finn-angol fordítás erre a szóra: valtaosa

FI

"valtaosa" angol fordítás

FI valtaosa
volume_up
{főnév}

valtaosa (és: määrä, suurin osa, massa, suuri koko)
Haluamme varmistaa, että valtaosa toimista toteutetaan Euroopassa eikä hyvittämällä.
We want to make sure the bulk of the effort is made in Europe, not by offsetting.
Valtaosa esittelijän tekemistä tarkistuksista parantaakin direktiiviä tältä osin.
The bulk of the amendments moved by the rapporteur do, within that margin, improve this directive.
Valtaosa näistä kysymyksistä on yhä vailla vastausta.
Today, the bulk of these issues have still not been addressed.
Valtaosa vastaajista kannatti yksinkertaistamistavoitetta.
A majority of respondents supported the objective of simplification.
Kuten me kaikki tiedämme, valtaosa eurooppalaista on yhtynyt vastustamaan sotaa.
As we all know, the majority of European public opinion is united against war.
Kyseisessä kokouksessa suuri valtaosa parlamentin jäsenistä kannatti yhdentymistä EU:hun.
At that meeting a large majority of the parliamentarians supported EU integration.
valtaosa
Seuraan luonnollisestikin äänestysluetteloa seuraavina tunteina, mutta totean, että valtaosa työstäni on tehty.
I will naturally pay attention to the voting list in the next few hours, but let us say that the greater part of my job is done.

Példamondatok a(z) "valtaosa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishValtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
It is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
FinnishValtaosa niistä seikoista, joita haluan tuoda esille, liittyy Schmidin mietintöön.
Most of the points I want to make are in relation to Mr Schmid's report.
FinnishValtaosa toimista on saatava päätökseen tänä vuonna, joko kesäkuussa tai joulukuussa.
Most of that has to be concluded this year, either in June or in December.
FinnishJoihinkin kysymyksiin vastasi ainakin valtaosa puheenvuoron käyttäneistä.
Some questions were answered at least by the mainstream of those who spoke.
FinnishOnko totta, että valtaosa puutteista havaittiin julkisten hankintamenettelyiden yhteydessä?
Is it true that most of the shortcomings were found in the procurement procedures?
FinnishValtaosa näistä varoista menee saaren vanhuksille ja eläkeläisille."
Most of this money will go above all to the old and the pensioners on the island.’
FinnishValtaosa mietinnöstäni on kuitenkin omistettu parlamentin talousarviolle.
The main part of my report, however, is dedicated to Parliament’s budget.
FinnishValtaosa jäsenvaltioista on joko jo muuttanut lakejaan tai sitoutunut muuttamaan niitä.
Most Member States have either already changed their laws or are committed to doing so.
FinnishEuroopassa 9,9 miljoonaa ihmistä sairastaa dementia ja valtaosa heistä Alzheimeria.
In Europe, 9.9 million people suffer from dementia and many of them have Alzheimer's disease.
Finnish   Arvoisa puhemies, valtaosa asioista, jotka on sanottava, on jo sanottu.
   Mr President, most of what needs to be said has been said already.
FinnishTämä tapahtuu aikana, jona Eurooppa tai ainakin valtaosa siitä on elpymässä syvästä lamasta.
This is at a time when Europe, or most of Europe, is recovering from a deep recession.
FinnishJätteiden määrä kasvaa, ja valtaosa jätteistä viedään kaatopaikoille.
The volume of waste is increasing and most of it is dumped in landfills.
FinnishValtaosa Euroopan unionin tuesta on annettu Tacis-ohjelmasta.
The major part of European Union aid has been provided under the TACIS programme.
FinnishMyös laajentuneessa unionissa valtaosa unionin alueesta on maaseutua.
Rural areas will account for most of the territory of the Union in the enlarged Union too.
FinnishValtaosa päätöslauselmasta voidaan panna täytäntöön, mutta markkinanäkökulmaa ei pidä unohtaa.
Most of the resolution can be implemented, but the market perspective should not be lost.
FinnishValtaosa epäillyistä on joko hinduja tai hindujen kannattajia.
Most of the suspects are either Hindus themselves or Hindu sympathisers.
FinnishValtaosa lainsäädännöstä on pantu täytäntöön, mutta ei koko lainsäädäntöä.
Most of the legislation has been transposed, but not all.
FinnishValtaosa tästä rahoituksesta tulisi suunnata Etelä-Euroopan tulipalojen ja tulvien ennaltaehkäisyyn.
Most of this financing should go to the prevention of fires and floods in southern Europe.
FinnishKuten kollega Turmes sanoi, valtaosa öljystä kuluu liikenteessä.
As my colleague, Mr Turmes, said, most oil is used for transport.
FinnishValtaosa romaneista asuu kaupunkikeskusten reuna-alueilla useiden kilometrien päässä terveyskeskuksista.
Most Roma live on the periphery of urban centres, and miles away from health facilities.