lengyel-angol fordítás erre a szóra: kolejny

PL

"kolejny" angol fordítás

volume_up
kolejny {mn hímn.}
EN

PL kolejny
volume_up
{melléknév, hímnem}

Kolejny punkt porządku dziennego to tura pytań do Przewodniczącego Komisji.
The next item is the Question Hour with the President of the Commission.
Powiedzieliśmy jednak, że kolejny etap będzie obwarowany ostrymi kryteriami.
But we have said that there will be tough criteria for the next step.
Kolejny etap to nadanie gospodarce europejskiej wymiaru nowoczesnego i konkurencyjnego.
The next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
kolejny
Leczenie może być kontynuowane maksymalnie przez okres dwóch kolejnych dni.
Treatment may be repeated for a maximum of two consecutive days.
Preparat Pirsue podaje się do każdego zakażonego strzyku wymienia przez 8 kolejnych dni.
Pirsue is given into each infected teat of the udder for 8 consecutive days.
Cykl leczenia nie powinien przekroczyć 7 kolejnych dawek (6, 5 miesiąca).
A treatment cycle should not exceed 7 consecutive doses (6.5 months).
kolejny (és: zmienny, naprzemienny)
W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych iniekcji.
Alternating the injection site is recommended to avoid discomfort at the site of injection.
kolejny (és: dalszy)
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.
The frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Odsetek pacjentów, u których one występowały, zmniejszał się wraz z liczbą kolejnych infuzji.
The proportion of affected patients decreases with subsequent infusions.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
Subsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
Walka o utrzymanie resztek lasów pierwotnych jest de facto walką o przyszłość dla kolejnych pokoleń.
The battle to maintain what is left of our primary forests is de facto a battle for the future for succeeding generations.
Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie orzeczeń Rady i Komisji w sprawie interesu Europy: osiąganie sukcesu w dobie globalizacji.
The next item is the presentation of statements by the Council and the Commission on the European interest: succeeding in the age of globalisation.
kolejny (és: sukcesywny)
Jest to temat, który winien być priorytetem każdej kolejnej prezydencji.
This is something which should be a priority of each successive Presidency.
To wolność, a nie kolejne strategie, jest właściwą odpowiedzią na kryzys.
It is freedom, and not successive strategies, which is the correct response to the crisis.
Dotychczasowe władze i kolejne ich wybory wspierane były przez wojsko.
The authorities and successive elections which they organised were supported by the army.
kolejny (és: następny, dalszy, dalsze, dalsza)
volume_up
further {középf.}
Schengen to kolejny krok w kierunku tworzenia superpaństwa, twierdzy Europa.
Schengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.
Stanowi to kolejny krok w kierunku centralizacji.
This represents a further step in the direction of centralisation.
kolejny
volume_up
sequent {mn} [form.]

Szinonimák (lengyelül) a(z) kolejny szóra:

kolejny

Példamondatok a(z) "kolejny" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishJednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
PolishJest to jednak kolejny powód, dla którego takie zadanie jest jeszcze ważniejsze.
However, this is all the more reason why this task is even more important.
PolishPo raz kolejny nic nie zdarzyło się w Toledo pod względem współpracy praktycznej.
Once again nothing happened in Toledo with regard to practical cooperation.
PolishTutaj po raz kolejny zgadzam się, Panie Komisarzu, że ważny jest rozwój tych szczebli.
Here again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
PolishTo kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.
This is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.
PolishPo raz kolejny dzisiaj rano użyto ich do mówienia o strategii lizbońskiej.
Once again this morning they have been used to speak about the Lisbon Strategy.
PolishPo raz kolejny mówimy: przestańcie udawać, że możecie udzielać lekcji światu.
For the umpteenth time we say: stop pretending that you can give lessons to the world.
PolishIslandzki wulkan po raz kolejny pokazał gatunkowi ludzkiemu prawdziwą potęgę przyrody.
The Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
PolishKolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.
The bond of trust between consumers and producers has once again been broken.
PolishLecz niestety, po raz kolejny latawce zostały zdegradowane do rangi dziecięcych zabawek.
But unfortunately, it relegated kites once again to be considered children's toys.
PolishCałkiem niedawno napisałem kolejny artykuł dla "Esquire" na temat radykalnej szczerości.
More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
PolishInnymi słowy, każdy kolejny krok oznacza następny rząd wielkości w skali wydajności.
In other words, every step here represents an order of magnitude in performance scale.
PolishPo pierwsze, po raz kolejny odnotowuję niedobór funduszy uwzględnionych w tej pozycji.
Firstly, I note once again the scarcity of funds allocated to this heading.
PolishKomisja nie tylko przedstawiła odpowiednie wnioski, ale także zrobiła kolejny krok.
The Commission has not only put forward the relevant proposals, it has gone beyond that.
PolishPo raz kolejny deputowani dali wyraz swojego poparcia dla wprowadzenia transparencji.
Once again, Members have expressed their support for the introduction of transparency.
PolishPoprawka ta stanowi kolejny przykład wiedzy praktycznej wynikającej z doświadczenia.
Once again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
PolishPo raz kolejny w tym kraju odczuwana jest atmosfera strachu i prześladowań.
Once again, there is an atmosphere of fear and repression in the country.
PolishKolejny element - edukacja - jest ściśle powiązany ze wspomnianą wcześniej zasadą.
The second element, education, is in close correlation with the above-mentioned principle.
PolishNadal są luki i niedociągnięcia, po raz kolejny musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
There still seem to be gaps and shortcomings and we need to learn from this once again.
PolishMożna więc powiedzieć, że Rada po raz kolejny nie przedstawia właściwych dokumentów.
We can say, therefore, that once again the Council has not presented the right documents.