lengyel-angol fordítás erre a szóra: generować

PL

"generować" angol fordítás

volume_up
generować {foly. ige}

PL generować
volume_up
{folyamatos ige}

generować (és: wygenerować)
Może generować polecenia dotyczące kierowania pojazdem.
So we can also generate instructions on how to operate the controls of the vehicle.
Jak to jest, że mózg potrafi generować tak dużo informacji, tak dużo muzyki, spontanicznie?
How can the brain generate that much information, that much music, spontaneously?
Oznacza to także, że będzie w stanie generować bogactwo.
It also means that he will be able to generate wealth.
Raz jeszcze powtórzył, że chce generować wyniki na poziomie 25 %.
He has said that he wants to make returns of 25% once again.
Wierzę, że UE powinna stać się atrakcyjna dla inwestorów i generować rozwój swoich przedsiębiorstw nie poprzez niskie płace i tanią siłą roboczą.
I believe that it should not be low wages or cheap labour that make the EU attractive to investment and the growth of our companies.
Generuje miesięcznie 80 milionów przychodów z subskrypcji.
It makes about 80 million bucks a month in subscriptions.
Proszę pozwolić mi podać kilka przykładów: w Austrii, rolnictwo generuje zaledwie 8,66% emisji.
Let me give you some examples: in Austria, agriculture produces just 8.66% of emissions.
Ta bestia generuje kilkaset watów.
This little beast, right now, is producing a few hundred watts of electricity.
Panie i Panowie! Jak Państwo widzą, Komisja generuje bardzo wiele regulacji opartych na prawodawstwie tworzonym przez Państwa.
Ladies and gentlemen, as you can see, we, the Commission, through your legislation, produce a great deal of regulations.

Szinonimák (lengyelül) a(z) generować szóra:

generować

Példamondatok a(z) "generować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNa pewno nie chcemy generować niepotrzebnych administracyjnych ani finansowych obciążeń.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
PolishPortfel ten ma generować dochody na pokrycie kosztów operacyjnych EBC.
The purpose of this portfolio is to provide the ECB with income to help cover its operating expenses.
PolishSzacuje się, że system ten mógłby generować przychody rzędu miliardów euro rocznie.
It is estimated that the scheme would have the potential of generating annually billions of euros in terms of revenue.
PolishWielonarodowe przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE i Ameryce uczestniczą w tym wyzysku, by generować jeszcze większe zyski.
The EU-based and the US-based multinationals participate in this exploitation to facilitate their super profits.
PolishTo może tylko generować zwiększenie liczby posłów niezrzeszonych, często absolutnie, skrajnie różniących się między sobą.
All this will do is cause an increase in the number of non-attached Members, who often differ from one another completely and to an extreme.
PolishOdwiedziny naszego systemu nie są liczone jako wyświetlenia ani kliknięcia reklamy, nie będą zatem generować kosztów na Twoim koncie AdWords.
Visits from our system won't appear as impressions or clicks in your AdWords account - so you won't be charged for these visits.
PolishNiestety w ciągu ostatnich 15 lat zamiast generować dochody dla skarbu państwa, zmieniły się one w rakowatą narośl na całym społeczeństwie.
Unfortunately, over the last decade and a half, instead of generating revenues to the treasury, it has turned into a canker for the whole society.
PolishJest niezwykle istotne, by Unia Europejska spróbowała uprościć otoczenie spółek, aby mogły one prosperować i generować wzrost gospodarczy w gospodarce europejskiej.
It is very important that in the European Union we try to simplify the environment for companies to flourish and to create growth for the European economy.