FI sulkea
volume_up
[suljen|sulkenut] {ige}

Se saattaa sulkea rahoitusnäkymät muutamalla tuskallisella sopuratkaisulla.
With a few painful compromises, it may perhaps close the financial perspectives.
Voit sulkea Ohjauspaneelin ja aloittaa näppäimistön käytön sovelluksilla.
Feel free to close Control Panel and begin using the keyboard with your apps.
Bulgaria on päättänyt sulkea Kozloduyn ydinvoimalan välittömästi.
Bulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
sulkea
Emme kuitenkaan saa sulkeutua ja sulkea Eurooppaa, mikä merkitsisi riskiä siitä, että muut markkinat suljettaisiin vienniltämme.
However, we should certainly not shut ourselves in and close off Europe, which would mean running the risk that other markets would close themselves off in turn from our exports.
Kuten parlamentti tietää, viimeksi mainitussa kiistassa Yhdysvallat päätti yksipuolisesti sulkea rajat 30. marraskuuta.
In the latter case, as this House knows, the United States unilaterally closed its borders on 30 November.
Mikäli EU:n on tarkoitus näyttää mallia maailmalle, emme voi sulkea silmiämme ja jättää huolehtimatta omista asioistamme.
If the EU is to set an example to the world, we cannot put blinkers on and not put our own house in order.
Komission tehtävänä on pitää Euroopan unionin koneistot pyörimässä, ja tästäkin huolimatta näyttää siltä, että jotkut parlamentin jäsenet olisivat halunneet sulkea sen kesäksi.
The Commission's mandate is for the running of the European Union and yet there seem to be some in this House who would have it closed down for the summer.
sulkea (és: ummistaa)
Liettua lupasi Kööpenhaminan huippukokouksessa sulkea Ignalinan vuonna 2009.
At the Copenhagen Summit, Lithuania promised to shut down Ignalina in 2009.
Emme kuitenkaan halua samalla sulkea ovia Slovakialta ja sen kansalta.
At the same time we do not want to shut the door on Slovakia, and its population.
Sitä ei voida enää sulkea ulkopuolelle ja syyttää sitten yhteistyöhaluttomuudesta.
You cannot continue to shut them out and blame them for non-cooperation.
Avata tai sulkea Media Centerin, muuttaa asetuksia ja sammuttaa tietokoneen.
Open or close Media Center, change settings, and turn off your computer.
Emme voi noin vain halutessamme avata ja sulkea maidon tuotantohanoja.
Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on willy-nilly.
Maidon tuotantohanoja ei voida noin vain avata ja sulkea...
Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on...
sulkea (és: tukkia)
Vamman tai sairauden sattuessa kehon ensimmäinen reaktio on sulkea se erilleen muusta kehosta.
At the time of injury or disease, the body's first reaction is to seal itself off from the rest of the body.
Toiset maat päättävät sulkea rajansa ja toteuttavat ankaria toimia, kun taas toiset maat laillistavat tuhansia laittomia maahanmuuttajia.
Some countries decide to seal their borders and adopt tough measures, while others regularise thousands of illegal immigrants.
Se haluaa taistella tulehdusta vastaan ja sulkea itsensä -- riippumatta siitä, onko se elin tai ihoa -- ensimmäinen reaktio on arven muodostuminen, jotta se eristyy muusta.
It basically wants to fight off infection, and seal itself, whether it's organs inside your body, or your skin, the first reaction is for scar tissue to move in, to seal itself off from the outside.
Useimmissa kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa lepotila on oletusarvoinen sammutustila, joten sinun tarvitsee vain sulkea kansi tai painaa virtapainiketta.
For most laptops and tablets, sleep is the default shutdown mode, so all you need to do is close your lid or press the power button.

Példamondatok a(z) "sulkea" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishJos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, voit sulkea pelin ja valita Tallenna.
If you need to finish a game later, you can exit the game, and then click Save.
FinnishSiksi sanon hyvin selvästi, että on suuri virhe sulkea nämä pois keskustelusta.
That is why I say clearly that it is a big mistake to exclude all these people.
FinnishHuijareille tähän asti tarjolla olevat lainsäädännön porsaanreiät täytyy sulkea.
There must be an end to the legal loopholes that have existed up to now for fiddles.
FinnishEmme saisi sulkea pois mitään vaihtoehtoa sen osalta, mitä toimia on toteutettava.
We should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
FinnishAmmatin vaatimukset eivät saa sulkea ketään oman perheen tai yhteisön ulkopuolelle.
Duties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
FinnishBoikottia ei saa sulkea pois keinovalikoimasta, jos se auttaa pääsemään tuloksiin.
We should not exclude the option of a boycott if it helps to achieve results.
FinnishEi pidä sulkea vuoristoalueita suojelumääräysten tai erioikeuksien taakse.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
FinnishSenpä tähden tehtaat, jotka käyttävät kiellettyjä aineita, tulisi sulkea heti.
For this reason, the factories using prohibited substances must be closed immediately.
FinnishHankkeet, joissa näitä normeja ei noudateta, pitäisi sulkea tuen ulkopuolelle.
Projects that do not meet these standards should be excluded from support.
FinnishHeidän tulee hankkia tietoa eikä sulkea korviaan yleisön kysymyksiltä ja peloilta.
They should provide information, rather than ignoring the public’s questions and fears.
FinnishEmme varmastikaan voi sulkea pakkoa pois, mutta väkivalta ei ole ensimmäinen vaihtoehto.
We should certainly not exclude force, but violence is not the obvious choice.
FinnishMinusta yhden ei pitäisi sulkea toista pois, mutta varmuus on vaarassa kadota.
I do not think that the one should exclude the other, but we are losing our certainties.
FinnishKolmentoista vuoden jälkeen on aika sulkea häpeällisten Srebrenican tapahtumien käsittely.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
FinnishToisilla säädöksillä yritetään sulkea pois merionnettomuuksien mahdollisuus.
Others attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
FinnishVaikeapääsyisilläkään alueilla asuvia ihmisiä ei saa sulkea palvelujen ulkopuolelle.
People in poorly accessible areas must also not be cut off from services.
FinnishEmme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Hamas nousee tilanteen tasalle.
We cannot exclude the possibility that Hamas will rise to the occasion.
FinnishSe ei kuitenkaan merkitse sitä, että voimme sulkea silmämme ihmisoikeuksien loukkauksilta.
That does not mean, however, that we can turn a blind eye to human rights abuses.
FinnishVerkkosivuja ei tietenkään voida sulkea sattumanvaraisesti poliittisista syistä.
Of course, websites cannot be closed at random for political reasons.
FinnishMikäli tässä tarkastelussa löytyy perusteita muutoksille, niitä ei pitäisi sulkea pois.
If this review gives grounds for amendments, these should not be ruled out.
FinnishTässä suhteessa olen tyytyväinen presidentti Obaman aikeeseen sulkea Guantánamo.
In this respect I welcome President Obama's intention to move towards closure of Guantánamo.