holland-angol fordítás erre a szóra: zozeer

NL

"zozeer" angol fordítás

NL

zozeer {határozószó}

volume_up
zozeer (és: even, dus, derhalve, bijgevolg)
Vandaar dat wij een conflict hebben, en niet zozeer met betrekking tot de doelstellingen.
That is why we are in conflict, and not so much in terms of the objectives.
Het probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.
The problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.
Ik ervoer dit niet zozeer als een geografische verplaatsing als wel als een linguïstische.
I experienced this, not so much as a geographical shift, as a linguistic one.
Washington heeft ook dit voorstel van de hand gewezen en is daarom verantwoordelijk voor een situatie die niet zozeer schadelijk is voor de leiders als wel voor het volk van Irak.
Washington has refused this proposal too, thus creating a situation which primarily hits the Iraqi people and not their leaders.
Vandaar dat wij een conflict hebben, en niet zozeer met betrekking tot de doelstellingen.
That is why we are in conflict, and not so much in terms of the objectives.
Het probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.
The problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.
Ze hebben niet zozeer info nodig, ze hebben lastenverlichting nodig.
They do not need information so much as less paperwork.

Példamondatok a(z) "zozeer" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DutchNergens hebben wij de kans zozeer voorbij laten gaan als in de wolverwerking.
Nowhere has this opportunity been more ignored than in the processing of wool.
DutchNiet zozeer nu maar wel in de toekomst moet dat onze manier van denken zijn.
Not just at this time but for the future, that is the way we ought to be thinking.
DutchHet is zijn niet zozeer de lichte en donkere omgeving die hier van belang zijn.
What's significant is not simply the light and dark surrounds that matter.
DutchDit is niet zozeer een vraag, maar wel een uitdaging die wij moeten waarmaken.
This is more than a question; it is a real challenge, and it is up to us to accept it.
DutchIk betreur dan ook dat het verslag-Mohamed Ali onze identiteit zozeer miskent.
In view of this, I am sorry to say that the Mohamed Alí report misjudges our identity.
DutchPositieve discriminatie is net zozeer een veroordeling waard als negatieve discriminatie.
Positive discrimination is as worthy of condemnation as negative discrimination.
DutchDat is een ernstige zaak die niet zozeer moet worden toegelicht als wel rechtgezet.
This is a serious matter which needs to be remedied rather than explained.
DutchMijns inziens gaat dit verslag over heel veel zaken en niet zozeer over dierenwelzijn.
In my opinion, this draft report addresses many issues and not simply animal welfare.
DutchNiet zozeer het medicijn zelf, maar de behandeling en de zorg die er mee gepaard moet gaan.
Not the drug in itself, but the treatment and the care which is needed around it.
DutchDe reële moeilijkheden zijn begroting en landbouw, niet zozeer het institutionele aspect.
The real difficulties are the budget and agriculture, rather than institutional matters.
DutchWij moeten echter ook beseffen dat dit probleem niet zozeer een kwestie van individuen is.
But we must also recognise that this problem is not really about particular individuals.
DutchDat lijkt me een vertaalprobleem, niet zozeer een mondeling amendement.
That seems to be a translation problem rather than an oral amendment.
DutchHet is eigenlijk niet zozeer wetgevingswerk van dit Parlement, dat hiermee te maken heeft.
It is not really the legislative work in this House which is affected.
DutchMet andere woorden, wij willen niet zozeer staten erkennen, als wel regeringsstelsels uitkiezen.
In other words, our aim is to choose regimes rather than recognise states.
DutchDe ideeën van de rapporteur zijn niet zozeer federalistisch als wel centralistisch.
The rapporteur's vision is centralist rather than federalist.
DutchHet heeft niet zozeer te maken met het acquis communautaire, want op dat vlak doen ze het heel goed.
It is not simply the acquis communautaire - they are doing very well on that.
DutchDe ontluikende groei die we nu zien, is niet zozeer dankzij maar eerder ondanks het pact ontstaan.
The early shoots of growth have emerged in spite of, rather than because of, the Pact.
DutchDat is in het belang van onze partners, maar net zozeer in ons eigen belang.
It is in the interests of our partners but equally in ours.
DutchDe heer Van Miert behandelt dit thema net zozeer als de heer Bangemann.
Mr Van Miert is taking these questions along with Mr Bangemann.
DutchDeze uitdaging is niet zozeer het resultaat van een crisis, maar veeleer van evolutionaire vooruitgang
It is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress ".