lengyel-angol fordítás erre a szóra: konwencja

PL

"konwencja" angol fordítás

PL konwencja
volume_up
{nőnem}

konwencja (és: umowa)
Konwencja wzmacnia znaczenie Karty, a Karta uzupełnia konwencję.
The Convention reinforces the Charter and the Charter supplements the Convention.
Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (głosowanie)
Convention on the protection of the European Communities' financial interests (vote)
Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych (głosowanie)
ILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (vote)
konwencja (és: układ, porozumienie, umowa, ugoda)
Wniosek jest zgodny z Konwencją z Chicago i umowami dwustronnymi o komunikacji lotniczej.
The proposal is in line with the Chicago Convention and the bilateral aviation agreements.
Aby uzyskać pełne informacje, najlepiej zapoznać się z odnośną dwustronną konwencją podatkową oraz przepisami krajowymi danych państw.
For full information it would be necessary to look at the relevant bilateral tax agreement and internal law of countries concerned.
Jednak głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ nie wierzę, że konwencja ta zmusi kraje do zakazania amunicji kasetowej.
I voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.

Szinonimák (lengyelül) a(z) konwencja szóra:

konwencja

Példamondatok a(z) "konwencja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishCzy Komisja uważa, że konwencja bazylejska ΙΙΙ spowoduje przyspieszenie fuzji między bankami?
Does the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
PolishKonwencja stała się zatem użytecznym narzędziem rozwoju sektora rybackiego.
It is therefore a useful tool for developing the fisheries industry.
PolishKonwencja UNCLOS stanowi również podstawę do rozstrzygania sporów, w tym wytyczania granic na morzu.
The UNCLOS is also the basis for settling disputes, including maritime delimitation.
PolishByliśmy świadkami całego szeregu konwencji, takich jak konwencja z Prüm, które wzbudziły ogromne obawy.
We have seen a number of treaties, such as the Prüm Treaty, that have caused great concern.
PolishDla mnie konwencja CITES, a w szczególności sprawa tuńczyka błękitnopłetwego, jest swego rodzaju testem.
For me, CITES and, in particular, the bluefin tuna, is a test case.
PolishKonwencja z Prüm: współpraca transgraniczna w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną (głosowanie)
Prüm Treaty: cross-border cooperation in combating terrorism and cross-border crime (vote)
PolishCzęstość występowania działań niepożądanych wyszczególnionych poniżej określono zgodnie z następującą konwencją:
The frequency of the side effects listed below is defined using the following conventions:
PolishJakie konsekwencje będzie miała konwencja bazylejska ΙΙΙ dla dostarczania środków płynnych na rynek przez banki europejskie?
What impact will Basel III have on the provision of liquidity by European banks to the market?
PolishUznaliście państwo, że konwencja z Prüm jest celem mniej ambitnym, i dlatego zawieszono prace nad tymi zasadami?
You have recognised that the Prüm Treaty is less ambitious than either of those, so have you suspended them?
PolishKonwencja ta nie będzie miała jednak zastosowania do okrętów wojennych i innych statków będących własnością państwa.
However, it will not apply to warships, state-owned vessels or other vessels in the service of the state.
PolishCzy zatem konwencja może przynieść takie efekty i czy je przyniesie?
PolishKwestie, które zostały podniesione to konwencja Rzym I, regulacje Komisji Prawnej oraz dorobek wspólnotowy dotyczący ochrony konsumenta.
The issues which have been raised are Rome I, the regulation in the Committee on Legal Affairs and Europe's consumer acquis.
PolishPrzykładem takiej pozytywnej, zacieśnionej współpracy na rzecz Europy jest konwencja z Prüm, której celem jest zwalczanie poważnych przestępstw.
The Prüm Treaty, which is intended to combat serious crime, is an example of this positive enhanced cooperation for Europe.
PolishRozpoczęły się już przygotowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa i przy dobrej woli konwencja mogłaby zostać przyjęta w marcu 2009 roku.
Preparation has already begun in the FAO and, with the right will, could be adopted in March 2009.
PolishPo pierwsze, Unia Europejska uważa, że konwencja CITES jest właściwym instrumentem do regulowania handlu ze wszystkimi gatunkami, które są wprowadzane do obrotu.
In the first place, the European Union considers that CITES is an appropriate instrument to regulate trade in all species which are affected by trade.
PolishKonwencja jest stara, niemniej istnieje bogate orzecznictwo, które stało się orzecznictwem powoływanym przez trybunały konstytucyjne i sądy najwyższe państw członkowskich.
It is old, but nevertheless there has been a wealth of case law that has become the case law of the constitutional courts and supreme courts of the Member States.
PolishMiędzynarodową Konwencją Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Deklaracją Milenijną ONZ.
Free elections and the right to democracy are fundamental human rights enshrined, inter alia, in the International Covenant on Civil and Political Rights and also by the UN Millennium Declaration.
PolishJednak państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą jednostronnie przeprowadzić takiej zmiany, jako że konwencja ta obejmuje wszystkie kraje europejskie, chyba z wyjątkiem Malty.
However, the EPC cannot be changed by the Member States of the European Union acting unilaterally because the EPC includes all European countries, with the exception, I believe, of Malta.