FI valtava
volume_up
{melléknév}

valtava (és: suunnaton, valtaisa)
Ukrainan matkailualan sekä vapaa-ajanpalveluiden kehityspotentiaali on valtava.
Ukraine has enormous potential for the development of tourism and leisure.
Yhteistyöllä teollistuneiden maiden kanssa on EU:n taloudelle valtava merkitys.
Cooperation with industrialised countries is of enormous importance for the EU economy.
Sisärajatarkastusten lakkauttaminen on Euroopan yhdentymisen valtava riemuvoitto.
The abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
valtava (és: mahtava, suuri, iso, merkittävä)
Älkäämme unohtako, että Euroopan kielten teemavuosi oli valtava menestys.
And do not forget that the European Year of Languages was a great success.
Kioton ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta on tullut valtava haaste koko maailmalle.
Achieving the Kyoto targets has become a great challenge for the whole world.
Kaikkien objektiivisten standardien mukaan unionimme on valtava menestys.
By any objective standards our Union is a great success.
valtava (és: mahtava, huikea, suunnaton, valtaisa)
Se on valtioille valtava tulonlähde ja olemme poikenneet valtaville alueille.
It is a huge revenue earner for the Member States and we have digressed into huge areas.
Kosovossa vallitsee juuri tällä hetkellä valtava pula sopivasta henkilöstöstä.
At the moment, there is a huge shortage of suitable personnel in Kosovo.
Hallituksilla on valtava vastuu tämän välttämättömän siirtymän toteuttamisesta.
Governments have a huge responsibility for the transition that has to be made.
valtava (és: suunnaton, ääretön)
Lopuksi on vielä muistettava, että jälleenrakennusvaihe on valtava haaste.
Finally, the reconstruction phase represents an immense challenge.
Kansalaisten kiinnostus elintarviketurvallisuusasioihin on valtava, kuten tiedämme.
Public interest in food safety is immense, as we know.
Siirtyminen yhtenäisvaluuttaan on valtava poliittinen hanke.
Switching to a single currency is an immense political undertaking.
Se on valtava, kun ajatellaan saavutuksia pyrkimyksessä saada aikaan konsensus.
It is tremendous in terms of the achievement of trying to get a consensus.
Turkissa on tapahtunut viiden viime vuoden aikana valtava demokraattinen muutos.
We have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
Rautatiet ovat valtava haaste Euroopalle ja tulevaisuudelle.
The railways represent a tremendous challenge for Europe and for the future.
valtava (és: laaja)
Yhdyn jäsen Coelhon lausuntoon siitä, että meitä uhkaa valtava kriisi.
I agree with Mr Coelho's statements about the vast impending crisis that awaits us.
Se oli valtava parannus ensimmäiseen versioon nähden.
It is a vast improvement on the first draft.
Tätä puheenjohtajakautta leimaa valtava kaksiosainen liike.
This presidency is being held against the backdrop of a vast movement, which has two components.
valtava (és: jättiläismäinen)
Koko laajentuneen unionin kattavat yhtenäismarkkinat tulevat olemaan valtava saavutus.
The single market extending across that enlarged Union is going to be a colossal achievement.
Valtava rakennustyömaa ympäröi aluetta vielä vähintään 15 vuotta.
A colossal building site will surround the area for at least 15 years.
On selvää, että on valtava tehtävä jakaa vaadittavat ponnistukset oikeudenmukaisesti.
Clearly, there is a colossal job to be done to spread what is to be asked of people in a fair way.
Intiassa on valtava taloudellinen potentiaali, ja se vaikuttaa olevan valmis seuraamaan Kiinan talouskasvua.
India has a formidable economic potential, as it looks set to emulate China’s economic growth.
Haaste on todella valtava: on rakennettava aidosti poliittinen Eurooppa, todellinen kansalaisten Eurooppa.
The challenge is truly formidable: it is a matter of building a genuinely political Europe, a genuine people’s Europe.
On vain Euroopan unioniin kuuluvia kansakuntia ja kansallisia kulttuureita, ja tämä on valtava rikkaus.
There are, and this is a formidable source of cultural wealth, many nations which participate in the European Union, and many national cultures.
valtava (és: jättiläismäinen)
(FR) Unionin viides laajentuminen on geopoliittisesti valtava edistysaskel.
(FR) This fifth enlargement represents a giant step forward at geopolitical level.
Minusta esimerkiksi useimmin valittujen numeroiden selvittäminen on meille jo valtava edistysaskel.
I believe an analysis of the most frequently dialled numbers would be a giant step forward for us.
Kansalaisen ja jättiläisen välillä on valtava ero.
There is an enormous discrepancy between the citizen and the giant.
Lissabonin sopimuksen puolesta äänestäneillä on siis valtava johto.
That is a gigantic lead for those who said yes to the Treaty of Lisbon.
