formed without workers, and much less so against workers.
PolishWolontariusze i nauczyciele mają ogromną motywację, by kształtować nowe pokolenie globalnych, ekologicznych liderów.
And together these volunteers and the teachers are deeply committed to creating a new generation of global, green leaders.
PolishPo decyzji Rady inflacja w horyzoncie przyjętym w polityce pieniężnej powinna kształtować się zgodnie z definicją stabilności cen.
After this month’s decision, inflation should remain in line with price stability over the policy-relevant horizon.