lengyel-angol fordítás erre a szóra: do źródła

PL

"do źródła" angol fordítás

Példamondatok a(z) "do źródła".

Hasonló fordítások a(z) "do źródła" szóra angolul

do főnév
English
do prepozíció
do
źródła főnév
źródło főnév

Példamondatok a(z) "do źródła" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishAby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
PolishAby wdrożyć Google Analytics, trzeba mieć dostęp do źródła stron internetowych.
In order to implement Google Analytics, you'll need to have access to the source of your webpages.
PolishStaraliśmy się dojść do źródła problemu, zamiast patrzeć na już istniejące rozwiązania.
We tried to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.
PolishMusimy wszystko zrobić, aby w Europie powróciło bezpieczeństwo i zaufanie do tego źródła energii.
We must do everything to make Europe safe and restore confidence in this source of energy.
PolishTo przybliża nas do źródła postępowania, do którego ludzie są skłonni w swojej moralnej przestrzeni.
Now, this brings us to the sorts of moves that people are apt to make in the moral sphere.
PolishNie możemy "połowicznie zobowiązać się” do inwestycji w odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny.
We cannot 'half-commit' to investment in renewable energy sources and low-carbon transport.
PolishDla nas celem byłby doprowadzenie do tego, żeby woda w Dunaju miała jakość wody pitnej, od źródła do ujścia.
For us, the goal would be for the Danube to be of drinking water quality from its source to its end.
PolishGalvani wykazał, że skoki żaby podkurczały się gdy podłączał nerw lędźwiowy do źródła prądu elektrycznego.
Galvani showed that a frog's legs twitched when he connected the lumbar nerve to a source of electrical current.
PolishTo, co tu widzimy, to metalowa płytka, tym razem podłączona do źródła dźwięku które zasila oscylator.
What we can see here is the metal sheet, this time connected to a sound driver and being fed by a frequency generator.
PolishTa elektroda -- nazywana bramką -- steruje przepływem prądu ze źródła do drenu -- to te dwie elektrody.
This electrode here, called the gate, controls the flow of current from the source to the drain -- these two electrodes.
PolishPrawdą jednakże jest, że możemy zapobiec zaostrzaniu się kryzysu tylko wtedy, gdy dotrzemy do źródła problemu.
The truth, however, is that we can only prevent the crisis from deteriorating if we get to the root of the problem.
PolishTo pozycje słuchania, polega na zmienianiu miejsca słuchania do źródła, którego chcesz słuchać.
This is listening positions -- the idea that you can move your listening position to what's appropriate to what you're listening to.
PolishMusimy dotrzeć do źródła problemów.
We need to get to the core reasons for the problems.
PolishJednak moim zdaniem odpowiedzi przedstawione w tym sprawozdaniu nie są dobre i nie sięgają do źródła problemu.
In my opinion, however, the answers given in this report were not good ones and they left the root of the problem unresolved.
PolishWróćmy do źródła problemu.
Let us go back to the root of the problem.
PolishZbytnia liberalizacja tego rynku może doprowadzić do zapaści, a co za tym idzie do utraty tego źródła żywności w Europie.
Excessive liberalisation of this market may lead to its collapse, and as a consequence to the loss of this source of food in Europe.
PolishAby odwiedziny zostały przypisane do właściwego źródła, kod śledzenia musi być poprawnie zainstalowany na stronie docelowej odwiedzin.
For a visit to be attributed to the correct source, the landing page for the visit must have the tracking code properly installed.
PolishJeśli Google Analytics nie śledzi odwiedzin jednej ze stron witryny, przyczyną jest prawdopodobnie niepoprawne dodanie kodu śledzenia do źródła strony.
If Google Analytics isn't tracking visits to one of your web pages, there is likely an issue with the tracking code as it was added to your page.
PolishJednostronne podejścia do kwestii terroryzmu nie przyczyniają się do odkrycia jego źródła i stłumienia tego niebezpiecznego zjawiska międzynarodowego.
Any unilateral approach to the issue of terrorism does not contribute to finding out the truth about it and stamping out this dangerous transnational phenomenon.
PolishInteresowałoby mnie, jakie specjalne środki zostały przyjęte, jakie są planowane na najbliższe lata i jaką rolę mają do odegrania odnawialne źródła energii.
It would interest me to know what specific measures have been taken, what specific measures are planned for the coming years, and what role renewables are to play.

Más szótárak

Polish
  • do źródła

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.