finn-angol fordítás erre a szóra: samanlainen

FI

"samanlainen" angol fordítás

FI samanlainen
volume_up
{melléknév}

samanlainen
Haluaisin tietää, onko neuvoston puheenjohtajan tulkinta samanlainen.
I should like to know whether the presidency agrees with that interpretation.
Sillä on samanlainen oikeus vapauteen ja demokratiaan kuin kaikilla muillakin.
Just like everyone else, they are entitled to freedom and democracy.
Tämä on ohitusleikkaus, samanlainen kuin Al Goren, mutta erilainen.
So this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
samanlainen (és: sama)
Ruotsissa vallitsee aivan samanlainen tilanne, erityisesti Pohjois-Ruotsissa.
The same problems exist in Sweden, particularly in the north of the country.
Euroopan unioni ei kuitenkaan ole enää samanlainen kuin 40 vuotta sitten.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
Samanlainen yhteinen asenne ja samanlainen kuri ovat tarpeen ja oikeutettuja työttömyyden suhteen.
The same joint preparation, the same discipline, is necessary and justified for employment too.
samanlainen (és: samankaltainen, samantyyppinen)
Samanlainen paloharjoitus järjestetään kesäkuun Brysselin minitäysistunnossa.
A similar drill will take place during the June mini-session in Brussels.
Raja-arvoista tehtiin samanlainen vetoomus vuosi sitten - kuten mainitsitte.
As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
Ensimmäisen Persianlahden sodan alkaessa pidettiin samanlainen istunto.
A similar sitting was held at the start of the first Gulf War.
samanlainen (és: identtinen)
Neljällätoista jäsenvaltiolla on samanlainen sopimus Yhdysvaltojen kanssa.
Fourteen Member States have identical agreements with the US.
Meripolitiikkaan liittyy samanlainen ongelma.
We face an identical problem with respect to maritime policy.
Niiden mukana tuli liite, joka oli samanlainen kuin asiakirja, jonka saimme 10. maaliskuuta.
They include an annex that is identical to the annex to the document we received on 10 March.
samanlainen (és: samannäköinen)
Sitä koskevan lainsäädännön on oltava kaikille samanlainen, niin suurille kuin pienillekin maille.
Its legislation is to apply equally to all, to large and small countries alike.
Tämä johtuu kahdesta syystä: älyllisen työn tulosta ei voi koskaan mitata määrällisesti, eikä yksi idea ole koskaan samanlainen kuin toinen.
There are two of reasons for this: works of art are not quantifiable: no two ideas are alike.
samanlainen (és: yhdenmukainen)
Samanlaisen tulevaisuudenvision luominen Etelä-Aasian talousyhteisölle vuoteen 2025 mennessä edellyttää valvontalinjan yli käytävän kaupan vapauttamista.
A similar future vision of a south-Asian economic community by 2025 will require free trade across the line of control.
Olen iloinen nähdessäni, että teidän tiedonantonne on hyvin paljon samanlainen, vaikka joissakin kohdin onkin eroja.
All this is in the communication from the Commission and I am very happy to see that, although the details might vary, your communication is very much in line with this.

Példamondatok a(z) "samanlainen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish19:40 Tästä pitäisi saada samanlainen iso tiedehanke kuin Human Genome Project.
19:40 This should be a big science project equivalent to the Human Genome Project.
FinnishMeidän ei pidä yrittää ratkaista yhtä ympäristökriisiä luomalla toinen samanlainen.
We should not attempt to solve one environmental crisis by creating another.
FinnishKiitän teitä erityisesti siitä, että teillä on asiasta kanssamme samanlainen näkemys.
Let me express my gratitude for the way your conception of it coheres with our own.
FinnishJoten budjettikuri ei ole samanlainen näiden kahden toimielimen välillä.
The rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
FinnishTänään esillä oleva direktiiviehdotus on pohjimmiltaan samanlainen kuin edellinen ehdotus.
Today's proposal for a directive is basically no different from the previous one.
FinnishSilti on syytä pelätä, että samanlainen julmuus vielä toistuu, eikä vain Venäjällä.
Even so, it is to be feared that such an atrocity will be repeated, and not only in Russia.
FinnishIkäväkseni minun on todettava, että Zimbabwen tilanne on jossain määrin samanlainen.
I am sorry to say that there are some similarities with the situation concerning Zimbabwe.
FinnishIhmisillä on samanlainen, koska heille on kehittynyt etuotsalohkon aivokuori.
And you see that in humans, because of the development of the pre-frontal cortex, it's called.
FinnishKolikoiden arvon näyttävä puoli on samanlainen, mutta toisella puolella on kansallinen tunnus.
Coins have one common face, giving the value, while the other carries a national emblem.
FinnishÄänestimme teitä tietäen, että sitoumuksenne Euroopan unioniin on samanlainen kuin meidän.
We voted for you in the knowledge that your commitment to the European Union matches our own.
FinnishMinulla oli samanlainen tunne kuin hänellä, kun kävin läpi tämänpäiväistä äänestyslistaa.
I felt rather as he did as I read through the voting list today.
FinnishVenäjä ei ole samanlainen kuin Puola, Unkari, Tsekki, ja niin edelleen.
Russia is not Poland or Hungary or Czechoslovakia, for example.
FinnishMutta samanlainen ja yhdenmukaistettu lainsäädäntö ei poista ongelmaa.
But uniform or harmonized legislation will not remove the cause.
FinnishLähitulevaisuudessa meillä on jälleen jokin samanlainen ulkopoliittinen ohjelma käsiteltävänämme.
Soon we will have another of these external policy matters to discuss.
FinnishEhkäisevän vaikutuksen pitää olla koko unionissa samanlainen.
The deterrent effect ought to be comparable throughout the entire Union.
FinnishLisäksi nyky-Venäjä ei ole samanlainen kuin mitä maa oli ennen.
Furthermore, today's Russia is not what that country was in the past.
FinnishMeilläkin on alkamassa samanlainen prosessi monilla alueilla.
Many regions in our countries are undergoing the start of this process.
FinnishIlmailualalla on tällainen elin, ja mielestäni merenkulkualalla pitäisi olla samanlainen.
There is such a body for the aviation sector, and I think that there should be one for shipping too.
FinnishParlamentin kesäistuntotauon keskeytti valitettavasti samanlainen tekninen virhe Qanassa.
Regrettably, Parliament's summer recess was interrupted by a technical incident such as this in Cana.
FinnishSe olisi ollut aivan samanlainen, jos taitava huumekauppiaiden painostusryhmä olisi laatinut sen.
It might have been written by a clever lobby of drug traffickers if it had not been different.