finn-angol fordítás erre a szóra: maahanmuutto

FI

"maahanmuutto" angol fordítás

FI maahanmuutto
volume_up
{főnév}

maahanmuutto (és: siirtolaisuus)
neuvoston ja komission julkilausumat maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta,
the statements by the Council and the Commission on immigration and asylum policy,
(EL) Tärkeä sana, joka puuttuu maahanmuutto-ohjelmista, on sana "yhteisvastuu".
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan.
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.

Példamondatok a(z) "maahanmuutto" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKolmanneksi maahanmuutto eri muodoissaan on keskeinen haaste Euroopan unionille.
Thirdly, migration in its various facets is a key challenge for the European Union.
FinnishToiseksi hallittu maahanmuutto tarkoittaa eri asioita eri parlamentin jäsenille.
Secondly, managed migration means all things to all Members in this House.
FinnishÄlkää käsittäkö minua väärin – en väitä, että maahanmuutto olisi ongelmatonta.
Do not get me wrong, I do not pretend that migration is without problems.
FinnishMaahanmuutto on eittämättä siihen globaalistuneeseen maailmaan kuuluva ilmiö, jossa elämme.
Migration is undoubtedly a phenomenon of the globalised world in which we live.
FinnishArvoisa puhemies, maahanmuutto on aina ajankohtainen asia EU:n työssä.
Mr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
FinnishMaahanmuutto on rikastuttanut yhteiskuntiamme, myös sanan konkreettisimmassa merkityksessä.
Migration has made our societies richer, even in the truest sense of the word.
FinnishAsianmukaisesti organisoitu maahanmuutto voi olla kaikille osallisille eduksi.
Properly organised migration can benefit all of the parties involved.
FinnishMaahanmuutto ei ole uhka, jota vastaan meidän pitäisi varustautua tai linnoittautua.
Migration is not a threat for which we must prepare and arm ourselves.
FinnishKesäkuun lista vastustaa yhtä yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa.
   The June List is opposed to a single common European policy on asylum and refugees.
FinnishMaahanmuutto on tällä hetkellä yksi suurimmista ongelmista Euroopassa.
Migration is, of course, one of the greatest problems facing Europe today.
FinnishPidän myös maahanmuutto-ongelmia keskeisinä sosiaalisina kysymyksinä.
I also regard the problems surrounding migration as quite central among social issues.
FinnishMaahanmuutto voi asettaa haasteita myös niille maille, jotka maahanmuuttajat jättävät taakseen.
Migration can also cause challenges for the countries migrants leave behind.
FinnishMaahanmuutto on yksi keskeisistä kysymyksistä Euroopan poliittisella agendalla.
Migration is one basic issue on the European political agenda.
FinnishYhdysvalloissa työvoimaperusteinen maahanmuutto on vielä tavallisempaa kuin Euroopassa.
There is still much more work migration in America than in Europe.
FinnishHallittu maahanmuutto voi olla ratkaisu väestön vanhenemisen kielteisiin seurauksiin.
Well-managed migration could be the answer to the negative consequences of an ageing population.
FinnishViidenneksi: maahanmuutto- ja oleskeluvapaus, myös unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille.
The fifth involves the freedom of entry and residence, even for third-country nationals.
FinnishAihe: EU: n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva toimintasuunnitelma
Subject: Strategy paper on EU migration and asylum policy
FinnishHyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka on tulevaisuuden kysymys.
Ladies and gentlemen, the migration and asylum policy is an issue for the future.
FinnishEräs parlamentin jäsen ilmaisi asian erittäin vaikuttavasti: laiton maahanmuutto, se on ongelma.
One Member put it very eloquently: illegal migration, it is a problem.
FinnishVihreä kirja: Maahanmuutto ja liikkuvuus - EU:n koulutusjärjestelmien haasteet ja mahdollisuudet.
Green Paper: Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems.