finn-angol fordítás erre a szóra: perusteellinen

FI

"perusteellinen" angol fordítás

FI perusteellinen
volume_up
{melléknév}

perusteellinen (és: huolellinen, perinpohjainen)
Myös hallinnon perusteellinen uudistaminen vaatii vielä paljon energiaa.
A thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Kaikkiin esityksiimme on kuuluttava perusteellinen vaikutustenarviointi.
All our proposals must be accompanied by a thorough impact assessment.
Tarvitaan perusteellinen ja oikeudenmukainen tutkimus kuolemiin johtaneista tapahtumista.
A thorough and fair investigation is called for into the events that led to these deaths.
perusteellinen (és: vaikea, paha, suuri, voimakas)
Tämä on tärkeää, koska innovointiin perustuvan talouden toteuttaminen on keskeinen perusteellinen rakennemuutos.
This is important because delivering the innovation economy is the key deep structural change.
Perusteellinen integroitumisemme, yhteiset politiikkamme ja yhteiset arvomme antavat meille sellaista lisävoimaa, jota mikään yksittäinen jäsenvaltio ei voi väittää omaavansa.
Our deep integration, our common policies and our shared values give us an added strength that no individual Member State can claim.
Katsomme, että tarvitsemme todella vakausmekanismin, mutta kyse on vain siitä, että meidän mielestämme tämä ei ole riittävän perusteellinen, koska siinä hoidetaan oireita eikä syitä.
We believe that we do need a stability mechanism, it is just that we think that this one does not go deep enough, as it deals with the symptoms and not the causes.
perusteellinen (és: syvä, syvällinen)
Lisäksi tämä perusteellinen ja monimutkainen muutos täytyy tehdä vähitellen.
Secondly, this profound and complex change must be done in a gradual way.
Ekosysteemien perusteellinen häiriö tuhoaisi kaikki tulevien sukupolvien mahdollisuudet.
This profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Unionin perusteellinen sitoutuminen rauhan edistämiseen alueella näkyy sen rauhanprosessin tukemiseksi antaman taloudellisen tuen määrässä.
The profound commitment of the Union to fostering peace in the region is reflected in the scale of its economic support for the peace process.
perusteellinen (és: perus-, radikaali, radikaali-, mullistava)
Siihen on yhdistettävä maan talouden ja valtiollisen järjestyksen perusteellinen nykyaikaistaminen.
That support must be conditional on a radical modernisation of its economy and administration.
On suoritettava perusteellinen uudelleenarviointi, johon kaikki sidosryhmät luonnollisesti osallistuvat.
A radical rethink must be carried out and, of course, all stakeholders must take part.
Tähän suunnitelmaan kuuluvat tulli- ja poliisihallinnon perusteellinen uudistaminen ja valvontatoimien tehostaminen.
This involves radical reform of toll and police management and tighter control measures.
Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä olen tyytyväinen siihen, että siinä luodaan erittäin perusteellinen katsaus EU:n romaniyhteisöä koskevaan monitahoiseen kysymykseen.
I voted for this report as I welcome its extremely close look at the complexity of the issue of the Roma community in the EU.
perusteellinen (és: perinpohjainen)
Euroopan unionin on myös aloitettava EU:n talousarvion rahoittamiseen käytettävien omien varojen perusteellinen tarkastelu.
It should be added that the European Union itself must undertake a thoroughgoing study into its own resources for funding the EU budget.
Kuten juuri totesin, uudistus ei voi olla yhtä perusteellinen kuin uudistus, joka tehdään perustamissopimuksen muuttamisen yhteydessä.
The reform, as I have just mentioned, cannot go as far as a more thoroughgoing reform conducted in the process of amending the Treaty.

Példamondatok a(z) "perusteellinen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishYMP:n perusteellinen uudistaminen ei ole tässä vaiheessa tarpeellista eikä suotavaa.
Fundamental reform of the CAP at this stage is neither necessary nor desirable.
FinnishHaluan sanoa, että en ole perusteellinen, mutta sehän on ilman muuta myönteistä.
As I said, I shall not go into detail, but all these things are positive achievements.
FinnishMeillä oli vakava, perusteellinen keskustelu, jossa tehtiin monia päätelmiä.
We had an earnest, detailed discussion which reached a number of conclusions.
FinnishSe on erittäin perusteellinen ja sisältää valtavasti tietoa tapahtumista.
It is extremely complete and contains a great deal of knowledge about the events.
FinnishKoimme myös, ettei ensimmäinen asiakirja ollut niin perusteellinen kuin oli toivottu.
Also it was felt that the first paper was not as detailed as people wanted.
FinnishTällä hetkellä tarkoituksena on tehdä perusteellinen analyysi hankkeesta.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
FinnishMouran mietintö on perusteellinen, ja haluan hetkeksi syventyä siihen.
It has become a sound report on which I should like to make a brief comment.
FinnishSuorita perusteellinen tarkistus aina, jos uskot vakoiluohjelman siirtyneen tietokoneeseesi.
If at any time you think that spyware has infected your computer, run a full scan.
FinnishEikö ole mahdollista tehdä perusteellinen tutkimus, joka pohjautuu tämän päivän tosiasioihin?
Why is it not possible to do a proper study based on the realities we face today?
FinnishSen vuoksi talousarvion perusteellinen tarkistaminen tulevaisuudessa on ehdottoman tärkeää.
That is why a fundamental review of the budget in the future is absolutely essential.
FinnishSe tarkoittaa, että kalastuspolitiikan perusteellinen uudistus on tärkeää.
That means that a fundamental reform of fisheries policy is essential.
FinnishEdessä on suuri laajeneminen ja samanaikaisesti perusteellinen uudistuminen.
Major enlargement, coupled with fundamental reforms, is imminent.
FinnishNapsauta Tarkista-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Perusteellinen tarkistus.
Click the arrow next to the Scan button, and then click Full scan.
FinnishValitettavasti ehdotus ei mielestäni ole riittävän perusteellinen joissakin asioissa.
I find, sadly, that in some matters it does not go far enough.
FinnishToiseksi alueen humanitäärisessä tilanteessa on saatava aikaan pikainen ja perusteellinen parannus.
Secondly, the humanitarian situation must be improved rapidly and radically.
FinnishAinoa ratkaisu on perusteellinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa ja kääntyminen suoraan heidän puoleensa.
The only solution is fundamental dialogue with and direct recourse to the public.
FinnishSitä vaikeuttaa perusteellinen tyytymättömyys, joka ilmenee käytännössä reaalituotannon maailmassa.
It is made difficult by the serious discontentment felt in the world of real production.
FinnishTämä ei ole yhteisen maatalouspolitiikan perusteellinen uudistus.
This is not a substantive reform of the Common Agricultural Policy.
FinnishArvoisa puhemies, tämä mietintö on tärkeä ja perusteellinen kirjastojen roolia käsittelevä työ.
Mr President, this report is an important and extensive piece of work on the role of libraries.
FinnishMeillä on jo perusteellinen ympäristösäännöstö, kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva EU:n direktiivi.
We already have a full environmental acquis in the European Mining Waste Directive.