finn-angol fordítás erre a szóra: niukkuus

FI

"niukkuus" angol fordítás

FI niukkuus
volume_up
{főnév}

niukkuus (és: puute, ankaruus, karuus, kovuus)
niukkuus (és: puute, pula)
volume_up
dearth {fn} [form.]
niukkuus
Kun otetaan huomioon käytettävissä olevien varojen niukkuus, on selvää, ettei kaikkia hankkeita voida tukea.
It is clear – in view of the paucity of funds available – that not every project can be supported, and my amendment is not, indeed, concerned with financial support for the stretches named in it.

Példamondatok a(z) "niukkuus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishVeren ja plasman niukkuus on ongelma, joka on Euroopassa varsin hyvin tiedossa.
The shortage of blood and plasma is a well-known problem in Europe.
FinnishVastaatte siihen, että kasvu tai niukkuus eivät koske kaikkia.
You will tell me that situations of growth or shortage do not affect everyone alike.
FinnishÄärimmäinen kuivuus ja veden niukkuus on lisääntynyt jyrkästi viime vuosikymmeninä.
There has been a dramatic increase in cases of extreme drought and water scarcity in recent decades.
FinnishNäin taataan markkinoiden niukkuus sekä yritysten yhtäläiset osallistumisedellytykset.
This will safeguard scarcity on the market, as well as terms of equal participation for undertakings.
FinnishLuonnonkaasusta tulee vielä suurempi niukkuus vuosikymmenen lopussa.
Natural gas will be even scarcer by the end of the decade.
Finnish. - (EN) Veden niukkuus on polttava ongelma, joka koskettaa Euroopan ja koko maailman kansalaisia.
in writing. - Water scarcity is an urgent issue affecting European and global citizens.
FinnishMeidän ongelmanamme, hyvät jäsenet, ei ole ainoastaan veden laatu vaan veden määrä, toisin sanoen sen niukkuus.
Our problem is not the quality of water, but the quantity of water, in other words, its scarcity.
FinnishMolempien komiteoiden ongelmana on resurssien niukkuus.
Both committees suffer from a lack of resources.
FinnishVälimeren alueella veden niukkuus aiheuttaa akuutin ongelman, koska se voi haitata matkailua.
Such is the case of the Mediterranean region, where water scarcity will be an acute problem as a result of its potential to disrupt tourism.
FinnishOn selvää, että fossiilisten polttoaineiden niukkuus, joka heijastuu hinnoissa, edellyttää kulutuksen vähentämistä.
What is clear is that the scarcity of fossil fuels, as reflected in their prices, requires a reduction in consumption.
FinnishArvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtajan vastausten niukkuus muistutti kotimaani muinaisia spartalaisia.
Mr President, brevity such as that of the President-in-Office's answers was characteristic of the Spartans in my country in ancient times.
FinnishVeden niukkuus koskee myös Eurooppaa.
FinnishMaatalousalan veden niukkuus tulisi ratkaista kehittämällä vedenkeräyslaitoksia ja parantamalla kastelujärjestelmiä.
Water scarcity in the agricultural sector should be dealt with by developing water retention installations and improving irrigation.
FinnishBudjettien niukkuus on meille kaikille tuttu asia, ja olen sitä mieltä, että näiden synergiavaikutusten avulla voidaan päästä tavoitteeseen.
We all know about the meagreness of the budgets and I think that with these synergetic effects the aim can be achieved.
FinnishMakean veden niukkuus ja radioaktiiviset jätteet. Miksi emme pääse eteenpäin, vaikka me toki tiedämme kaiken kaikesta?
Climate change is alarming, there is a shortage of fresh water, there is radioactive waste - why do we make no progress, when we are all familiar with everything?
FinnishOlen iloinen siitä, että esittelijä Richard Seeber pyrkii löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita veden niukkuus ja kuivuus aiheuttavat EU:ssa.
I welcome the involvement of the rapporteur, Mr Richard Seeber, in seeking solutions to the problems of water scarcity and droughts in the EU.
FinnishIlmastonmuutos on kokonaisvaltainen aihe, ja veden niukkuus on myös kysymys, joka vaikuttaa alueisiin ja edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
The subject of climate change is an all-embracing one and water scarcity is an issue that also affects land and requires a comprehensive approach.
FinnishVesivarojen niukkuus ja kuivuus on keskeinen ongelma AKT-maissa. Asia on saatava ratkaistua siten, että ympäristöongelmat eivät aiheuta muuttoliikettä.
Water shortage and drought are a major problem in the ACP countries, for which solutions have to be found so that there is no environmentally induced migration.
FinnishKomission mielestä markkinoilta vetämisten suuri määrä ei ole perusteltua, kun otetaan huomioon kalavarojen niukkuus sekä yhteisön aluevesillä että niiden ulkopuolella.
The Commission considers that a high level of withdrawals is not justified in view of the rarity of the fishery resources, both inside and outside Community waters.
FinnishMaitoalalla pehmeä lasku edellyttää siirtymäkautta, jotta ala voi sopeutua ja mukautua ilman sitä jäykkyyttä, jota kiintiöiden niukkuus nykyisin aiheuttaa.
As for the milk sector, the soft landing requires a transitional period so that the sector can adjust and adapt without the rigidity currently being caused by the scarcity of quotas.