finn-angol fordítás erre a szóra: vastuu

FI

"vastuu" angol fordítás

FI vastuu
volume_up
{főnév}

vastuu (és: vastuunalaisuus)
Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa (
The liability of carriers of passengers by sea in the event of an accident (
Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa (
The liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents (
Eniten hankaluutta aiheuttivat tuottajien vastuu ja raskasmetallien hävittäminen.
The difficulties focused on producer liability and the treatment of heavy metals.
Meillä on valtava vastuu, vastuu maailmanrauhan, turvallisuuden ja vakauden luomisesta.
We bear a huge responsibility. A responsibility towards world peace, security and stability.
Sillä kasvatetaan rahoituslaitosten varallisuutta siirtämällä vastuu kuluttajalle.
It strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
Ohjelmien lähettäjien on kannettava vastuu alaikäisten suojelusta.
Broadcasters of programmes must take responsibility for the protection of minors.
vastuu (és: taakka, kuorma)
Arvoisa komission jäsen, tiedän hyvin, että teillä on raskas vastuu.
I am very conscious of the heavy burden you bear, Commissioner.
Ei ole hyväksyttävää, että raskain vastuu lankeaa unionin eteläisten ja itäisten maiden harteille.
It is intolerable that the burden should rest essentially with the countries of the South and East of Europe.
Meidän jäsenvaltioiden on kannettava yhteinen vastuu ja taakka, joka on langennut nyt Italialle.
We Member States have to bear joint responsibility and share the burden which has fallen on Italy today.
vastuu (és: syytös, syyte, hyökkäys, hoiva)
EU:n on toimittava edelläkävijänä ja otettava vastuu realistisista, tarpeellisista kansainvälisistä toimista.
Europe must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
Vastuu melumaksujen käyttöönotosta jätetään jäsenvaltioille.
The responsibility for deciding whether to impose noise charges is left to the Member States.
Ei jääty odottelemaan reaktioita tai sitä, miten asiassa toimitaan muualla, vaan otettiin vastuu siitä, mitä tuleman pitää.
Not waiting to react or to respond to events elsewhere but leading the charge as to what will happen.

Példamondatok a(z) "vastuu" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMeidän on osoitettava yhteisön vastuu, joka korostuu solidaarisuusperiaatteessa.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
FinnishTässä tapauksessa vastuu on meillä, ja sen on myös käytävä ilmi talousarviosta.
In this case, it is we who are responsible, and this budget must reflect that.
FinnishJäsenvaltioiden on otettava prosessista vastuu, ja hallintotapaa on pohdittava.
We need to have national ownership of the process and we need to look at governance.
FinnishNimenomaan jäsenvaltioiden on oltava valmiita ottamaan itselleen tämä vastuu.
These very Member States must be prepared to take up their responsibilities.
FinnishTässä on tämän parlamentin ainoa mahdollisuus, ainoa mahti ja ainoa vastuu.
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
FinnishParlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa (
Parliament's new role and responsibilities in implementing the Lisbon Treaty (
Finnishensinnäkin sen valtion vastuu, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii,
firstly, the responsibilities of the state under whose flag the vessel is sailing;
FinnishEuroopan unionilla on sitä paitsi politiikkojensa vuoksi raskas vastuu tästä tilanteesta.
The policies of the European Union also have much to answer for in this situation.
FinnishMeillä on ensisijainen vastuu luottamuksen palauttamisesta eurooppalaiseen hankkeeseen.
We are primarily responsible for restoring their confidence in the European project.
FinnishMiten ottaa vastuu unionin saavuttamasta korkeasta yhdentymisasteesta?
How can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
FinnishKannanottomme perustuu siihen, että komissiolla on kollektiivinen vastuu.
Our position is based on the fact that the Commission has collective accountability.
FinnishLyhyesti sanoen potilaille pitäisi antaa vastuu omasta sairaudestaan.
In a nutshell, patients should be allowed to take control of their own illnesses.
FinnishVastuu teoista kannetaan hyvin ja talousarviomenettelyt ovat avoimia.
There is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
FinnishMielestäni meillä on vastuu siitä, että olemme aktiivisesti mukana Turkin kehittämisessä.
I think we have a duty to remain actively involved in developments in Turkey.
FinnishEuroopan unionilla on vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja myös eurosta on suuri apu.
To do this, Europe of course has its role to play, and the euro will be a great help.
FinnishTässä keskustelussa on asetettu neuvoston ja komission vastuu keskeiseksi.
In this debate the focus is on the Council and Commission representatives.
FinnishDirektiiviehdotuksessa teollisuuden toimijoille siirretään liian laaja vastuu.
The draft directive transfers too broad a range of responsibilities to industrial entities.
FinnishLisäongelma on se, ettei tiedetä tai osata tulkita sitä, kenellä on vastuu tässä asiassa.
Another problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
FinnishVastuu on nyt neuvostolla, koska se on pysäyttänyt hyväksymämme lainsäädännön käsittelyn.
Today the Council is responsible for having blocked the legislation that we adopted.
FinnishTällaisesta uudistuksesta voidaan ottaa vastuu ainoastaan perusteellisen analyysin pohjalta.
Such a reform can, however, only be justified on the basis of a detailed analysis.