FI ratkaiseminen
volume_up
{főnév}

Asian ratkaiseminen on riippumattoman tuomarin tehtävä.
For such decisions, we must have independent judges.
Se, että puhemieskonferenssin tehtäväksi annettaisiin kaikkien parlamentissa tehtyjen päätösten lopullinen ratkaiseminen, olisi väärä ja virheellinen ratkaisu.
To make the Conference of Presidents the ultimate arbiter of every decision in this Parliament is an abuse and a mistake.
Erityisesti Kyproksen liittymisen kohdalla puolueemme oli hyvissä ajoin ilmoittanut, että Helsingin päätöslauselma helpottaisi saaren kahtiajaon ratkaisemista.
As regards the accession of Cyprus, our party warned a long time ago that the Helsinki decision would make it easier to impose a solution which maintained the partition.
Välimeren unioniin liittyy Turkin ja Kyproksen välisen konfliktin ratkaiseminen.
Union for the Mediterranean: resolution of the Turkey-Cyprus conflict.
Tämä ristiriitojen rauhanomainen ratkaiseminen voidaan saavuttaa vain lainsäädännön pohjalta.
This peaceful conflict resolution is only possible on the basis of the law.
Lopuksi on todettava, että ongelman ratkaiseminen riippuu selvästi Kreikan viranomaisista.
Finally, the resolution of this problem quite clearly lies with the Greek authorities.

Példamondatok a(z) "ratkaiseminen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTransnistrian konfliktin ratkaiseminen on minun maalleni poliittinen painopiste.
Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
FinnishTyöttömyyden ratkaiseminen on Euroopan unionin suurimpia tämänhetkisiä haasteita.
Solving unemployment is the greatest challenge facing the European Union today.
FinnishTämä on meidän ongelmakohtamme, ja sen ratkaiseminen olisi suunnaton edistysaskel.
This is our sticking point, and remedying it would represent tremendous progress.
FinnishUnionillamme on ongelmia, ja noiden ongelmien ratkaiseminen vaatii johtajuutta.
Our Union has problems and resolving those problems will require leadership.
FinnishJos siinäkään ei onnistuta, silloin asian ratkaiseminen kestää hyvin kauan.
If this plan fails too, then the whole procedure could take a very long time.
FinnishLuonnollisesti tilanteen ratkaiseminen edellyttää toimia ennen kaikkea Kreikalta.
Naturally, the solution requires, above all, action from the Greek side.
FinnishTämän ongelman ratkaiseminen edellyttää poliittista tahtoa ja asianmukaista rahoitusta.
Political will and an appropriate level of funding are needed to tackle this problem.
FinnishRiitojen ratkaiseminen diplomaattisin keinoin takaa maiden tasa-arvoisen kohtelun.
Resolving disputes by diplomatic means guarantees equality of treatment between countries.
FinnishTyöttömyyden aiheuttaman ongelman ratkaiseminen edellyttää aktiivisia työmarkkinatoimia.
Solving the problem of unemployment requires active labour market measures.
FinnishOngelman ratkaiseminen mahdollisti huomattavan edistymisen tällä alalla.
Solving this problem allowed substantial progress to be made in this field.
FinnishSen ratkaiseminen vaatii todellista poliittista tahtoa ja toimintaa kysynnän osalta.
Solving it requires real political will and actions on the demand side.
FinnishYmpäristökysymysten ratkaiseminen on tietenkin yksi tärkeimmistä painopistealueista.
Getting to grips with the environmental issues is, of course, one of the main priorities.
FinnishTämän visaisen kysymyksen ratkaiseminen annettiin valmistelukunnan tehtäväksi.
The Convention is the forum which has been assigned the task of resolving this thorny issue.
FinnishTämän ongelman kanssa rautatieteollisuus kamppailee, eikä sen ratkaiseminen ole helppoa.
That is the difficulty that faces the industry. It is not an easy problem to overcome.
FinnishTuen antamisen edellytyksenä ei ole ongelman ratkaiseminen etukäteen.
A support process does not presuppose that the problem has been resolved in advance.
FinnishUnionin institutionaalisten ongelmien ratkaiseminen ei ole pelkästään kosmeettinen kysymys.
Resolving the Union’s institutional problems is not a merely cosmetic issue.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.
For more information, see Resolving sync conflicts: frequently asked questions.
FinnishNäiden rakenteellisten ongelmien ratkaiseminen on yhtä olennaista kuin vaikeaakin.
Solving these structural problems is both crucial and difficult.
FinnishMietinnössä mainitaan yhden suuren ongelman, nimittäin romaninaisten tilanteen, ratkaiseminen.
The report mentions resolving a major problem, which is the situation of Roma women.
FinnishNäiden maiden ympäristökysymysten ratkaiseminen on ensisijaisen tärkeää.
The solving of environmental issues in those countries is very high on the list of priorities.