finn-angol fordítás erre a szóra: oleskelulupa

FI

"oleskelulupa" angol fordítás

FI oleskelulupa
volume_up
{főnév}

1. általános

oleskelulupa
Lisäksi jonkin Schengen-maan myöntämä voimassa oleva oleskelulupa vastaa viisumia.
Moreover, if you have a valid residence permit from one of those Schengen countries, it is equivalent to a visa.
Mainittakoon esimerkiksi oleskeluoikeus: oleskelulupa korvataan yksinkertaisella rekisteröintimenettelyllä.
For example, concerning the right of residence, the residence permit is being replaced by a simple registration.
Ehdotuksella säädetään, että tämän yhden vuoden jakson jälkeen jäsenvaltioiden on myönnettävä oleskelulupa.
After this one year period, the proposal established the obligation for Member States to issue a residence permit.

2. "entisessä Neuvostoliitossa"

volume_up
propiska {fn} (in the ex-USSR)

Példamondatok a(z) "oleskelulupa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSen ansiosta asiat sujuvat helpommin, mutta sen lisäksi minulla on myös oleskelulupa.
Of course, I now have a German diplomatic passport which makes things a bit easier.
FinnishKuusi lasta asuu Saksassa, heillä on oleskelulupa isän ja äidin tapaan.
Six children live in Germany and have a right of residence, as have their father and mother.
FinnishTämähän koskee kuitenkin vain tiettyä osaa heistä, nimittäin niitä, joilla on laillinen oleskelulupa.
Only a specific element among them is addressed here, namely those with legal resident status.
FinnishMielestämme on kuitenkin tärkeää, että oleskelulupa voidaan myöntää humanitaarisin perustein.
We do find it important, however, that it should be possible to grant residence permits on humanitarian grounds.
FinnishKansallisella tasolla on tarpeen myöntää pakolaisasema ja oleskelulupa tällaisen kaupan uhreille.
At national level, refugee status must be granted to the victims of trafficking and they must be issued with residence permits.
FinnishRyhmäni esitti tarkistuksen, jonka mukaan oleskelulupa voitaisiin myöntää vuodeksi, jos korkea-asteen opinto-ohjelma kestää yhdeksän kuukautta.
My group tabled an amendment providing for a period of residence of one year if the higher education course was of nine months' duration.
FinnishKun esimerkiksi Tanskassa kuitenkin useimmille Tanskaan saapuville myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa, todelliset pakolaiset joutuvat hankaluuksiin.
If, as in Denmark, the majority of applicants are given asylum or residence permits, then legitimate refugees are left in the lurch.
FinnishDirektiiviehdotuksessa helpotetaan liikkuvuutta poistamalla vaatimus, jonka mukaan muihin EU-maihin muuttavilla henkilöillä on oltava oleskelulupa.
It will facilitate mobility by doing away with the requirement for people to have residence permits before going to live in other EU countries.
FinnishMielestämme on parempi, että päätöslauselma hyväksytään nyt, ja jatkamme työtä sen eteen, että ihmiskaupan uhreille myönnetään pysyvä oleskelulupa.
We prefer to see the resolution being adopted now and will continue to work towards victims of human trafficking being granted permanent residency.
FinnishPysyvä oleskelulupa olisi paljon tehokkaampi hyväksikäyttäjiä vastaan kuin "tilapäinen oleskelulupa... tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi".
Long-term residence permits would be much more effective against the exploiters than 'temporary residence permits ... for the duration of the inquiry and the judicial procedure' .
FinnishHallinnolla on rajalliset oikeudet myöntää oleskelulupa, joka on voimassa 10 vuotta ja joka voidaan täysivaltaisesti uusia (direktiiviehdotuksen 8 ja 9 artikla).
The administration has mandatory powers to issue the resident permit which is valid for ten years and is automatically renewable (Articles 8 and 9 of the directive).
FinnishPohjimmiltaan olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on liian kauaskantoinen, jos jäsenvaltiot eivät pysty karkottamaan henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa.
Basically, we think that the Commission's proposal is too far-reaching in as much as a Member State would not be able to deport people with permanent residence permits.
FinnishSamalla tavoin liikenteenharjoittajaa ei rangaista, jos kuljetetulle henkilölle myönnetään pakolaisasema tai oleskelulupa, johon liittyy muodoltaan toissijainen suojelu.
In the same context, the carrier is exempted from the penalties if the person carried is granted refugee status or leave to remain under a subsidiary form of protection.
Finnish. - (EN) Tämän direktiivin tarkoituksena on antaa mahdollisille EU:n jäsenvaltioon tuleville maahanmuuttajille mahdollisuus saada työ- ja oleskelulupa yhden hakemuksen menettelyllä.
in writing. - The purpose of this directive is to enable potential immigrants into an EU Member State to obtain work and residence permits via a single procedure.
FinnishPysyvä oleskelulupa olisi myönnettävä ainoastaan niille, jotka todella haluavat muuttaa Eurooppaan ja omaksua uuden elintavan, uudet toimintatavat ja uuden kotimaan normit.
The right of permanent residence should be made conditional on a desire to really immigrate and the willingness to adopt a new manner of life, new forms and standards in a new homeland.
FinnishTämän kompromissin tuloksena ihmiskaupan uhreille myönnetään väliaikainen oleskelulupa ja rajavalvontaviranomaisten tietoisuus ihmiskauppaan liittyvistä kysymyksistä lisääntyy.
As a result of this compromise, victims of human trafficking will be granted temporary residence permits and the border-control agencies will become more aware of the issues of human trafficking.
FinnishPariisissa eräät nuoret tunisialaiset, joilla oli Italian oleskelulupa, kuulivat ranskalaisilta poliiseilta: "tämä on se, jonka teemme luvillenne" ennen kuin he repivät ne heidän edessään.
In Paris, some young Tunisians who had an Italian residency permit heard the French police say to them: 'This is what we are going to do with your permits', before tearing them up in front of them.