lengyel-angol fordítás erre a szóra: czytelny

PL

"czytelny" angol fordítás

volume_up
czytelny {mn hímn.}

PL czytelny
volume_up
{melléknév, hímnem}

czytelny
Obecny rozdrobniony budżet, z wieloma pozycjami, jest mało czytelny.
The current, fragmented budget, which contains many headings, is not very readable.
Poprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.
By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
Nie wystarczy czytelna ulotka dołączona do opakowania.
It is not enough for the package leaflet to be readable.
czytelny
Ulotka dołączana do opakowania musi być jednoznacznie zrozumiała i czytelna.
The package leaflet must be unmistakable and legible.
Ostatnia nie tylko nie wnosi nic nowego, ale również gmatwa tekst, który jest obecnie spójny i czytelny.
The latter not only provide no new material, but would also confuse the text, which is currently coherent and legible.
Przenośne drukarki Zebra wzbogacają te systemy, drukując mandaty, które są dokładne, czytelne i zgodne z wymogami prawnymi.
Mobile Zebra printers enhance these systems by producing citations that are accurate, legible, and enforceable.

Példamondatok a(z) "czytelny" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOpracowując dyrektywy i plan działania, wysyłamy bardzo czytelny sygnał.
With the directive and the action plan, we have sent a clear signal.
PolishPoprzednia Komisja wyznaczyła sobie dosyć czytelny cel liberalizacji rynku hazardu.
The previous Commission set itself the quite clear objective of liberalising the gambling market.
PolishJednomyślnie chcieliśmy wysłać czytelny sygnał w tej kwestii.
We were unanimous in wanting to send out a clear signal on this matter.
PolishSprawozdanie to cechuje tak czytelny przekaz i wizja, jakich zbyt często brakuje w naszych debatach.
That report speaks with a clarity and vision which is all too often absent in these debates.
PolishBardzo dziękujemy za pańską propozycję oraz czytelny sygnał.
Thank you very much for your proposal and very clear message.
PolishNależy wysłać bardzo czytelny sygnał, że jest to wyłudzenie.
A very clear message should go out that this is extortionist.
PolishEuropa powinna zdobyć się na odwagę i wysłać czytelny sygnał, bo w desperacji potrzebne są desperackie środki.
Europe should dare to send clear messages, for desperate times call for desperate measures.
PolishChciałbym, aby stało się to jasne, przytaczając tutaj bardzo czytelny obraz przedstawiony przez panią Breyer.
I would like to make this very clear, thinking about the very useful image that Mrs Breyer used.
PolishAby tekst był bardziej czytelny, zmień powiększenie.
To see the text more clearly, zoom in and out on the page.
PolishPoparłam projekt rezolucji, za pomocą której wysyłamy czytelny sygnał naszym partnerom na Półwyspie Arabskim.
I supported the motion for a resolution which sends a clear signal to our partners in the Arab peninsula.
PolishPodryguje w otaczającej go molekularnej zupie cząsteczek, którą usunąłem, żeby rysunek był czytelny.
And it's jiggling and wiggling there because of the surrounding soup of molecules, which I've stripped away so you can see something.
PolishCzytelny komunikat w sprawie Wschodniej Jerozolimy w konkluzjach Rady to niezbity dowód naszej troski o sytuację.
The strong message concerning East Jerusalem in the Council's conclusions is clear evidence of our concern for the situation.
PolishJednak przekaz dla nas był bardzo czytelny.
PolishSześćdziesiąt siedem procent głosów społeczeństwa irlandzkiego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek, to czytelny komunikat dla eurosceptyków.
Sixty-seven per cent of the Irish population: what we saw on Friday is a clear message to the Eurosceptics.
PolishParlament wysłał czytelny sygnał w pierwszym czytaniu i opowiada się za zastosowaniem pewnej, bezpiecznej fazy przenoszenia uprawnień.
Parliament sent a strong signal in the first reading and advocates a solid, secure phase for the transfer of powers.
PolishParlament Europejski powinien wysłać czytelny sygnał, że stawia obronę tych wartości ponad doraźny interes gospodarczy.
The European Parliament must send out a clear message that it places the defence of these values above short-term economic interests.
PolishPowinien tu być czytelny podział.
PolishTen dobry pomysł, wspierający inicjatywność gospodarki, powinien być niezbiurokratyzowany i czytelny, także pod względem finansowym.
This good idea, which supports business initiatives and should be free of bureaucracy and clear, including its financial aspects.
PolishStad też komunikat Parlamentu jest czytelny, realistyczny i ambitny. Mamy nadzieję, że wysoka przedstawiciel zdoła go wychwycić i zaaprobować.
Thus, Parliament's message is clear, realistic and ambitious, and we hope that the High Representative is able to grasp and endorse it.
PolishJego porady są cenne i muszę powiedzieć, że również podział kompetencji w kwestii polityki nieruchomościowej w Komisji jest bardzo czytelny.
His advice has been valuable and I must say that also the lines of command in the matter of property policy at the Commission are very clear.