finn-angol fordítás erre a szóra: palkkio

FI

"palkkio" angol fordítás

FI palkkio
volume_up
{főnév}

1. általános

Ja minä sanoin, "Ei kai -- (Naurua) -- se ei olisi kovin hyvä palkkio minulle."
And I said, "Oh, dear -- (Laughter) -- that wouldn't be such a good incentive for me."
Pakotteiden lopettaminen olisi eriskummallinen kannustin sille, ettei vaatimuksiamme oteta huomioon, tai palkkio siitä.
It would be a bizarre incentive or reward for, in effect, ignoring us.
Tämän pitäisi olla eurooppalaiselle biotekniikan alan teollisuudelle riittävä yllyke ja palkkio; monet teollisuuden edustajat näkevätkin sen niin.
That should provide the European biotechnological industry with enough incentive and reward, and many of its representatives echo that assessment.
Luovutuksesta maksettava palkkio voi vaikuttaa kielteisesti veren laatuun.
The remuneration of donations could be counter-productive in terms of quality.
On erittäin tärkeää, että kaikille jäsenille maksetaan yhtäläinen palkkio.
What is really important is that all Members receive equal remuneration.
En ymmärrä täysin, miksi esittelijä reagoi niin tunneperäisesti siihen muutamien kollegojen ehdotukseen, että palkkio määräytyisi tuomarin palkan pohjalta.
I do not entirely understand why the rapporteur responded so vehemently to the proposal by some Members that our remuneration should be based on a judge's salary.
palkkio
Meidän mielestämme palkkio pitäisi suhteuttaa aiheutuneisiin kustannuksiin.
In our view, the reward should be proportionate to the costs incurred.
Se olisi konkreettisen tuskallinen palkkio joulukuun 19. päivän järjestäjille.
That would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December.
Tällainen malli on palkkio hyvästä ympäristönsuojelun tasosta.
Such a concept is a reward for good environmental behaviour.
palkkio
palkkio (és: korvaus, maksu)
volume_up
fee {fn}
Toinen huolenaihe on palkkio, joka aiheutuu muutettaessa väliaikainen työsopimus vakituiseksi.
Another area of concern is the temporary-to-permanent contract fee.
palkkio
palkkio (és: lahjus, maksu)

2. pénzügy

palkkio (és: provisio)
Haluaisin kuitenkin korostaa, että komission ehdottama palkkio on aivan riittämätön.
But I would like to stress that the figure proposed by the Commission is much too small.
Komission mielestä yhteisyrityksen perustamiseksi myönnettävä palkkio kalastusalalla on melkoinen riski.
From the Commission' s perspective, granting a joint enterprise in the fisheries sector is quite a risky action.
Neljänneksi: komissio haluaa lisäksi ottaa käyttöön tuottajakohtaiset palkkio-oikeudet urospuolisista naudoista maksettavien erityispalkkioiden yhteydessä.
Fourthly, the Commission wants to set the number of rights for the special steer premium individually for each holding.

Példamondatok a(z) "palkkio" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAinoa asia, jolla on merkitystä sijoittajille ja heidän pomoilleen, on palkkio.
The only thing that matters to the traders and their bosses is the bonus.
FinnishJopa tämä viininviljelyaloista luopumista koskeva palkkio on erittäin kyseenalainen.
This premium for the abandonment of wine-growing areas is also very dubious.
FinnishEpävarmuuden takia palkkio ei mahdollista tehokasta hallintosuunnittelua.
Because of this uncertainty the premium does not allow effective management planning.
FinnishOlemme laskeneet, että pelkästään tämä palkkio on maksanut 200 000 miljoonaa euroa.
We have calculated that this premium alone cost EUR 200 000 million.
FinnishTämä on tavallaan palkkio laittomasta toiminnasta ja kannustin ryhtyä siihen uudelleen.
This is, in a way, a bonus for acting illegally, and an encouragement to start over again.
FinnishYli vuoden ajan hän on tiennyt, että hänen päästään on luvattu palkkio.
And for over a year he has known that a price has been put on his head.
FinnishAlusten omistajille maksetaan joka tapauksessa palkkio romuttamisesta.
The vessels’ owners are paid a scrapping premium for them in any case.
FinnishTämä tarkoittaa, ettei palkkio enää määräydy sadon perusteella.
This means that the premiums will then no longer be determined by the yield.
FinnishAsia on näin: meillä oli käytössä tällainen palkkio vuonna 1996 ja sitä seuraavina vuosina.
The thing is, we had this sort of premium in 1996 and in later years.
FinnishToisena epäkohtana on, että palkkio perustuu hinnanerokorvauksiin.
Another drawback is that the premium is based on deficiency payments.
FinnishHeille maksetaan kiinteä palkkio vehnän siemenissä kahden viikon välein.
They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks.
FinnishNe koskevat sellaisia asioita kuin laajaperäistäminen, pääluvun vähentäminen ja palkkio-oikeuksien lunastaminen.
They cover such matters as extensification, de-stocking and the buy-out of premium rights.
FinnishSiinä vasta palkkio parlamentin virallisen ihmisoikeusvaltuuskunnan vierailun kieltämisestä.
That is a real bonus following the rejection of an official human rights delegation from the European Parliament.
FinnishToisin sanoen palkkio maksettaisiin vain, jos hankittu uusi auto täyttää tietyt päästövaatimukset.
In other words, for instance, they would only be paid if the new car bought met certain emissions standards.
FinnishPalkkio onnistuneesta varojen keräämisestä nostetaan jo nykyisin törkeästä 10 prosentista sanoinkuvaamattomaan 25 prosenttiin.
It increases the already scandalous 10% prima de collection premium to an unspeakable 25%.
FinnishJuuri sitä he tekevät, eikä mikään voisi olla surkeampi palkkio kuin nykyisin markkinoilla saatavat hinnat.
That is exactly what they do, and nothing could be rewarded less in the prices currently being achieved at market.
FinnishMaanviljelijät ovat 12 kuukauden ajanjaksolla epävarmoja siitä, minkä suuruinen vuotuinen palkkio lopulta maksetaan.
For farmers there is uncertainty over a 12-month period as to what annual premium will be paid eventually.
FinnishViljelyaloista luopumista koskeva palkkio
Permanent abandonment premium for winegrowers
FinnishSe on hyvä palkkio muutaman minuutin työstä. Se motivoi hyvin.
Now this is several years ago. Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work. It's a nice motivator.
FinnishTämä on merkittävä mahdollinen palkkio.