Kiina on valtava työntekijöitä riistävä hikipaja.
China is a gigantic sweatshop of exploitation of workers.
Liberalistisesta näkökulmasta tämä on valtava askel eteenpäin.
From a liberal point of view, this is a gigantic step forward.
Tänä päivänä Euroopan voimaa heikentää ja rapauttaa valtava velkamäärä.
Today, the strength of Europe is being marred and eroded by a monumental amount of debt.
This is a monumental task that we are undertaking.
Tämä oli todella valtava katastrofi.
This truly was a monumental disaster.
Muistellaanpa mitä tapahtui Lissabonin strategialle, se oli valtava epäonnistuminen.
Let us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure.
valtava (és: epideeminen)
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, laiton maahanmuutto on kasvanut suorastaan valtavaksi epidemiaksi.
(DE) Mr President, Commissioner, illegal immigration has come to assume epidemic proportions.
Syövän valtava leviäminen tekee siitä unionin kannalta merkittävimmän sairauden.
The epidemic spread of cancer is making it the number one disease in the Union and one in three citizens of the Union will encounter it.
valtava (és: ulvova, uliseva)
valtava
valtava (és: hirveä)
Saavumme lahdelle pikku Zodiac-veneellämme, ja siellä on tämä valtava merileopardi.
So we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Kun otetaan huomioon Turkin kanssa nyt ilmenevät ongelmat sen ihmisoikeustilanteen ja sen menneisyyden yhteydessä, on tämä vaatimus valtava vääryys.
In the light of the kind of problems currently being experienced with Turkey as regards its human rights situation and its past, what is being demanded here is a monstrous injustice.
valtava

Példamondatok a(z) "valtava" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishInterregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
INTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
FinnishArvoisa puhemies, Indonesia on valtava maa sekä väestöltään että pinta-alaltaan.
Mr President, Indonesia is a massive country, both in terms of population and area.
FinnishOn ollut valtava työ koordinoida kaikkia näitä tarkistuksia ja johtaa neuvotteluja.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
FinnishErityisen valtava askel yhteinen raha on ollut rahoitusmarkkinoiden ja yritystoiminnan
The single currency has been a particularly big step for companies and financial
FinnishValtava laiton maahanmuutto Maltassa uhkaa muuttaa sen väestökokoonpanoa.
Massive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
FinnishOn surullista, että tarvittiin näin valtava kriisi kylvämään muutoksen siemenet.
So, sadly, it has taken a crisis of this magnitude to create the conditions for change.
FinnishPoliittisen retoriikan ja taloudellisten näkymien välillä ammottaa valtava kuilu.
The political rhetoric and the financial perspectives are significantly out of kilter.
FinnishHallituksella on valtava vastuu, ja meidän on asetettava lisää vaatimuksia.
A heavy responsibility rests with the government, and we must make further demands.
FinnishTämä on valtava määrä, ja se aiheuttaa avustusjärjestöille suuria vaikeuksia.
This is an impressive number but it is creating a large problem for the aid agencies.
FinnishOnkin selvää, että näiden ongelmien torjumiseksi vaaditaan valtava määrä työtä.
So clearly, a significant amount of work is required to be done to tackle these problems.
FinnishHaluan puhua ongelmista, joita meillä on vielä valtava pino pöydällämme.
I would like to raise the problems which are still piled up high on our desks.
FinnishTarvittavan summan ja saatavissa olevien varojen välillä on siis valtava kuilu.
There is therefore a massive gap between needs and resources provided.
FinnishMielestäni tässä asiassa on tapahtunut valtava muutos aikaisempaan verrattuna.
I believe this has changed tremendously in relation to past procedures.
FinnishMinusta pakolliset lääkärintarkastukset ovat valtava yksityisyyteen kohdistuva loukkaus.
I believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
FinnishNiiden mukana katoaa myös valtava määrä satojen vuosien aikana koottua tietoa.
A significant amount of the knowledge amassed over the centuries will disappear with them.
FinnishRekisteröitäväksi toivottujen tietojen määrä ja tyyppi on sen lisäksi valtava.
In any case, the volume and type of data which would have to be registered is overwhelming.
FinnishYli 100 miljoonaa eurooppalaista tekee vapaaehtoistyötä - se on valtava luku!
Over 100 million Europeans volunteer - that is an incredible figure!
FinnishVoitte saada niistä lisätietoa omalta yksiköltänne, sillä ne ovat olleet valtava menestys.
Find out about them via your services, because they have been a spectacular success’.
FinnishMissä on se valtava määrä mahdollisesti saastunutta raakaluujauhoa?
Where are the potentially contaminated masses of unrefined meat-and-bone meal?
FinnishTämän osa-alueen tarve on valtava, ja komission on pidettävä kiirettä.
There is massive need in this area, and the Commission must get a move on.