finn-angol fordítás erre a szóra: vastoin

FI

"vastoin" angol fordítás

EN
EN

FI vastoin
volume_up
{határozószó}

Tämä voisi olla vastoin näiden koulujen henkeä, uskomuksia ja tehtävää.
This could run counter to the ethos, beliefs and missions of such schools.
Ehdotus olisi vastoin 300 artiklassa määrättyä menettelyä.
What is proposed would run counter to what is provided for in Article 300.
Tällainen kehitys olisi myös vastoin komission rautateiden tavaraliikennettä koskevaa strategiaa.
Such a development would also run counter to the Commission's rail freight strategy.

Példamondatok a(z) "vastoin" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
FinnishSitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
However, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
FinnishSitä vastoin emme ole yhtä innostuneita monien salkkujen uudelleen järjestelystä.
We are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
FinnishHeidän vahvat vastustajansa sitä vastoin luovat maahan epävarman sisäisen ilmapiirin.
Their fervent opponents, on the other hand, create an uncertain internal climate.
FinnishSitä vastoin olemme kuitenkin eri mieltä siitä, mitä asialle pitäisi tehdä.
However, there is considerable disagreement as to what should be done about this.
FinnishSitä vastoin olemme mielestäni vahvempia, jos vahvistamme toinen toistamme.
On the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
FinnishSitä vastoin suhtaudun varautuneemmin asian joihinkin taloudellisiin aspekteihin.
But on the other hand I have rather more reservations about certain economic aspects.
FinnishSitä vastoin on välttämätöntä sisällyttää Luxemburgin kompromissin henki sopimuksiin.
We really must include the spirit of the Luxembourg compromise in the treaties.
FinnishNe helpottavat Venäjän kansalaisten matkustamista Euroopan unioniin ja päin vastoin.
These facilitate the travelling of Russian citizens to the EU and vice versa.
FinnishMatkustajat kokevat, että tiukka lentokenttävalvonta on vastoin heidän oikeuksiaan.
Passengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
FinnishOlen sitä vastoin hyvin tietoinen siitä, että tämä on erittäin arkaluonteinen asia.
Conversely, I am also very much aware that this is a highly sensitive issue.
FinnishVerotaakkaa sitä vastoin lisätään ja yrittäjyyttä jarrutetaan edelleenkin.
Instead, the tax burden is increased and entrepreneurs continue to be hampered.
FinnishSe on täysin sääntöjen vastaista, vastoin työjärjestystä, johon juuri vedotaan.
It is absolutely irregular and contrary to the Rule that has been cited...
FinnishSitä vastoin meillä on 16 artiklaa koskevaan tarkistukseen 24 liittyviä vaikeuksia.
On the other hand, we have problems with Amendment No 24, which concerns Article 16.
FinnishSitä vastoin reaalitalous antaa meille päinvastaisia merkkejä, kuten olette todennut.
In contrast, the real economy is giving us opposite signals, as you have said.
FinnishSitä vastoin rajat ylittävien pankkitapahtumien osalta tilanne on erilainen.
The situation regarding cross-border transactions, on the other hand, is different.
Finnish"Eihän", vastaa englantilainen, "minun eläkkeeni sitä vastoin on erittäin suuri."
'But no,' continues the Englishman, 'my pension is quite high, actually.'
FinnishOn sitä vastoin unohdettava menneisyys ja katsottava päättäväisesti tulevaisuuteen.
It must, on the other hand, turn the page on the past and resolutely face the future.
FinnishSitä vastoin kysyntää rajoittavat toimenpiteet puuttuvat.
Whilst this is commendable, no mention is made of measures to curb demand.
FinnishNiillä on sitä vastoin osoitettu olevan karsinogeenisia vaikutuksia hiiriin.
On the contrary, their carcinogenic effects on mice have been demonstrated.