lengyel-angol fordítás erre a szóra: jak należy

PL

"jak należy" angol fordítás

PL jak należy
volume_up
{határozószó}

jak należy (és: dobrze, niezły, w porządku)
Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta wiedzą jak należy właściwie przechowywać lek Cubicin.
Your doctor, nurse or pharmacist knows how to store Cubicin properly.
I pracują razem aby wspomóc nasze ciała -- olbrzymia ilość bytów, których nigdy nie zobaczymy -- działa jak należy.
And their working together helps our bodies -- huge entities that they will never see -- function properly.
Myślę, że jeśli dopilnujemy, by wszystko, cokolwiek będzie robione, było robione jak należy, to spotka się to z bardzo dobrym odbiorem tego Parlamentu.
Ensuring that whatever is done can be done properly is something I think this House would be very keen to see.
jak należy (és: odpowiednio, stosownie)
Lekarz lub inny odpowiednio wykwalifikowany pracownik służby zdrowia pokaże, jak należy wstrzykiwać lek Omnitrope.
Your doctor or other suitably qualified health professional will show you how to inject Omnitrope.

Hasonló fordítások a(z) "jak należy" szóra angolul

jak főnév
English
jak határozószó
jak kötőszó
jak prepozíció
English
jak névmás
jak? indulatszó
English
należeć ige

Példamondatok a(z) "jak należy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNależy jak zwykle przyjąć kolejną dawkę przepisaną przez lekarza o ustalonej porze.
Continue as normal when it is time to take the next dose as prescribed by your doctor.
PolishNależy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:
Tell your doctor about any of the following side effects as soon as possible:
PolishOświadczenie i sprawozdanie szefów misji UE pokazuje, jak należy działać w praktyce.
The Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
PolishLekarz decyduje jak duże dawki leku należy stosować i przygotowuje lek.
The doctor will decide how much Angiox you receive, and will prepare the medicine.
PolishNie mam pewności, jak należy postąpić, ponieważ popełniliśmy błąd w treści rezolucji.
I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.
PolishZ tego względu jak najszybciej należy stworzyć specjalną linię budżetową.
A specific budget line must therefore be created for it as soon as possible.
PolishLekarz lub jego asystent poinformują pacjenta jak należy samodzielnie wstrzykiwać Valtropin.
Your doctor or his/ her assistant will instruct you how to self-inject Valtropin.
PolishJak stosować Volibris Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.
How to take Volibris It is best to take your tablet at the same time each day.
PolishJak długo stosować Starlix Należy przyjmować Starlix codziennie, tak długo, jak zaleci lekarz.
How long to take Starlix Take Starlix daily until your doctor tells you to stop.
PolishJak długo stosować Trazec Należy przyjmować Trazec codziennie, tak długo, jak zaleci lekarz.
How long to take Trazec Take Trazec daily until your doctor tells you to stop.
PolishWażne jest teraz, aby rozeznać się, jak należy poradzić sobie z tym przejściem.
The important point now is to see how to deal with this transition.
PolishPokazujemy także, jak należy je finansować i rozpoczynamy dyskusję na temat zasobów własnych.
We also show how to finance them and we put forward a discussion on own resources.
PolishLekarz zdecyduje, jak dużą dawkę leku ZYPREXA należy zastosować i jak długo należy stosować lek.
Your doctor will decide how much ZYPREXA you need and how long you need it for.
PolishNależy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią takie objawy.
Tell your doctor as soon as possible if you get these symptoms.
PolishChcemy mieć pewność, że będzie działał jak należy kiedy już go wstawimy pacjentowi.
You're seeing this muscle bio-reactor actually exercising the muscle back and forth. ~~~ Okay.
PolishNależy jak najszybciej podjąć starania w celu dostosowania się do zmian klimatycznych.
Efforts to adapt to climate change must be made as soon as possible.
PolishUważam, że należy jak najszybciej zająć się sprawą ubóstwa wśród dzieci.
I feel that the issue of child poverty needs to be urgently addressed.
PolishCóż, mam nadzieję, że zacznie pan dostrzegać, jak należy pojmować zdecydowane przywództwo.
Well, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
PolishTeraz jednak musimy myśleć o tym, jak należy działać w sposób odpowiedzialny.
Now, however, we need to think about how we can act responsibly.
PolishSądzę, że należy jak najusilniej starać się uzmysłowić ten fakt obu stronom.
I think that this cannot be hammered home enough to both parties.