lengyel-angol fordítás erre a szóra: bliski

PL

"bliski" angol fordítás

volume_up
bliski {hímn.}
volume_up
bliski {mn hímn.}

PL bliski
volume_up
{hímnem}

Inne prawo ofiary polega na tym, że nie może ona zostać pozostawiona sama sobie po tym, jak przeżyła atak lub straciła bliską osobę.
Another right of victims is not to be left alone after having survived an attack or having lost a relative or loved one.
To Amerykanin, Amerykańscy żołnierze, Amerykanka, która straciła na Bliskim Wschodzie - w Iraku lub Afganistanie - kogoś, kogo kochała.
It's an American, American soldiers, American woman who lost her loved one in the Middle East -- in Iraq or Afghanistan.
Choroba ta jest często określana mianem choroby rodzinnej, ze względu na długotrwały stres towarzyszący obserwowaniu, jak stan bliskiej osoby stopniowo się pogarsza.
This disease is often called a family disease because of the chronic stress of watching a loved one slowly decline.

Példamondatok a(z) "bliski" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Polishbo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego.
for the day of Jehovah is at hand, and as destruction from the Almighty shall it come.
PolishPierwsze: Czy Bliski Wschód jest pokazany we właściwym czasie i właściwym kontekście?
One: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
PolishMoi przyjaciele, zmieniająca się Europa i zmieniający się Bliski Wschód są dziś tutaj.
My friends, a changing Europe and a changing Middle East are here today.
PolishBliski Wschód ma także swe chrześcijańskie korzenie.
- (PL) Madam President, the Middle East also has its Christian roots.
PolishPrawa człowieka to jedna z kluczowych dziedzin; trzeba je "wyeksportować” na Bliski Wschód.
Human rights are one key area; they must be exported to the Middle East.
PolishBliski Wschód jest ogromny i mimo trapiących go problemów, jedno jest pewne: lubimy się śmiać.
The Middle East is huge, and with all our problems, one thing's for sure: we love to laugh.
PolishByłem odpowiedzialny za Bliski Wschód, w którym się specjalizowałem.
And my responsibility was the Middle East, which was my specialty.
PolishW misjach pokojowych uczestniczyły polskie wojska, także dlatego dramat w Kongo jest mi bliski.
I therefore feel personally affected by the dramatic events in Congo.
PolishPrzyjrzyjmy się teraz użytkownikom wózków, ten problem jest mi bardzo bliski.
Now let's turn our heads towards the wheelchair users, something that I'm particularly passionate about.
PolishPadło pytanie o politykę zagraniczną, w szczególności o Bliski Wschód, Amerykę Łacińską.
There was a question concerning the area of foreign policy.
PolishJeżeli chodzi o Bliski Wschód, to nie do końca się z Panią zgadzam.
As for the Middle East, I am not exactly in agreement with you.
PolishJest to wyjątkowy kraj, teraz bliski utonięcia w odpadach.
It is a remarkable country and it is on the brink of drowning in waste.
PolishWiem, że wielu tu zgromadzonym bliski jest ów cel. Liczę na wasze poparcie w jego urzeczywistnianiu.
I know many in this House share that goal, and I count on your support to make sure it happens.
PolishNa początku XX wieku, wraz z upadkiem Imperium Osmańskiego, cały Bliski Wschód został skolonizowany.
In the early 20th century, with the fall of the Ottoman Empire, the whole Middle East was colonized.
PolishPrezydencja udała się na Bliski Wschód z misją dyplomatyczną.
The presidency led a diplomatic mission in the Middle East.
PolishBom ja upadku bliski, a boleść moja zawżdy jest przedemną.
For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.
PolishJako sprawiedliwość jest ku żywotowi, tak kto naśladuje złości, bliski jest śmierci.
He that is stedfast in righteousness [shall attain] unto life; And he that pursueth evil [doeth it] to his own death.
PolishPotem współcześni ludzie pojawili się gdzieś w Afryce, wyszli z Afryki, prawdopodobnie na Bliski Wschód.
Then modern humans emerged somewhere in Africa, came out of Africa, presumably in the Middle East.
PolishChciałabym jednak zwrócić uwagę na trzy spośród nich, które mają obecnie bliski związek z samą Unią Europejską.
However, allow me to highlight three that are now closely linked to the European Union itself.
PolishJest mi bliski, emocjonalnie może nawet bliższy, ale z całą pewnością nie leży mi tak dobrze w rękach.
I am familiar with Persian; I am perhaps even emotionally closer to it; but for me it is less tractable.