lengyel-angol fordítás erre a szóra: dziać się

PL

"dziać się" angol fordítás

volume_up
dziać się {visszah. i}

PL dziać się
volume_up
{visszaható ige}

A więc, czy mogą nam państwo naprawdę powiedzieć, co będzie dziać się w tej sprawie?
So could we actually be told what is going to happen in this regard?
Bardzo ważne jest, aby coś zaczęło dziać się w tej sprawie.
It is very important that something should happen.
To prawda i tak powinno dziać się w przypadku spraw zagranicznych, ale UE powinna także przyjrzeć się temu, co dzieje się na jej własnym podwórku.
That is true, and that is what should happen in foreign affairs, but the EU should also take a look in its own backyard.

Hasonló fordítások a(z) "dziać się" szóra angolul

się névmás

Példamondatok a(z) "dziać się" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMyślę, że to typowy widok tego co mogło się dziać wówczas na dziedzińcach.
And I think this is a typical picture of what it was like in a courtyard then.
PolishMusimy więc połączyć nasze siły, aby zagwarantować, że tak przestanie się dziać.
Clearly we must join together to ensure that this is stopped.
PolishPrzynajmniej jednak coś się zaczęło dziać i to jest bardzo ważne.
However - and this is the important point - at least something is happening.
PolishWtedy zaczyna się dziać. ~~~ I nie chodzi mi o to, że możemy nauczyć wrony zbierania orzeszków.
So, what's significant about this to me isn't that we can train crows to pick up peanuts.
PolishA widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu: Panie
And when they that were about him saw what would follow, they said, Lord, shall we smite with the sword?
PolishWygląda na to, że to samo zaczyna się dziać również w Irlandii.
It seems that the same process has started in Ireland, as well.
PolishTakże i wy, gdy ujrzycie, iż się to dziać będzie, poznawajcie, że blisko jest i we drzwiach.
even so ye also, when ye see these things coming to pass, know ye that he is nigh, [even] at the doors.
PolishA kiedy tak się zaczęło dziać, staliśmy się bardziej zżyci i poczuliśmy naszą więź z naturą.
And when this thing started going on, we started becoming one community, renewing our connection to nature.
PolishJa personalizuję ten kulturalny rozwój, ale rozumiem, że musi się to dziać naturalnie.
I myself am personalizing these cultural developments, but I also understand that this has to be done organically.
PolishW związku z powyższym antyrosyjska debata jest sprzeczna z tym, co będzie się dziać przez najbliższe lata.
The anti-Russia debate is therefore in conflict with what we will see happening over the next few years.
PolishPod koniec września w końcu coś zaczęło się dziać.
At the end of September, something finally happened.
PolishW przeciwnym wypadku grozi nam, że po wyborach nie będziemy wiedzieli, co dokładnie powinno się dziać.
Otherwise, we risk ending up in a situation after the elections where we do not know what exactly should be happening.
Polish(Śmiech) Coś fascynującego musiało się wtedy dziać część Amerykanów wśród nas wie o czym mówię.
(Laughter) So, no doubt, something fascinating was happening in December 1862, which the Americans among us will be aware of.
PolishWszystko musi dziać się otwarcie na oczach opinii publicznej.
PolishJednakże nie powinno się to dziać teraz.
However, this should not be happening now.
PolishEuropa nie będzie mogła konkurować z trzecim światem, o ile nie stanie się jego częścią, a to już zaczyna się dziać.
There is no way in which Europe can compete with the Third World without becoming part of it, and it is happening already.
PolishPowinniśmy wywrzeć większy wpływ na Komisję i państwa członkowskie, aby coś wreszcie zaczęło się dziać w kwestii wdrożenia.
We should increase the pressure on the Commission and the Member States so that something happens in terms of implementation.
PolishCo było, jest to, co być ma; a co się teraz dzieje, jest to, co się dziać będzie, a niemasz nic nowego pod słońcem.
That which hath been is that which shall be; and that which hath been done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.
PolishI rzekł: Oto ja tobie oznajmię, co się dziać będzie aż do wykonania tego gniewu; bo czasu naznaczonego koniec będzie.
And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the latter time of the indignation; for it belongeth to the appointed time of the end.
PolishDaje on nowy sposób myślenia o tym, co dzieje się na naszej planecie, a także o tym, co może się dziać gdzieś indziej w kosmosie.
And it gives us a new way of thinking about not only what's going on on our planet, but what might be going on elsewhere in the cosmos.