finn-angol fordítás erre a szóra: periaate

FI

"periaate" angol fordítás

FI periaate
volume_up
{főnév}

Oikeudellisten takeiden periaate on kuitenkin oikeusvaltioille ominainen periaate.
And the principle of legal guarantee is inherent to the Rule of Law.
Yhdenvertaisen kohtelun periaate on sosiaalisen Euroopan periaate.
The principle of equal treatment is a principle of social Europe.
Alkuperämaaperiaatteesta on tullut palvelujen tarjoamisen vapauden periaate.
The country of origin principle has become the principle of freedom to provide services.
periaate (és: filosofia)
Sallikaa minun toistaa kahden edeltäjäni, von der Vringin ja Samlandin periaate.
Let me reiterate the philosophy of two of my predecessors: Mr von der Vring and Mr Samland.
Ensimmäinen kysymys: strategia, periaate, ajatusmalli.
Firstly, I would like you to tell me about the strategy, the principle and the philosophy involved.
Tämä periaate on sisällytetty kaikkiin ympäristöä, energian tuotantoa ja liikennettä koskeviin tutkimusohjelmiimme.
That philosophy underlines all our research programmes in the fields of environment, energy supplies and transport.
periaate (és: lankku)
Sen, että teemme vähemmän mutta paremmin - edellisen komission keskeinen periaate -, täytyy olla myös tämän komission tavoitteena.
Doing less but better - a central plank of the last Commission - needs to be the aim of this Commission too.

Példamondatok a(z) "periaate" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishOikeusvaltion periaate ja oikeusvarmuus ovat eurooppalaisen mallin kulmakiviä.
The rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
FinnishSalailun periaate säilytti asemansa jopa kansanäänestyksen käyttöönoton jälkeen.
This objective of secrecy has even survived the introduction of universal suffrage.
FinnishTämä periaate johtaa joskus hulluuksiin, kuten esitykseen Internet-televisiosta.
It sometimes leads to madness, such as the proposal for Internet television.
FinnishToinen periaate on laillisten maahanmuuttajien täydellinen sopeuttaminen.
Secondly, the full social integration of legal immigrants into Spanish society.
FinnishEnsimmäinen periaate on, että potilaiden terveyden on ehdottomasti oltava etusijalla.
The first is that patients' health obviously has to be at the heart of it.
FinnishSehän on presidentti Putinin alkuperäinen periaate, jonka haluamme jakaa hänen kanssaan.
This is one of President Putin' s basic principles, which we gladly share with him.
FinnishTodellisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen osallisuuden periaate edellyttää tätä.
The concept of real cohesion and social inclusion makes this necessary.
FinnishMielestäni avoimuus on nykyisin kaikkien demokraattisten instituutioiden välttämätön periaate.
I believe that nowadays transparency is a given for all democratic institutions.
FinnishJokaisesta tilanteesta, jossa vastavuoroisuuden periaate ei toteudu, tehdään ilmoitus.
Every situation of non-reciprocity will be the subject of notification.
FinnishPäteekö tässä vain markkinoiden periaate, yksityistalouden periaate?
Is everything to be run on market principles, on private-sector principles?
FinnishSopimuksia on noudatettava -periaate ei anna lupaa jälkiviisauteen!
Pacta sunt servanda does not provide carte blanche for a late game of poker!
FinnishPyydän, että tasa-arvon periaate otetaan huomioon ja että sitä kunnioitetaan.
I call for the principal of equality to be observed and honoured.
FinnishIhmisoikeudet ja oikeusvaltion periaate ovat kuitenkin yhteiskuntajärjestyksemme perusta.
Yet human rights and the rule of law are the foundation of our society.
FinnishOnko mainstreaming -periaate mahdollinen ilman sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja?
Can mainstreaming be realised without gender-segregated statistics?
FinnishEnsimmäinen periaate on se, että tuomioistuinten päätökset olisi pantava täytäntöön nopeasti.
The first is that the decisions of the courts should be enforced quickly.
FinnishSillä voitaisiin luoda kunnollinen vastuun periaate ja määrittää virastoille yhdenmukainen rakenne.
It could provide for proper accountability. It could have a standard structure.
FinnishEmme, sillä tarvitsemme sitä edelleen vahtikoirana, koska mainstreaming -periaate täytyy toteuttaa.
No, we still need it as a watchdog, to see that mainstreaming actually happens.
FinnishVain yksi asia suojelee meitä tältä vinoutuneelta kehitykseltä: yksimielisyyden periaate.
Only one thing can protect us from this unfortunate fate and that is the rule of unanimity.
Finnish"Yksi valtio, yksi ääni" -periaate on kuitenkin yksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskivistä.
'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
FinnishToinen periaate on lajin sisällä tapahtuvan kierrätyksen, niin kutsutun kannibalismin, kieltäminen.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism' - should be banned.