FI tapahtuma
volume_up
{főnév}

tapahtuma (és: kohtaus, tapaus, tilaisuus)
Olympiakisat ovat urheilutapahtuma, eivät poliittinen tapahtuma.
The Olympic Games are a sporting event, not a political event.
Arvoisa puhemies, Kööpenhaminan huippukokouksesta tulee historiallinen tapahtuma.
Mr President, the Copenhagen Summit will be a historic event.
Komission jäsen sanoi juuri, että tämä asetus on historiallinen tapahtuma.
The Commissioner has just said that this regulation is a historical event.
Näin onkin tapahtunut, mikä on erittäin myönteinen tapahtuma.
That is a very positive development.
Laajentuminen oli epäilemättä hyvin tärkeä tapahtuma Euroopan unionissa myös ulkosuhteiden kannalta.
Enlargement was certainly a very important development in the Union from the point of view of foreign relations too.
Euron käyttöönotto oli merkittävä historiallinen tapahtuma ja suurin läpimurto kehityksessä kohti poliittista unionia.
Its implementation was a momentous, historic development, representing the largest quantum leap towards political union.
tapahtuma (és: välikohtaus, tapaus, episodi, jakso)
(LT) Hyvät kollegat, Ukrainassa tapahtunut suuri holodomor on Euroopan historian tapahtuma, jota emme saa unohtaa.
(LT) Ladies and gentlemen, the great Holodomor famine which occurred in Ukraine is an episode in the history of Europe which we must not forget.
Tämä huolestuttava episodi ei kuitenkaan ole yksittäinen tapahtuma ilmapiirissä, joka on muuttumassa erittäin kireäksi ja vaaralliseksi.
Nevertheless, this worrying episode is not an isolated one within a context that is becoming increasingly tense and dangerous.
Seitsemänkymmentäneljä vuotta sitten Francon joukot pommittivat kotimaassani Guernican kaupunkia ja surmasivat yli puolet sen väestöstä - tapahtuma, jota Picasso on niin kuuluisasti kuvannut.
Seventy-four years ago in my own country, Franco's troops bombed the town of Guernica, killing more than half of the population, an episode famously depicted by Picasso.
tapahtuma (és: selkkaus, välikohtaus, tapaus)
(SV) Arvoisa puhemies, Venäjän hyökkäys Georgiaan ei ole satunnainen tapahtuma.
(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.
Kotikaupungissani Poznanissa sattui hiljattain tapahtuma, joka osoittaa tämän todeksi.
Recently in my home town of Poznań an incident occurred which is symptomatic of this.
Tapahtuma herättää monia kysymyksiä tulevasta yhteistyöstä.
This incident raises many issues regarding future cooperation.
tapahtuma (és: syy, aihe, tilaisuus, tarve)
Te itse sanoitte, että maanantain tapahtuma oli historiallinen, ja se on totta.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
Huippukokous oli merkittävä tapahtuma.
That Summit was a momentous occasion.
Tapahtuma oli hieno, ja voin vain vahvistaa ja uskon teidän yhtyvän vahvistukseeni kalan olevan hieno ruoka!
That was a great occasion, and I can only confirm - as I think you will too - that fish are a good thing.
tapahtuma (és: sattuma, tapaus, esiintyvyys)
(DE) Arvoisat kollegat, olen päättänyt puhua sen maan kielellä, jossa tämä hirvittävä tapahtuma tapahtui.
Ladies and gentlemen, I have chosen to speak in the language of the country in which this terrible occurrence took place.
Laajentuminen on historiallinen tapahtuma, jota sekä komissio että puheenjohtajavaltio Tanska ovat mielestäni valmistelleet erityisen pätevästi.
Enlargement is a historic occurrence for which, in my opinion, both the Commission and the Danish Presidency have prepared the ground most competently.
Samanaikaisesti meidän on pidettävä mielessämme, että tämänkaltaisella ei-toivotulla tapahtumalla on myös hyvin raskaita taloudellisia vaikutuksia.
