FI

täysin {melléknév}

volume_up
täysin (és: koko, kokonainen)
Esittelijä hyväksyy täysin EU: n politiikan ja ajattelutavan.
The rapporteur fully accepts the EU's entire policy and rationale.
Tuemme teitä täysin tässä asiassa.
For that you have our entire support.
Irakin yhteiskuntarakenne on täysin murentunut sodan jälkeen.
Following the war, Iraq is a country in which the entire social fabric has broken down.
Haluaisin sanoa Martin Schulzille, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan.
I would like to say to Mr Schulz that I entirely agree with him.
Toisinaan se on täysin tarkoituksenmukaista ja toisinaan täysin järjetöntä.
Sometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Kannatan kyllä täysin eläinten hyvinvoinnin varmistamista.
This is not a proposal for the welfare of animals – the welfare of which I support entirely.
Molemmissa tapauksissa olisi käytännössä kyse täysin järjettömästä toiminnasta.
In both cases, that would be tantamount to flogging a dead horse.
Kahdeksan vuoden päästä sama savuttaja voi olla täysin kuollut.
But you go back to the same vent eight years later and it can be completely dead.
Ne näyttävät olevan täysin kuolleessa pisteessä ja elleivät ne saa pian uusia ärsykkeitä, ne tulevat päättymään lopullisesti.
It seems to be as good as dead and if new impetus is not given quickly, it will die.

Példamondatok a(z) "täysin" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTuemme tietysti täysin puheenjohtajavaltiota sen tätä koskevissa ponnisteluissa.
Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
FinnishToivon, että tämä tehdään täysin selväksi hallitusten välisessä konferenssissa.
I hope that will be taken back very clearly to the Intergovernmental Conference.
FinnishTiedän, ettemme varmaankaan kovin nopeasti pääse täysin tasaisiin suhdelukuihin.
I know that it will not be possible to have proper ratios as quickly as all that.
FinnishSe on täysin toimivaltainen, koska komissio on eronnut 159 artiklan mukaisesti.
It retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
FinnishLisäksi tämä järjestelmä toimii avoimesti ja julkisesti ja täysin seurattavasti.
In addition, this system operates openly and publicly, with complete transparency.
FinnishToiseksi: olemmeko lakia säätäessämme täysin tietoisia ehdotuksen kustannuksista?
Secondly, are we legislating with open eyes about the cost of what is proposed?
FinnishPääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
The assassination of Mr Djindji? has yet again made that abundantly clear to us.
FinnishKuinka kauan aiomme vielä laatia todellisuudelle täysin vierasta lainsäädäntöä?
How much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?
FinnishTällainen asiaintila on täysin EU:n perussopimusten perusperiaatteiden vastainen.
This state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
FinnishKäsittelen nyt dopingin torjuntaa, joka on täysin ensisijainen asiakokonaisuus.
Let me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
FinnishTässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
This would take full account of the result of the negotiations reached so far.
FinnishSe on tehtävä täysin selväksi ja juuri näin meidän tarkistuksissamme on tehty.
It has to be spelled out and explicit and that is what our amendments have done.
FinnishMielestäni kalastus on täysin kansalliseen – eikä EU:n – valvontaan kuuluva ala.
In my view, fishing is properly a matter for national control, not EU control.
FinnishSosialistinen ryhmä kannattaa täysin YK:n päätöslauselmaa, joka on hyvin selkeä.
The Socialist Group gives the UN resolution, which is very clear, its 100% backing.
FinnishToistan, että hänen mielestään nämä tiedot olisi täysin perusteltua julkistaa.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
FinnishHän haluaa näiden maiden voittavan, ja on täysin selvää, että näin myös tapahtuu.
He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
FinnishArvoisa komission jäsen, mainitsitte yhden seikan, josta olen täysin samaa mieltä.
There is one point you raised, Commissioner, with which I wholeheartedly agree.
FinnishArvoisa puhemies, voin yhtyä täysin kollega Wiebengan esittämiin huomautuksiin.
Madam President, I could not agree more with the observations made by Mr Wiebenga.
FinnishTämän tavoitteen yhteydessä on todettava, että ohjelma on epäonnistunut täysin.
Judged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
FinnishVakuutan jälleen painokkaasti, että he ovat aina työskennelleet täysin vapaasti.
I must reaffirm, with some force, that they have always had complete freedom.