finn-angol fordítás erre a szóra: luokitella

FI

"luokitella" angol fordítás

FI luokitella
volume_up
[luokittelen|luokitellut] {ige}

luokitella (és: lajitella)
Miten meidän pitäisi luokitella keskiluokan protestit arabimaissa?
How should we classify the middle-class protests in the Arab countries?
Komission tarkoituksena on luokitella tupakansavu syöpää aiheuttavien aineiden 1 luokkaan.
It is seeking to designate environmental tobacco smoke a class 1 carcinogen.
Sellaisena sitä ei voi luokitella valtioksi eikä myöskään kansainväliseksi järjestöksi.
As such, it cannot be classed as a state or an international organisation.
Miten meidän pitäisi luokitella keskiluokan protestit arabimaissa?
How should we classify the middle-class protests in the Arab countries?
Kyseisellä luettelolla ei pidä luokitella tai tuomita aineita ennen niiden tutkimista.
This list must not pre-classify or prejudge substances.
Testattavat setelinkäsittelylaitteet voidaan luokitella seuraavasti:
The banknote handling machines that are to be tested can be classified as:
Nämä tarkistukset voidaan luokitella karkeasti seuraaviin kategorioihin.
These amendments could broadly be grouped in the following categories.
2:01 Voimme luokitella verkkohyökkäykset hyökkääjien perusteella eli ryhmiin.
2:01 If we take a look at what's really happening in the online world, we can group the attacks based on the attackers.
Turvetta ei saa luokitella samaan ryhmään fossiilisten polttoaineiden kanssa.
Peat cannot be classified as belonging in the same group as fossil fuels.
Toiseksi käsittelen jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, jonka esittelijä haluaa luokitella yhteen ihmisoikeuslausekkeen kanssa.
My second remark concerns the Member States’ immigration and asylum policies, which the rapporteur wishes to bracket together with the human rights clause.
Tulostimet luokitellaan sen mukaan, miten ne tuottavat tekstiä ja grafiikkaa paperille.
Printers are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.
luokitella (és: koota yhteen, järjestellä)
luokitella (és: lajitella)
Niin suuri tämä ihmisarvo on, ettei sitä voi luokitella, ja näin ollen se määrittelee kaikkien ihmisten arvon samanarvoiseksi riippumatta siitä, millaista elämää kukin elää.
So great is this dignity that it cannot be graded, and thus it determines the equal status of everybody, no matter what kind of life they lead.

Példamondatok a(z) "luokitella" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnishvälittävät maksujärjestelmät voitaisiin luokitella selkein perustein.
transparent methodology which would allow a transparent categorisation of retail
FinnishOn kuitenkin olemassa itsenäisiä ammatinharjoittajia, joita ei luokitella työntekijöiksi.
However, there are also self-employed people who are not classed as employees.
FinnishSellaisena sitä ei voi luokitella valtioksi eikä myöskään kansainväliseksi järjestöksi.
As such, it cannot be classed as a state or an international organisation.
FinnishOn väärin luokitella ukrainalaiset länsimyönteisiksi tai muulla tavoin.
It is wrong to view the Ukrainian people as being pro-Western or otherwise.
FinnishAlueet voidaan luokitella vuoristomaisiksi korkeuserojen perusteella.
Regions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
FinnishTuotteissa käytettäviä kasviravinneyhdisteitä ei luokitella lääkkeiksi.
Herbal nutrient combinations for products are not classified as medicines.
FinnishMielestäni on ennenaikaista arvioida niitä eri välineitä, jotka voidaan luokitella.
I believe it is too early to pass judgement on the various instruments that can be classified.
FinnishTestattavat setelinkäsittelylaitteet voidaan luokitella seuraavasti:
The banknote handling machines that are to be tested can be classified as:
FinnishNämä tarkistukset voidaan luokitella karkeasti seuraaviin kategorioihin.
These amendments could broadly be grouped in the following categories.
FinnishNestekaasua ei voida siinä mielessä luokitella vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi.
As such, LPG certainly cannot be labelled an alternative fuel.
FinnishLaadin parhaillani kriteereitä, joiden perusteella suurkatastrofit voidaan luokitella.
I am currently working on criteria that will make it possible to characterise a major disaster.
FinnishNiillä rahoitetaan vaihe, jonka voisimme luokitella toimeentulotukivaiheeksi.
They are an attempt to provide a period of basic survival.
FinnishSuhtaudun varauksellisesti nykyiseen tapaan luokitella kulttuuriteokset tavaroiksi ja palveluiksi.
I have reservations over the current labelling of cultural works as goods and services.
FinnishEsimerkiksi HIV-virusta ei ole mahdollista luokitella muuksi kuin erittäin vaaralliseksi.
For example, the AIDS virus cannot possibly be considered medium-risk. It is of course high-risk.
FinnishTarvitaan syrjimätöntä järjestelmää työn arviointiin sekä uutta tapaa luokitella ammatteja.
We need a non-discriminatory system of evaluating work and a new way of classifying professions.
FinnishOn tärkeää kirjata ylös, että laivat ja muut vesikulkuvälineet voidaan luokitella jätteeksi.
It is important to note that ships and other means of transport by water can be classed as waste.
FinnishSitten niitä ei enää luokitella kehitysmaiksi vaan niitä pidetään täysin kehittyneinä.
They will therefore no longer be classed as developing countries. They will be deemed to be fully developed.
FinnishTeollisuuden ja viennin näkökulmasta niitä ei voida luokitella kehitysmaiksi.
From an industrial point of view and from an export point of view, they cannot be classed as developing countries.
FinnishOmassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa 98 prosenttia kaikista yrityksistä voidaan luokitella pk-yrityksiksi.
In my constituency of Northern Ireland, 98% of all companies can be classified as SMEs.
FinnishVoit luokitella kuvia antamalla niille yhdestä viiteen tähteä.
You can rate pictures with one-star to five-star ratings.