finn-angol fordítás erre a szóra: vähentyminen

FI

"vähentyminen" angol fordítás

FI vähentyminen
volume_up
{főnév}

vähentyminen (és: lasku, heikkeneminen, rappeutuminen, pudotus)
Kehitysmaasijoitusten vähentyminen ja velkakriisi ovat suuria esteitä.
The decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
Klassisten kielten opetuksen vähentyminen valtion kouluissa maassani Skotlannissa on hyvin masentavaa.
The decline in the teaching of classics in state schools in my country of Scotland is deeply depressing.
Tämä vähentyminen on rohkaiseva uutinen.
This decline is encouraging news.
vähentyminen (és: lasku, sortuminen, tuho, kaatuminen)
Koska työttömyyden vähentyminen vaatii 2-2, 5 %: n kasvua, nyt uhkaa myös se, että työttömyys ei enää vähene.
With the employment threshold at 2 to 2.5 % and growing, unemployment is unlikely to fall any further.
Työntekijöiden ja yritysten määrän vähentyminen vaikuttaa voimakkaasti julkisiin menoihin osoitettaviin määrärahoihin ja EU:n kansalaisten elämänlaatuun.
The fall in the number of employees and companies has a powerful impact on the budgets allocated for public expenditure, as well as on European citizens' quality of life.
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat maahanmuuton lisääntymiseen ja vähentymiseen sekä rajanylityspaikkojen valintaan. Lisäksi ne edistävät laitonta maahanmuuttoa.
All these are factors which affect the rise and fall in immigration and the choice of crossing point and encourage illegal immigration.
vähentyminen (és: lasku, pienentyminen)
Tässä yhteydessä lapsikuolleisuuden huomattava vähentyminen ja koulua käyvien lasten määrän lisääntyminen ovat rohkaisevia näkökohtia.
In this respect, the significant decrease in infant mortality and the rise in the number of children attending school are encouraging signs.
Tarjonnan vähentyminen johtuu ilmaston vaikutuksista Pohjois-Amerikassa (lumi) ja Cairns-ryhmän maissa (kuivuuden vaivaama Australia).
Supply may decrease because of the climate in North America (snow) and in Cairns Group countries (drought in Australia).
vähentyminen (és: vähennys, pieneneminen)
vähentyminen
vähentyminen (és: lasku)

Példamondatok a(z) "vähentyminen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishVähentyminen on tulosta kansallisen tuberkuloosin torjuntaohjelman onnistumisesta.
This reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
FinnishKuljetettavien autojen ja osien vähentyminen vaikuttaa myös tavaraliikenteeseen.
With fewer cars and fewer components coming and going, goods transport is also affected.
FinnishTämä vähentyminen on johtunut hallituksen järjestelmällisestä ja sinnikkäästä toiminnasta.
This reduction has been due to systematic and persistent action by the government.
FinnishJatkuva vähentyminen on hyvä uutinen, mutta luku on yhä liian suuri.
The sustained reduction is good news, but this is still too many.
FinnishSen välitön seuraus on maataloustulon pienentyminen sekä viljelijäväestön vähentyminen ja työttömyyden lisääntyminen.
Its direct outcome will be lower farmers' incomes, less farming and higher unemployment.
FinnishEU:n talouteen kohdistuvia ongelmia ovat demografinen muutos ja tuottavuuden vähentyminen.
The problems which the EU economy is having to face up to include demographic change and the downturn in productivity.
FinnishSiihen on vaikuttanut muun muassa rajavalvonnan vähentyminen.
There has been an explosive growth in their trade, due among other things to the relaxation of border controls.
FinnishYksi näistä edellytyksistä on kokonaispyyntiponnistuksen vähentyminen Guinean lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.
And one of these conditions is the reduction in the global fishing effort in the waters under Guinean jurisdiction.
FinnishTarjonnan vähentyminen vaarantaisi lukuisten potilaiden terveyden. Me poliitikot emme varmasti pysty vastaamaan sen seurauksista.
Any bottleneck would put many patients' health at risk, something that we as politicians certainly cannot justify.
FinnishOn otettava huomioon energia-alan tarjonnan vähentyminen, mikä on havaittavissa niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin.
It must take account of the deterioration of the energy sector in terms of supply, which can be seen both inside and outside the EU.
FinnishKalakantojen vähentyminen johtuu vuosia jatkuneesta valvomattomasta liikakalastuksesta eikä yhteisestä kalastuspolitiikasta.
The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy.
FinnishInnovaatioiden vähentyminen puolestaan johtaa siihen, että me ja lapsemme altistumme vaarallisemmille aineille päivittäisessä elämässämme.
Less innovation will result in us and our children being exposed to more dangerous substances in our daily lives.
FinnishTupakankulutus Euroopassa ei ole muuttunut ja vähittäinen Euroopan tuotannon vähentyminen on korvattu tupakan tuonnilla.
Tobacco consumption in Europe has not changed and the gradual reduction in European production has been replaced by tobacco imports.
FinnishTämä pitää paikkansa myös Romaniassa, jolla on rakennusmarkkinoiden nousukauden jälkeen edessään tilausten voimakas vähentyminen.
This is also true in Romania where, after a boom in the construction market, it is now facing a desperate shortfall in orders.
FinnishVähentyminen, joka kuljetuksissa on tapahtunut, johtuu lähinnä BSE-kriisistä eikä siitä, että eläimet otettaisiin paremmin huomioon.
The reduction in transportation which has taken place is mainly due to the BSE crisis and not to greater consideration for animals.
FinnishSen sijaan, että kaikkien Euroopan unionin toimien taloudellisena vaikutuksena olisi köyhyyden vähentyminen, ne päinvastoin vain lisäävät sitä.
That is because, far from eradicating poverty, all these economic trends in the European Union serve, instead, only to increase it.
FinnishToistuvien katastrofien pääasiallinen syy on merikuljetuskustannusten jyrkkä vähentyminen.
The main cause of these repeated disasters is the drastic reduction in sea transport costs, which have dropped by 30% in 10 years.
FinnishKriisin vaikutukset, kuten työttömyyden lisääntyminen ja työmahdollisuuksien vähentyminen, ovat jättäneet monet ihmiset vaikeaan tilanteeseen.
The effects of the crisis, namely increased unemployment and fewer job opportunities, have been leaving many people in a difficult situation.
FinnishKahden kohdalla ei ole ollut keskusteluista pulaa näiden kahden uhan vuoksi: ilmaston lämpeneminen ja fossiilisten polttoainevarastojen vähentyminen.
There has been no lack of discussion of two of them, twin threats that we face: global warming and declining reserves of fossil fuels.
FinnishYritysten liiketoimiin liittyvien kustannusten pieneneminen ja tuomioistuimissa käsiteltävien riitojen määrän vähentyminen olisivat myös huomattavia etuja.
A reduction in transaction costs for businesses and in the number of court disputes would also constitute considerable advantages.