finn-angol fordítás erre a szóra: tulli

FI

"tulli" angol fordítás

FI tulli
volume_up
{főnév}

tulli
volume_up
customs {csak egyessz.}
Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.
Finnish Customs is part of the European Union Customs system.
Tulli laskee punnan arvon euroina ostokuittiin merkityn päivän kurssia käyttäen.
Customs will convert the price paid in pounds sterling to euros.
Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero.
The most common taxes to be paid on imports are Customs duties and value-added tax.
tulli (és: tariffi, hinnasto)
Tullisuspensio on EU:n määräajaksi myöntämä tullittomuus tai alennettu tulli.
Customs suspension is a duty-free or reduced-tariff period in the EU.
Lopullinen tulli, joka on 114 euroa tonnilta, pitäisi saavuttaa viimeistään 1. tammikuuta 2019.
The final tariff rate of EUR 114/tonne should be reached by 1 January 2019 at the latest.
Se on kalastusalan korkein tulli, jota on sovellettu jo yli 30 vuotta.
This is the highest tariff in the fisheries sector and has been bound and applied for more than thirty years.
Tähän suunnitelmaan kuuluvat tulli- ja poliisihallinnon perusteellinen uudistaminen ja valvontatoimien tehostaminen.
This involves radical reform of toll and police management and tighter control measures.

Példamondatok a(z) "tulli" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishPolkumyynnin vastainen tulli voi tehdä toimituksista entistä kalliimpia - myös pk-yrityksille.
Anti-dumping duties can make supplies more expensive - including for SMEs.
FinnishKäytännössä tulli- tai vakuuselin arvioi toiminnan riskitekijät.
In practice, it is the security or guarantee body that assesses the risks of the operation.
FinnishTulli- ja arvonlisäverokavallusten vuoksi yhteisön talous kärsii joka vuosi suuria tappioita.
Every year evasion of duties and VAT payments causes significant losses to the Community budget.
FinnishTulli käsittelee joka vuosi yli 200 miljoonaa tulli-ilmoitusta.
To do so, they process well over 200 million declarations annually.
FinnishEU:n tervetuliaislahja on vietnamilaisille kengille määrättävä tulli.
The EU's welcome present is duties on Vietnamese shoes.
FinnishNe oli itse asiassa tilattu saksalaiselta tupakkakauppiaalta, ja tulli oli maksettu myyntipisteessä.
In fact they had been ordered from a tobacconist in Germany and duty had been paid at the point of sale.
FinnishNykyinen tulli on joka tapauksessa 75 ecua tonnilta.
After all, the present duty is ECU 75 per tonne.
FinnishProsentuaalinen tulli on suhteellisen alhainen.
FinnishNäin ollen AKT-valtioiden tulli on 0 prosenttia, tavanomainen tulli 24 prosenttia ja sovittelijan ehdotus on 25 000 tonnin kiintiö, josta peritään 12 prosentin tulli.
So, ACP 0%, normal rate 24%, mediator's proposal 25 000 tonnes at 12%.
FinnishTulli suojelee kansalaisia monin tavoin.
FinnishSopimuksen pitäisi myös tuoda lisätuloja näille maille tulli- ja kiintiövapaata markkinoille pääsyä koskevan uuden sääntelyn ansiosta.
The agreement should also guarantee these countries further gains, thanks to a new regulation on duty- and quota-free access to markets.
FinnishMarkkinoillepääsyn osalta mahdollistetaan tulli- ja kiintiövapaa pääsy markkinoille, mikä saisi aikaan investointeja ja työllistämismahdollisuuksia.
Regarding market access, duty-free and quota-free access to markets is to be granted, providing investment and employment opportunities.
FinnishIson-Britannian tulli pidätti sitten nämä maahanmuuttajat, ja rahtausyrittäjän oli maksettava sakko, vaikka hän ei ollut tiennyt, että mukana kulki maahanmuuttajia.
The British border authorities then arrested these immigrants and the haulier had to pay a fine, although he was unaware immigrants were on board.
FinnishJos 19 prosentin tulli siirtyy suoraan kuluttajahintoihin, lasketaanko se 180 euron hinnasta vai siitä hinnasta eli 10 eurosta, minkä kenkien tuonti EU:hun maksaa.
If the effect of the 19% is passed directly on to the consumer, will the 19% be calculated on the EUR 180 or on the EUR 10 that it costs to bring them in?
FinnishToinen ehdotus on tulli- ja kiintiövapauden soveltaminen kaikkiin vähiten kehittyneistä maista teollisuusmaihin tai nousevan talouden maihin vietäviin tuotteisiin.
Another proposal is for duty and quota-free access for all products originating from less developed countries and destined to industrialised and emerging countries.
FinnishSitä käsitellään väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa, jossa taataan tulli- ja kiintiövapaa markkinoille pääsy.
The specific problem that Erika Mann asked me about on bananas is included in the interim EPA - a guarantee of duty-free, quota-free access in that case.
FinnishLisäksi pitäisi hyödyntää johdonmukaisesti polkumyynnin vastaisten tullien ja tasoitustullien kantamista koskevia menettelyjä yleisten tulli- ja kauppasopimusten mukaisesti.
Furthermore, the procedures for levying anti-dumping and countervailing duties need to be consistently applied in accordance with the General Agreement on Tariffs and Trade.
FinnishTämä tulli esille jälleen tällä viikolla Venäjän yrittäessä saada aikaan erillisiä, ei yhteisiä, sopimuksia EU:n jäsenvaltioiden kanssa hedelmien ja vihannesten tuontimääräyksistä.
This fact was underlined again this week by Russia's attempt to get separate, not common, agreements with EU countries on the import standards for fruit and vegetables.
FinnishKehittyneille maille ja edistyneemmille kehitysmaille esitetty kehotus taata vähiten kehittyneille maille täysin tulli- ja kiintiövapaa markkinoillepääsy myös sisämarkkinoille on tervetullut.
The call on the developed and advanced developing countries to offer LDCs 100% duty-free, quota-free market access, including to the internal market, is welcome.
FinnishTämä järjestelmä on antanut AKT-maille mahdollisuuden tuoda tätä tuotetta Euroopan markkinoille maksamatta tuontitulleja, toisin kuin muut maat, joiden on maksettava 176 euron tulli tonnilta.
This system allowed ACP countries to bring this product to the European market without paying any import duty, unlike other countries, which have to pay a duty of EUR 176 per tonne.