lengyel-angol fordítás erre a szóra: kończyć

PL

"kończyć" angol fordítás

volume_up
kończyć {foly. ige}

PL kończyć
volume_up
[kończę|kończyłbym] {ige}

1. általános

Może pan z pełną satysfakcją kończyć za kilkanaście dni swoją misję.
You will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Pod moim przewodnictwem zawsze staramy się kończyć o godz.
Mr Madlener, under my chairmanship, we always try and end at 20:30.
Więc wszystko się musi tak kończyć -
So, it has to end with this --
Jako przewodniczący komisji uważam, że nasza praca nie kończy się na tym etapie...
As chair of the Committee, I think that our work does not finish here ...
I am about to finish.
Gdy kończą, siadają w kręgu i proszą bym do nich dołączyła.
When they finish, they sit in a circle and ask me to come to join them.
Pacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram.
Patients who terminate treatment should also have an echocardiogram.
Po pięciu minutach inkubacji do fiolki reakcyjnej dodać roztwór buforowy, w ten sposób kończąc proces inkubacji.
After the five-minute incubation period, add the formulation buffer to the reaction vial terminating incubation.

2. "czynność"

volume_up
to wind down {i.} (prepare for closure)
to wind down

Példamondatok a(z) "kończyć" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishObietnice nie mogą jednak kończyć się na opracowaniu samej strategii.
The level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
PolishMam zaszczyt kończyć tę bardzo konstruktywną debatę.
Member of the Commission. - Mr President, I am honoured to conclude this very constructive debate.
PolishObecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć.
The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.
PolishSądzę, że sprawi to, że moje operacje będą kończyć się lepszym wynikiem i mniejszą ilością powikłań."
I think that this will result in my surgeries with a better outcome and fewer complications."
PolishCzasem trudno mi było kończyć w ten sposób inny temat, ale nie dzisiejszego wieczora.
Sometimes it has been a bit of an effort for me to contrive that ending from a different subject, but not this evening.
PolishNie chcę kończyć mojego wystąpienia bez wyrażenia uznania dla początków pańskiej kadencji w Komisji.
I do not want to close this speech without stating my appreciation for the start of your Commission mandate.
PolishSprawiedliwość społeczna jest główną wartością, jaka nam przyświeca i sprawiedliwość ta nie powinna kończyć się na granicach.
Social justice is a major part of that and it does not stop at borders.
PolishDialog w zakresie praw człowieka w Chinach nie może kończyć się jednak na przemowach dyplomatów.
The human rights dialogue with China, however, must not simply be allowed to remain at the level of diplomatic speeches.
PolishPotem od góry Hor wymierzycie granice, aż gdzie wchodzą do Hemat; a będą się kończyć granice aż do Sedada.
from mount Hor ye shall mark out unto the entrance of Hamath; and the goings out of the border shall be at Zedad;
PolishPonadto, pani przewodnicząca pozwoli, że będę już kończyć, jakieś 15%-20% repatriowanych imigrantów podejmuje kolejne próby.
Moreover, Madam President - and I am finishing up now - between 15% and 20% of repatriated immigrants try again.
PolishGdzie powinny kończyć się granice Europy?
Where do you see Europe's borders ending?
PolishBędę kończyć.
PolishJak mówił komisarz Špidla, tego typu inicjatywa pomoże rozszerzyć wiedzę na temat obecnej sytuacji, jednak na tym nie powinniśmy kończyć.
Just as Vladimir Špidla said, such a Year may increase awareness and knowledge of the structures present, but that is not enough.
PolishCzas zaczął mi się kończyć.
PolishMuszę kończyć.
Polishkończyć się czymś
PolishSprawy korupcyjne muszą kończyć się postępowaniem sądowym, a nie na etapie ścigania przestępstwa/śledztwa, zaś wyroki muszą mieć efekt odstraszający.
Corruption cases have to come to court and not remain at the prosecution/investigation stage, and sentences must have deterrent effects.
Polishkończyć się fiaskiem
PolishEuropa pozwala nam na swobodne przemieszczanie się, lecz powinna także zapewniać nam większe prawa socjalne, które nie mogą kończyć się na granicy państwowej.
Europe allows us to move freely, but it should also provide us with more social rights, which should not stop at national borders.
Polishkończyć się czymś