At the same time, we have to bear in mind that an undesirable occurrence such as this has very costly economic consequences.
tapahtuma (és: kohtalo)
volume_up
hap {fn}
tapahtuma (és: esiintymistiheys)

Példamondatok a(z) "tapahtuma" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSiitä muodostuisi toimielimellemme ennennäkemätöntä rohkeutta ilmentävä tapahtuma.
This would be an incredibly bold experiment for our institution to undertake.
FinnishJos on vertauskuvallisia toimia, El Misteri d'Elx -tapahtuma on todellakin yksi niistä.
If anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx .
FinnishTarkoitan ruumiillisesti liian raskasta tapahtuma-aikataulua ja koulutusta.
I have in mind a schedule of events that is more than the body can stand and education.
FinnishMeidän on määrä keskustella siitä 9. lokakuuta, jolloin tapahtuma on jo historiaa.
We are due to debate it on 9 October, when it will already be history.
FinnishKuten mietinnössä ja tiedonannossa korostetaan, vaalit eivät ole päivän kestävä tapahtuma.
As stressed in the report and the communication, elections are not one-day events.
FinnishSen jälkeen kesällä tapahtui yllättävä tapahtuma, Turkin maanjäristys.
Later, in the summer, something unexpected happened: the earthquake in Turkey.
FinnishOlemme nähneet Miloeviæin kauden päättyvän, ja se oli myönteinen tapahtuma.
We have witnessed the end of the Milosevic era and that is a good thing.
FinnishToinen tärkeä tapahtuma on tietysti hallitusten välinen konferenssi.
The second major deadline is, of course, the Intergovernmental Conference.
FinnishEpätavallista tällä kertaa oli kuitenkin se, että tämä raaka tapahtuma tallennettiin filmille.
It was unusual, however, in that this barbaric behaviour was caught on film.
FinnishMinua kiinnostaisi tietää, onko teillä tietoa siitä, kuinka tapahtuma oli esillä viestimissä.
I would be interested to know whether you are aware of any media reports.
FinnishToinen hiljattainen tapahtuma on 12 uskonnollisen Baha'i-yhteisön jäsenen pidättäminen.
Another recent issue is the detention of another 12 members of the Baha'i religious community.
FinnishLaajentuminen on tärkeä tapahtuma ensisijaisesti poliittisista ja eettisistä syistä.
It is important primarily for political and ethical reasons.
FinnishToinen Afganistanin kannalta hyvin tärkeä tapahtuma on tammikuussa Lontoossa pidettävä konferenssi.
Another very important moment for Afghanistan will be the London Conference in January.
FinnishKomission toiminnan arvioinnin on perustuttava tapahtuma-aikana vallinneisiin olosuhteisiin.
Judgement on the action of the Commission must be based on the circumstances at any given time.
FinnishHänen menehtymisensä on erittäin murheellinen tapahtuma meille, jotka tunsimme hänet.
To those of us who knew him, his death is a great tragedy.
FinnishHätätila on oikeutettu, kun sattuu luonnonmullistus, katastrofi tai muu sen kaltainen tapahtuma.
A state of emergency is justified by natural disasters or catastrophes or events of that kind.
FinnishArvoisa puhemies, NLD:n valtaantulon kymmenvuotispäivä Burmassa on epämiellyttävä tapahtuma.
Mr President, it is an awkward situation, this tenth anniversary of the elections of the NLD in Burma.
FinnishTästä tulee merkittävä päivä, ja tapahtuma antaa aihetta juhlaan.
That will be a great day and an opportunity for celebration.
FinnishEnsin on todettava, että 10. heinäkuuta pidettävät vaalit ovat erittäin tärkeä tapahtuma.
Firstly, the elections of 10 July are very important.
FinnishLuulisin, että tapahtuma herättää jonkin verran kiinnostusta.
I can imagine that this will meet with some degree of interest.